Ny sökning
SG0231

Uthålligt skogsbruk i södra Sverige

Focus is on forest management and forest ecology in managed stands. We investigate how sustainable development is, or can be, implemented in today’s forestry practice. The course gives you the tools to switch from traditional instrumental-guideline approaches to more flexible objective-driven management to respond to emerging needs and challenges in forestry. We cover plantation forestry as it is widely practiced today, and emerging forest management approaches like continuous cover, mixed-species stands and retention tree practices. Two weeks are spent outdoors, visiting forests and experimental stands in Halland and Småland.

Information från kursledaren

Welcome to the course for autumn 2022!

And welcome back to a full on-campus course again! We had some years of semi-distance learning and restrictions in excursions etc, but this year I hope that we can do the course as intended.

Usually we have 2 weeks with forest excursions where we travel to Halland and Småland. Both weeks we start from campus early Monday morning and come back late Friday evening. The scheduled weeks are 12-16 September and 10-14 October. The other weeks we will have seminars, group work and data labs on campus Monday-Thursday. Fridays are usually scheduled for exams or planned time for reading.

During the summer this page will be updated with schedule and literature. Once you are accepted and registered to the course we have all the web communication for the course through Canvas and mail.

Included in the course is a module with introduction to R and R studio. You will probably prefer to use your own computers but there are available computers also in the library at campus.

If any questions, please don´t hesitate to contact the course leader Emma Holmström.

You can read more about the course here: https://www.slu.se/en/departments/southern-swedish-forest-research-centre/education/courses/sustainable-forestry/

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för SG0231

Läsåret 2022/2023

Uthålligt skogsbruk i södra Sverige (SG0231-M1196)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Uthålligt skogsbruk i södra Sverige (SG0231-10089)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Uthålligt skogsbruk i södra Sverige (SG0231-M1089)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Uthålligt skogsbruk i södra Sverige (SG0231-10020)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Uthålligt skogsbruk i södra Sverige (SG0231-10166)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Uthålligt skogsbruk i södra Sverige (SG0231-10089)

2018-09-03 - 2018-11-05

Kursplan

SG0231 Uthålligt skogsbruk i södra Sverige, 15,0 Hp

Sustainable Forestry in Southern Sweden

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 5,0 0302
Uthålligt skogsbruk 10,0 0303

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp inklusive

- 60 hp skogsvetenskap eller

- 60 hp skogshushållning eller

- 60 hp biologi eller

- 60 hp miljövetenskap eller

- 60 hp landskapsarkitektur eller

- 60 hp lantbruksvetenskap eller

- 60 hp naturresurshushållning

samt

- Engelska 6

Mål

Kursen skall ge en översikt över teoretiskt och praktiskt viktiga faktorer för ett hållbart skogsbruk i södra Sverige. Skogsskötselmässiga frågor i det samtida skogsbruket kommer att analyseras på djupet och diskuteras i relation till hållbarhetsaspekter.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- Analysera och presentera viktiga processer i skogsekosystem och deras samband med tillväxtrespons på träd- och beståndsnivå.

- Analysera skillnader i skogsbruk beroende på trädslag, skötseltradition, socio-ekonomiska förhållanden, samt sociala behov och prioriteringar.

- Diskutera och granska skötselåtgärder i relation till ekologiska och växtfysiologiska faktorer.

- Identifiera de viktigaste naturvärdena in den boreo-nemorala zonen i södra Skandinavien, analysera hur dessa värden påverkas av ett modernt skogsbruk, och hur en skadlig inverkan kan minimeras

- Läsa vetenskaplig litteratur och kommunicera bärande idéer, resultat och slutsatser.

- Hantera skogliga data och producera grundläggande statistik och illustrationer.

Innehåll

Det övergripande målet är att studenten skall erhålla en förståelse av varför det moderna skogsbruket bedrivs som det görs, i relation till skogsskötselforskningens resultat, naturvårdssträvanden, sociala behov och prioriteringar, den aktuella skogsteknologin och virkesmarknaden. Kursen består av två huvuddelar, skogsskötsel och skogsekologi.

Kursen startar med en modul där skogsproduktion och skötsel diskuteras utifrån växtfysiologiska processer och samband och där en fördjupad förståelse skall nås av hur produktionen kan skattas, beräknas och modelleras. Nästa modul fokuserar på hur skogsekosystem och skötselsystem kan utvärderas utifrån olika utgångspunkter såsom resiliens och ekonomi samt vad som skiljer skogliga system åt i termer av dynamik, succession och biodiversitet. I kursens tredje och huvudsakliga modul kommer föryngring, beståndsutveckling och produktion diskuteras utifrån flera perspektiv: trakthyggesbruk, kontinuitetsskog, blandskog, hantering av skaderisker samt skötsel med generell och förstärkt naturhänsyn.

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, individuella uppgifter, grupparbeten, övningar och exkursioner. I alla moduler kommer statistisk databearbetning och analys att utföras men laborationerna kommer vara lärarhandledda och på introduktionsnivå. För såväl svenska som internationella studenter är kursen oftast den första på master-nivå och på engelska vilket innebär att visst fokus kommer ligga på att studenterna ska öva sin färdighet att redovisa på engelska såväl muntligt som skriftligt.

Representanter för skogsbruket i södra Sverige inbjuds för att delge sina tankar om viktiga förhållanden i skogsbruket och om framtida hot och möjligheter. Tack vare den internationella studentgruppen hålls hela tiden diskussioner om likheter och olikheter i skogsbruket mellan olika länder. I kursen ingår en obligatorisk studieresa till två försöksparker i södra Sverige.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs godkända skriftlig examinationer samt deltagande i obligatoriska moment.Av betygskriterierna framgår vad som krävs för olika betygsgrader och vilken prestation som bedöms.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Totalt spenderas nio dagar i fält inkluderande besök i försöksparkerna i Tönnersjöheden och Asa.En student som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att få undervisning endast undan den period som hen blivit antagen till. En student som av särskilda skäl inte kan delta i obligatoriska kursmoment, har en möjlighet att återhämta dessa moment under en kurs som ges vid ett senare tillfälle. Mer information finns i bestämmelserna för utbildningen.Mer information om kursens ämnen och lärande finns i en detaljerad studiehandledning som kan erhållas från kursledaren.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: SG0182, SH0132

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Course literature, Sustainable forestry in southern Sweden 2022

Books or book chapters, available online through SLU library or online on link:

Title: Growing plantation forestry

Link: https://slu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/46SLUB_INST/kl53n/springer_s978-3-319-01827-0_129010

Author: P.W. West

ISBN: 9783319018263

Note: Selected chapters and sections

Title: Fundamental of Conservation Biology 4th edition

Link:

Author: Malcolm Hunter

ISBN:

Note: Chapter 2,3,8

Title: Ecosystem Services, 2nd edition

Link:

Author: Malcolm Hunter.

ISBN:

Note: Chapter 2,3

Title: Statistics: An Introduction using R

Link: https://slu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/46SLUB_INST/1sl36d2/alma9919290193805121

Author: R. Crawley

ISBN: 9781118941119 (ebook)

Note: Selected sections in combination with R labs.

Literature available as pdf in Canvas, first listed thematically, then in a reference list

Introduction to Swedish forestry and forest history

Swedish Forest Agency report 2020/4. Forest management in Sweden. Current practice and historical background. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2020/rapport-2020-4-forest-management-in-sweden.pdf

Sustainable development

Rist et al. Applying resilience thinking to production ecosystems 2014

Felton et al. How climate change adaptation and mitigation strategies can threaten or enhance the biodiversity of production forests: Insights from Sweden 2016

Achim et al. The changing culture of silviculture 2021

Bravo et al. Book chapter: A Mechanistic View of the Capacity of Forests to Cope with Climate Change. In the book Managing Forest Ecosystems: The Challenge of Climate Change. Managing Forest Ecosystems, vol 17. Springer, Dordrecht.

Growth & Yield

West Resources: chapter 1-2, Growth: chapter 3-4, Competition: chapter 7-8.

Waring et al. Tamm Review: Insights gained from light use and leaf growth efficiency indices 2016

Binkley et al. Why one tree grows faster than another: Patterns of light use and light use efficiency at the scale of individual trees and stands 2013

Bergh et al. The effect of water and nutrient availability on the productivity of Norway spruce in northern and southern Sweden 1999

Skovsgaard et al. Forest site productivity: a review of the evolution of dendrometric concepts for even-aged stands 2008

Hennigar et al. Development and evaluation of a biomass increment based index for site productivity 2017

Silviculture and Forest Conservation

West chapter 5-8, 13+14

Mixed forest

Kelty Compare productivity of monocultures and mixed-species stands 1992. Chapter 1+8

Schulze et al. Management breaks the natural productivity-biodiversity relationship in forests and grassland: an opinion 2018

17 The Functional Significance of Forest Diversity: a Synthesis. Scherer-Lorenzen et al. Chapter 17,

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fb137862.pdf

Continuous cover forestry

Pommerening et al. A review of the history, definitions and methods of continuous cover forestry with special attention to afforestation and restocking 2004

Lundqvist Tamm Review: Selection system reduces long-term volume growth in Fennoscandic uneven-aged Norway spruce forests 2017

Mason et al. Continuous cover forestry in Europe: usage and the knowledge gaps and challenges to wider adoption 2021

Kuuluvainen et al. Natural Disturbance-Based Forest Management: Moving Beyond Retention and Continuous-Cover Forestry 2021, Lula et al. Modelling effects of regeneration method on the growth and profitability of Scots pine stands 2021

Multiuse forestry

Potschin et al. Ecosystem services:Exploring a geographical perspective 2011

Betts et al. Producing wood at least cost to biodiversity: integrating Triad and sharing–sparing approaches to inform forest landscape management 2021

Forest conservation

Gustafsson et al. Retention as an integrated biodiversity conservation approach for continuous-cover forestry in Europe 2020

Petersson et al. Tree species impact on understory vegetation: Vascular plant communities of Scots pine and Norway spruce managed stands in northern Europe 2019

Kuuluvainen Forest Management and Biodiversity Conservation Based on Natural Ecosystem Dynamics in Northern Europe: The Complexity Challenge 2009

Achim, A., G. Moreau, N. C. Coops, J. N. Axelson, J. Barrette, S. Bédard, K. E. Byrne, J. Caspersen, A. R. Dick, L. D'Orangeville, G. Drolet, B. N. I. Eskelson, C. N. Filipescu, M. Flamand-Hubert, T. R. H. Goodbody, V. C. Griess, S. M. Hagerman, K. Keys, B. Lafleur, M. M. Girona, D. M. Morris, C. A. Nock, B. D. Pinno, P. Raymond, V. Roy, R. Schneider, M. Soucy, B. Stewart, J.-D. Sylvain, A. R. Taylor, E. Thiffault, N. Thiffault, U. Vepakomma and J. C. White (2021). "The changing culture of silviculture." Forestry: An International Journal of Forest Research.

Bergh, J., S. Linder, T. Lundmark and B. Elfving (1999). "The effect of water and nutrient availability on the productivity of Norway spruce in northern and southern Sweden." Forest Ecology and Management 119(1-3): 51-62.

Betts, M. G., B. T. Phalan, C. Wolf, S. C. Baker, C. Messier, K. J. Puettmann, R. Green, S. H. Harris, D. P. Edwards, D. B. Lindenmayer and A. Balmford (2021). "Producing wood at least cost to biodiversity: integrating Triad and sharing–sparing approaches to inform forest landscape management." Biological Reviews 96(4): 1301-1317.

Binkley, D., J. P. Laclau and H. Sterba (2013). "Why one tree grows faster than another: Patterns of light use and light use efficiency at the scale of individual trees and stands." Forest Ecology and Management 288: 1-4.

Felton, A., L. Gustafsson, J. M. Roberge, T. Ranius, J. Hjalten, J. Rudolphi, M. Lindbladh, J. Weslien, L. Rist, J. Brunet and A. M. Felton (2016). "How climate change adaptation and mitigation strategies can threaten or enhance the biodiversity of production forests: Insights from Sweden." Biological Conservation 194: 11-20.

Gustafsson, L., J. Bauhus, T. Asbeck, A. L. D. Augustynczik, M. Basile, J. Frey, F. Gutzat, M. Hanewinkel, J. Helbach, M. Jonker, A. Knuff, C. Messier, J. Penner, P. Pyttel, A. Reif, F. Storch, N. Winiger, G. Winkel, R. Yousefpour and I. Storch (2020). "Retention as an integrated biodiversity conservation approach for continuous-cover forestry in Europe." Ambio 49(1): 85-97.

Hennigar, C., A. Weiskittel, H. L. Allen and D. A. MacLean (2017). "Development and evaluation of a biomass increment based index for site productivity." Canadian Journal of Forest Research 47(3): 400-410.

Kelty, M. J. (1992). Compare productivity of monocultures and mixed-species stands. Dordrecht, Kluwer Academic Publ.

Kuuluvainen, T. (2009). "Forest Management and Biodiversity Conservation Based on Natural Ecosystem Dynamics in Northern Europe: The Complexity Challenge." Ambio 38(6): 309-315.

Kuuluvainen, T., P. Angelstam, L. Frelich, K. Jõgiste, M. Koivula, Y. Kubota, B. Lafleur and E. Macdonald (2021). "Natural Disturbance-Based Forest Management: Moving Beyond Retention and Continuous-Cover Forestry." Frontiers in Forests and Global Change 4(24).

Lula, M., R. Trubins, P. M. Ekö, U. Johansson and U. Nilsson (2021). "Modelling effects of regeneration method on the growth and profitability of Scots pine stands." Scandinavian Journal of Forest Research 36(4): 263-274.

Lundqvist, L. (2017). "Tamm Review: Selection system reduces long-term volume growth in Fennoscandic uneven-aged Norway spruce forests." Forest Ecology and Management 391: 362-375.

Mason, W. L., J. Diaci, J. Carvalho and S. Valkonen (2021). "Continuous cover forestry in Europe: usage and the knowledge gaps and challenges to wider adoption." Forestry: An International Journal of Forest Research 95(1): 1-12.

Petersson, L., E. Holmström, M. Lindbladh and A. Felton (2019). "Tree species impact on understory vegetation: Vascular plant communities of Scots pine and Norway spruce managed stands in northern Europe." Forest Ecology and Management 448: 330-345.

Pommerening, A. and S. T. Murphy (2004). "A review of the history, definitions and methods of continuous cover forestry with special attention to afforestation and restocking." Forestry: An International Journal of Forest Research 77(1): 27-44.

Potschin, M. B. and R. H. Haines-Young (2011). "Ecosystem services:Exploring a geographical perspective." Progress in Physical Geography: Earth and Environment 35(5): 575-594.

Rist, L., A. Felton, M. Nystrom, M. Troell, R. A. Sponseller, J. Bengtsson, H. Osterblom, R. Lindborg, P. Tidaker, D. G. Angeler, R. Milestad and J. Moen (2014). "Applying resilience thinking to production ecosystems." Ecosphere 5(6).

Schulze, E. D., O. Bouriaud, U. Weber, C. Roscher, D. Hessenmoeller, F. Kroiher and P. Schall (2018). "Management breaks the natural productivity-biodiversity relationship in forests and grassland: an opinion." Forest Ecosystems 5(1): 3.

Skovsgaard, J. P. and J. K. Vanclay (2008). "Forest site productivity: a review of the evolution of dendrometric concepts for even-aged stands." Forestry 81(1): 13-31.

Waring, R., J. Landsberg and S. Linder (2016). "Tamm Review: Insights gained from light use and leaf growth efficiency indices." Forest Ecology and Management 379: 232-242.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0231 Anmälningskod: SLU-10196 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%