Ny sökning
SG0233

Planering för hållbart skogsbruk - teori, metod och verktyg

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för SG0233

SG0233 Planering för hållbart skogsbruk - teori, metod och verktyg, 15,0 Hp

Planning in Sustainable Forest Management - Theory, Methods and Tools

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp inklusive
– 60 hp skogsvetenskap eller
– 60 hp skogshushållning eller
– 60 hp biologi eller
– 60 hp miljövetenskap eller
– 60 hp landskapsarkitektur eller
– 60 hp lantbruksvetenskap eller
– 60 hp naturresurshushållning
samt
– Engelska 6

Mål

Kursens övergripande mål är dels att förse studenterna med en översikt av grundläggande koncept för skoglig planering inriktad mot hållbar produktion av virke och andra ekosystemtjänster, samt att bekanta studenterna med systemanalytiska tekniker och datorbaserade beslutsstödsystem för skoglig planering.
Kursen tillhandahåller konceptuella ramverk och analytiska tekniker för effektiv lösning av skogliga planeringsproblem på fastighetsnivå. Kursen fungerar också som en länk mellan skötselproblem på beståndsnivå och skogspolitiska utmaningar.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Förklara övergripande syften med och det generella tillvägagångssättet i skoglig planering
- Beskriva och jämföra de viktigaste datainsamlingsmetoderna för skoglig planering
- Nämna huvudtyper av skogliga produktionsmodeller och förklara deras grundläggande begränsningar
- Beskriva funktionaliteten hos ett modern datorbaserad beslutsstödsystem för skoglig planering
- Självständigt utföra mätningar av beståndsparametrar för skoglig planering
- Självständigt sammanställa en skogsbruksplan
- Diskutera skogsbruksplanens roll som policy instrument
- Kritiskt analysera och diskutera komplexa skogliga problem

Innehåll

Kursen förmedlar konceptuella ramverk för skogliga planeringsproblem. Planeringsmetoder och tekniker presenteras i skogsvetenskapens bredare kontext. En viktig del av lärandeprocessen baseras på självständiga litteraturstudier. Grupparbeten syftar till att studenterna skall bekanta sig med systemanalytiska metoder genom att använda en generell produktionsmodell, programmerad i Excel, och ett fristående verktyg för simulering av skogliga landskap. På seminarierna redovisas grupparbeten och nationella perspektiv på olika aspekter av skoglig planering diskuteras. Som en förberedande aktivitet inför det självständiga arbetet med skogsbruksplaner erbjuds praktiska övningar inom GIS både i klassrum och som inlämningsuppgifter. Under en vecka är kursen lokaliserad till en stor skogsfastighet i södra Sverige. Där övas datainsamling och ges en överblick av fastigheten och dess skötsel. Studenterna träffar förvaltaren och diskuterar målen med skogsbruket på fastigheten. Efter besöket arbetar studenter i grupper med en strategisk uppskattning av fastightens produktionsmöjligheter med hjälp av ett simuleringsverktyg. Med den strategiska uppskattningen som grund och i enlighet med valda mål tas fram skogsbruksplaner för en del av fastigheten. Obligatoriska aktiviteter i kursen är grupparbeten (strategisk uppskattning av produktionsmöjligheter och skogsbruksplan) och aktiviteter förlagda på skogsfastigheten.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd kurs kräver godkända skriftliga tentamen, godkända obligatoriska grupparbeten samt deltagande i övriga obligatoriska aktiviteter.

Av betygskriterierna framgår vad som krävs för olika betygsgrader och vilken prestation som bedöms.
SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Under en 10-dagars period är kursaktiviteterna förlagda till en skogsfastighet i södra Sverige. Viss kostnad kan förekomma.

Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på. Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Ytterligare information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0187, SH0133
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Euroforester - masterprogram Jägmästarprogrammet Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0233 Anmälningskod: SLU-20035 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%