Ny sökning
SG0234

Nationell och internationell skogspolitik

Kursen har två primära mål: (1) att ge ett brett perspektiv bortom traditionella skogliga discipliner genom att undersöka samspelet mellan skog och samhälle, och (2) att granska globala skogsregimer och nationell skogspolitik med fokus på deras konsekvenser för skogshushållningen. Kursen ges av ett internationellt lärarlag, som involverar forskare från Sverige, Tyskland, Danmark och andra länder. Kursinnehåll och aktiviteter är speciellt utformade för internationella studentklasser bestående av många nationaliteter. Således ger kursen en unik möjlighet att undersöka samhälleliga förutsättningar och politiska effekter på skogsförvaltning ur ett jämförande internationellt perspektiv. Verksamheten i klassen omfattar debatter och många gruppövningar. Utanför klassrummet, besöker studenterna en privat skogsfastighet, läser vetenskaplig litteratur, utarbetar essäer, och skriver en reflekterande dagbok. I slutet av kursen har vi en 2-veckors studieresa till länder utanför Sverige, med fokus på att jämföra skogspolitik i utvalda länder eller regioner.
2020-10-25
Welcome to the course!
Dear Euroforesters, Welcome to the Policy Course 2021. The Schedule gives an overview of the course day by day. The morning session always begins at 9:00 sharp (if not specified otherwise) and normally lasts until 12. The afternoon sessions are between 13-15(16). Due to corona outbreak, we do not plan study trip abroad as usual. Our plan is to replace the study trip with a “digital tour” and working with case studies around the globe. Believing in large benefits of direct interaction between students and between students and teachers, we will try our best to run most of the course in the classroom and to minimize the learning in the distance mode (online). Looking forward to meet you on January 18, Monday, 9:00 in Silvicum! Vilis, Desiree, Andis + the rest of Teacher Team

Kursvärderingen är avslutad

SG0234-30026 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0234

Läsåret 2019/2020

Nationell och internationell skogspolitik (SG0234-30162) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Nationell och internationell skogspolitik (SG0234-30076) 2019-01-21 - 2019-03-25

SG0234 Nationell och internationell skogspolitik, 15,0 Hp

National and International Forest Policy

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp inklusive
– 60 hp skogsvetenskap eller
– 60 hp skogshushållning eller
– 60 hp biologi eller
– 60 hp miljövetenskap eller
– 60 hp landskapsarkitektur eller
– 60 hp lantbruksvetenskap eller
– 60 hp naturresurshushållning eller
– 60 hp nationalekonomi eller
– 60 hp statskunskap
samt
– Engelska 6

Mål

Kursen har två primära mål: dels att ge ett brett perspektiv bortom traditionella skogliga discipliner genom att undersöka samspelet mellan skog och samhälle, och dels att granska internationella skogsregimer och nationell skogspolitik med fokus på deras konsekvenser för ett hållbart skogsbruk.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Identifiera regionala, europeiska och globala strukturer inom skogsbruket, inklusive resurser, aktörer och processer
- Förklara de komplexa sambanden mellan skogsrelaterad politik och skogsbruksmetoder
- Kritiskt analysera nationella och internationella skogspolitiska frågor och processer
- Debattera skogspolitiska frågor i ett internationellt sammanhang och därvid förfäkta egna synpunkter
- Skriva reflekterande rapporter
- Reflektera över eget lärande

Innehåll

De två första veckorna av kursen behandlar främst nationella skogspolitiska processer och metoder för politisk analys. Studenterna bekantar sig med skogsförvaltningen i de länder som representeras av studenterna i klassen. Undervisningen innehåller föreläsningar blandade med gruppövningar och presentationer av studenter, under ledning av ett internationellt lärarlag. 3: e till 7: e kursveckorna omfattar ett antal mer specifika ämnen, såsom äganderätt, framtiden och marknader, skogscertifiering samt europeiska och globala skogspolitikiska processer. Bland annat deltar studenter i debatter med externa intressenter kring aktuella politiska frågor. Verksamheten utanför klassrummet innefattar ett besök på en privat skogsfastighet, läsning av vetenskaplig litteratur, utarbetande av essäer och skrivandet av en reflekterande dagbok. I slutet av kursen genomförs en studieresa med fokus på att jämföra skogspolitiken i utvalda länder eller regioner. Kursen har en bred tematisk räckvidd och även ambitionen att utveckla generella färdigheter såsom kompetenta inlägg i debatter och djup reflektion. Därför är takten i kursen hög, med krav på aktivt deltagande i alla kursmoment. De obligatoriska momenten omfattar studieresa utomlands, besök till privata skogsägare, och ett antal seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination samt godkänt deltagande i övningar och aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

I kursen ingår en 2-veckors studieresa. Kostnaden för resan delas mellan institutionen och studenterna. Beloppet som studenten förväntas betala ligger mellan 2000-2500 kronor.

Mer information om kursens ämnen och lärande finns i en detaljerad studiehandledning som kan erhållas från kursledaren.
SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0183, SH0134
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Certification Schemes and the Impacts on Forests and Forestry. Annual Review of Environment and Resources 33:187–211.
Författare: Auld, G., Gulbrandsen, L.H., and McDermott, C.L. 2008
2) Complex global governance and domestic policies: four pathways of influence. International Affairs 88 (3): 585-604.
Författare: Bernstein, S. and Cashore, B. 2012
3) Discount rate and harvest policy: Implications for the Baltic forestry. Journal of Forest Policy and Economics 2: 143-156.
Författare: Brukas, V., B.J. Thorsen, F. Helles, and P. Tarp. 2001
4) Forest management after the economic transition – at the crossroads between German and Scandinavian traditions? Forest Policy and Economics 11 (8): 586-592.
Författare: Brukas, V. and N. Weber 2009
5) New World, Old Ideas—A Narrative of the Lithuanian Forestry Transition. Journal of Environmental Policy & Planning 17(4): 495-515.
Författare: Brukas, V. 2015
6) Understanding public participation in forest planning: a review. Forest Policy and Economics, 1(1), pp. 15–25
Författare: Buchy, M. and Hoverman, S. 2000
7) Public Policy Analysis: An introduction. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. Chapter 3.
Författare: Dunn, W.N. 1981
8) State of the World’s Forests. Executive Summary and Key Messages, pp. x-xvii
Författare: FAO (2018):
9) A typology of small-scale private forest owners in Sweden. Scandinavian Journal of Forest Research 21(3) 249-259
Författare: Ingemarson, F., Lindhagen, A. and Eriksson, L. 2006
10) A European view of forest issues for consideration. Working paper No 18, University of Gävle, Sweden, 14 pp.
Författare: Klingberg, T. 2002
11) Forest Policy Analysis. Springer, Dordrecht, Netherlands. pp. 7-36; 39-63; 70¬-100; 117-143; 219–243.
Författare: Krott M. 2005
12) The Swedish forestry model: More of everything?, Forest Policy and Economics 77: 44-55.
Författare: Lindahl K.B., Lindahl, Sténs A., Sandström C., Johansson J., Lidskog R., Ranius T., Roberge, J.M. 2017
13) Governance and legitimacy of the Forest Stewardship Council certification in the national contexts–A comparative study of Belarus and Poland. Forest Policy and Economics, 97, pp.180-188.
Författare: Niedzialkowski, K. and Shkaruba, A., 2018
14) Piecemeal integration: Explaining and understanding 60 years of European Union forest policy making. Forests 2018, 9, 719.
Författare: Pülzl, H.; Wydra, D.; Hogl, K. 2018
15) ‘A theory of participation: what makes stakeholder and public engagement in environmental management work?’, Restoration Ecology, 26, pp. S7–S17. doi: 10.1111/rec.12541.
Författare: Reed, M. S. et al. (2018)
16) A Methodology for Policy Process Analysis. Livelihood-Policy Relationships in South Asia. Working Paper 9
Författare: Springate-Baginski, O. and J. Soussan 2002
17) Forest owner is more than her goal: a qualitative typology of Lithuanian owners. Scandinavian Journal of Forest Research 30(5): 478-491.
Författare: Stanislovaitis, A., Brukas, V., Kavaliauskas, M. & Mozgeris, G. 2015
18) Sustainable Forest Management, FLEGT, and REDD+: Exploring Interlinkages to strengthen forest policy coherence. Sustainability 10, 4841, http://dx.doi.org/10.3390/su10124841
Författare: Tekle Tegegne, Y.; Cramm, M.; van Brusselen, J. 2018
19) Research trends: Orchestrating forest policy-making: Involvement of scientists and stakeholders in political processes. Forest Policy and Economics 89: 1-3.
Författare: Wallin, I., Pülzl, H., Secco, L., Sergent, A. and Kleinschmit, D., 2018
20) Has Forest Certification Reduced Forest Degradation in Sweden?. Land Economics, 94(2), pp.220-238.
Författare: Villalobos, L., Coria, J. and Nordén, A., 2018
Kommentar: Suggested additional reading
21) Forest certification: the challenge of measuring impacts. Current Opinion in Environmental Sustainability, 32, pp.104-111
Författare: van der Ven, H. and Cashore, B., 2018
Kommentar: Suggested additional reading
22) Forest Governmentality': A genealogy of subject-making of forest-dependent 'scheduled tribe' in India
Författare: Bose, P., Arts, B. and van Dijk, H. (2012).
Kommentar: Land Use Policy, 29 (3), pp 664-673
23) Free, prior and informed consent.; how to rectify the devastating consequences of harmful mining for indigenous peoples
Författare: MacInnes, A., Colchester, M., and Whitmore, A. (2017).
Kommentar: Perspective in Ecology and Conservation, 15 (3), pp 152-160.
24) Gender and Sustainable Forest Management
Författare: Beaujon Marin, A., and Kuriakose, A.T. (2017)
Kommentar: Climate Investment Funds
25) New rights of forest-based communities? Understanding processes of forest tenure reform
Författare: Larson, A., Barry, D., and Dahal, G.R. (2010)
Kommentar: International Forestry Review,12 (1) pp 78-96

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Euroforester - masterprogram Jägmästarprogrammet Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0234 Anmälningskod: SLU-30026 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%