Ny sökning
SG0232

Skötsel av tempererade skogar

Information från kursledaren

30 June 2021

GENERAL STUDENT INFORMATION

Course set-up

Due to Covid-19, most teaching sessions in Silviculture of Temperate Forests 2021 will be conducted via Zoom. Filmed field tours will be available on video through the course portal. Weekly discussion and group work sessions will be organized on campus; these can be attended physically or online through Zoom. The physical main location for the course is the Silvicum Building at 3 Sundsvägen in S-23053 Alnarp, Sweden. Students are expected to organize themselves additional field visits in their local environment and additional group work through Zoom. All students and prospective students who have registered an interest in the course will be sent a link to the first session via e-mail.

Teaching and teaching location

Teaching will begin on Tuesday 31 August 2021 at 10:00 a.m. in a common session on Zoom. The course will include live online teaching sessions, live online group work, live online discussion sessions, recorded lectures, recorded field tours, guided discussions and group work, and self-guided tours by individual students or groups of students in nearby local forests, parks, roads or other settings in the landscape where trees can be found. These elements will form integral parts of the course and the examination requirements. The cost of tours in students' local environment should be carried by each individual student.

Textbooks and other literature

The course is based on three textbooks, some extracts from other books and several journal articles. All of these are mentioned in the enclosed overview of literature and will be available as files for download from the course portal. Please contact me if you want access to course literature already now. Other teaching materials on field tours, group work and assignments will also be made available to you free of charge as pdf-files. Recorded field tours will be available through the course portal.

The textbook titles are:

  • The silviculture of trees used in British forestry (CAB International, 3rd ed.; ISBN 978-1-78639-392-0),
  • Silvicultural systems (Oxford University Press, ISBN 0-19-854670-X) and
  • The silviculture and management of coppice woodlands (Forestry Commission, ISBN 0-85538-591-X)

Course schedule

The enclosed overview of lectures and field tours includes an outline of the course schedule. A detailed course schedule will be sent out in August.

I look forward to seeing you on Tuesday 31 August. Please don't hesitate to contact me in the meantime if you have questions or suggestions regarding the course.

Jens Peter Skovsgaard

Tel. +46 7 25 62 13 20

E-mail: jps@slu.se

A PS regarding Covid-19: The decision to offer Silviculture of Temperate Forests 2021 as an online course was based on the Covid-19 situation. The course usually includes 3 weeks of field tours to Denmark, Germany and France. Un­fortunately, the budget cannot cover the additional costs of the additional requirements which under the current circum­stances would be needed to fulfil in terms of transportation and lodging. Next, the Covid-19 situation tends to change at short notice and so do the restrictions that prevail in different countries and in different regions. The attendance of inter­national students on the course would further complicate these matters. Moreover, some of the large numbers of local hosts have expressed their concern regarding the arrangement, for various reasons (including health concerns and concerns on setting up a realistic and reasonable schedule for the tours). You are welcome to contact me again if you need further clarification or want to discuss alternative options.

Links:

Exam topics
General student information
Accept-letter
Overview of lectures and field tours
Tree species list

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0232-10090 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0232

Läsåret 2022/2023

Skötsel av tempererade skogar (SG0232-10197)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2022/2023

Skötsel av tempererade skogar (SG0232-M1197)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Skötsel av tempererade skogar (SG0232-M1090)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Skötsel av tempererade skogar (SG0232-10019)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Skötsel av tempererade skogar (SG0232-10162)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Skötsel av tempererade skogar (SG0232-10090)

2018-09-03 - 2018-11-05

Kursplan

SG0232 Skötsel av tempererade skogar, 15,0 Hp

Silviculture of Temperate Forests

Ämnen

Skogsvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp inklusive

– 60 hp skogsvetenskap eller

– 60 hp skogshushållning eller

– 60 hp biologi eller

– 60 hp miljövetenskap eller

– 60 hp landskapsarkitektur eller

– 60 hp lantbruksvetenskap eller

– 60 hp naturresurshushållning

samt

– Engelska 6

Mål

Kursens mål är att ge studenterna en djupgående förståelse av skötselprinciper och metoder för ett uthålligt skogsbruk i den temperareade klimatzonen i Europa. Olika paradigmer och skogsbruksmetoder kommer att ställas mot varandra. Dessa inkluderar skötsel av likåldriga bestånd, kontinuitetsskogsbruk, naturnära skogsbruk, skogsbruk för att tillgodose en mångfald av behov, skogsbruk för produktion av högkvalitativt timmer, stadsortnära skogsbruk, skogsbruk för återställande av naturliga skogsmiljöer, samt historiska skogbruksmetoder.I kursen betonas målinriktad skogsskötsel baserad på ekologiska principer och vetenskapliga resultat från långsiktiga försök och andra empiriska undersökningar. Skötselalternativ för utvalda trädslag kommer att användas för att illustrera och diskutera viktiga principer och praxis för skogsvård.Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- Utvärdera alternativa skogsskötselstrategier och deras tillämpning

- Tillämpa principer för skogsskötsel i direkt praktisk verksamhet och på skogspolitisk nivå

- Identifiera och föreslå lösningar vid konflikter av tillämpning av olika skötselmetoder i praktiken

- Föreslå skogskötselmetoder vid olika förutsättningar för skogsproduktion och vid olika skötselmål

- Kvantifiera effekter av olika skogsskötselmetoder och förstå hur de begränsas vid mänskligt utnyttjande i den tempererade klimatzonen i Europa

- Kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt presentera och diskutera sina resultat och slutsatser

Innehåll

Kursen inkluderar följande ämnen:

- En kort översikt av ekosystem i den tempererade skogen, inkluderande ståndortstyper, skogstyper och viktiga trädslag

- Skogsskötsel som ett medel för att uppnå förvaltningsmål och för utformande av ett uthålligt skogsbruk

- Skogsskötselprinciper vid föryngring, beståndsvård och avverkning

- Principer för skogsproduktion i relation till skogens produktivitet

- Skogsföryngring och återbeskogande

- Förvaltning av skogens produktivitet, beståndstäthet och virkeskvalitet

- Föryngring, vård, behandling och avverkning av viktiga förekommande skogstyper och trädslag i Europa. Bland trädslagen behandlas relevanta barrträdsarter av Abies, Chamaecyparis, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga, Taxus, Thuja and Tsuga, och relevanta lövträdsarter av Acer, Alnus, Betula, Carpinus, Castanea, Fagus, Fraxinus, Juglans, Malus, Populus, Pyrus, Prunus, Quercus, Robinia, Sorbus, Tilia och Ulmus.

- Skogsskötselsystem i det samtida skogsbruket

- Ståndortsanpassning av skogsskötselmetoder

- Skogsskötsel på särskilda ståndorter, såsom bergssluttningar, våta marker, ljunghedar, sandiga marker, sanddyner i kustlandskapet, och på marker som skall omställas till skogsbruk

- Skogens skyddsfunktioner (erosion, vatten, död ved, biodiversitet, kulturlämningar, estetik)

- Åtgärder för att minska skador av gnagare och betande djur

- Skogsskydd (biotiska och abiotiska faktorer, klimatförändring)

- Skogsskötsel för bevarande av biodiversitet

- Estetik och rekreation i skogsbruket

- Design och komposition av skötta skogar.Grupparbetena innefattar praktiska fältövningar, samt sammanställning och presentation av principer för skötsel av utvalda trädslag. Fältövningarna inkluderar datainsamling, efterföljande analyser, rapportering och presentation. Trädslagens egenskaper och skötselprinciper skall sammanställs och presenteras.Litteraturen inkluderar utvalda vetenskapliga artiklar, utdrag ur internationella läroböcker, föreläsningsanteckningar och anteckningar från studieresor.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs deltagande i fältundervisningen, godkända presentationer och rapporter, samt godkänd slutexamen.Av betygskriterierna framgår vad som krävs för olika betygsgrader och vilken prestation som bedöms.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen innefattar två studieresor om en vecka vardera till Danmark, Tyskland eller andra europeiska länder. Dessutom tillkommer några endagars fältstudier i Sverige. Resorna genomförs normalt i september och inkluderar deltagande vid tidpunkter som i normalfallet inte är schemalagda. Vid fältstudierna förväntas studenterna att stå för kostnader för kost och logi samt för delar av reskostnaderna.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: SG0185, SH0136

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Skogsvetenskap Biologi
Kurskod: SG0232 Anmälningskod: SLU-10090 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%