Ny sökning
SG0235

Ädellövskog - Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för mångbruk

Kursen övergripande mål är att förmedla en god överblick över nordeuropeiska ädellövskogars historia, ekologi, biologiska mångfald, och hållbara förvaltning.
Vi studerar ädellövskogens flora och fauna, undersöker skogsbrukets effekter på biologisk mångfald och granskar aktuella naturvårdsstrategier. Här jämför vi särskilt olika skötselalternativ baserat på historiska referensmodeller. Vi studerar också aktuella hot mot ädellövskogens funktion och mångfald med fokus på invasiva trädsjukdomar och effekter av viltbete. Under vår studieresa till Bialowieza nationalpark i nordöstra Polen utforskar vi denna kronjuvel bland Europas låglandsskogar.
Vi ägnar oss åt olika aspekter av hållbar virkesproduktion i lövskog, inklusive skötsel av snabbväxande lövträd. Vi jämför också traditionella skötselsystem, såsom skärmskogsbruk i bokskog, med metoder för stam- eller gruppvis skötsel. Under olika fältexkursioner studerar vi reservatsskötsel och skoglig restaurering. Vi utvärderar aktuella restaureringskoncept, särskilt olika sätt att omföra granskog till lövskog.
Som en röd tråd genom kursen löper en kontinuerlig diskussion om de utmaningar som en hållbar förvaltning av lövskogarna möter idag med tanke på pågående klimat- och samhällsförändringar.

2020-01-29
Broadleaves course 2021
Dear students, you are most welcome to the Broadleaves course 2021 which will start with a roll call on Wednesday 24 March at 09:00 am. Due to the corona situation, this years course will also be mainly based on online-teaching. You can find a list of the course literature below. A preliminary course schedule will follow soon. The course portal will be on Canvas. More info will follow when the portal is open, also rather soon. Best regards, Magnus Löf, course leader

Kursvärderingen är avslutad

SG0235-40013 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0235

SG0235 Ädellövskog - Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för mångbruk, 15,0 Hp

Broadleaves - Forest dynamics, biodiversity and management for multiple use

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp inklusive
– 60 hp skogsvetenskap eller
– 60 hp skogshushållning eller
– 60 hp biologi eller
– 60 hp miljövetenskap eller
– 60 hp landskapsarkitektur eller
– 60 hp lantbruksvetenskap eller
– 60 hp naturresurshushållning
samt kurser på avancerad nivå
- 15 hp skogsvetenskap eller
- 15 hp skogshushållning eller
- 15 hp biologi eller
- 15 hp miljövetenskap
samt
- Engelska 6

Mål

Kursens övergripande mål är att förmedla en god överblick över nordeuropeiska ädellövskogars historia, ekologi, biologiska mångfald, och hållbara förvaltning och restaurering.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva de dynamiska processer som påverkar ädellövskogar, inklusive naturliga och antropogena störningar, naturlig skogsutveckling samt postglacial vegetationshistoria.
- beskriva de viktigaste nordeuropeiska ädellövskogstyperna med avseende på sammansättning, struktur och viktiga omvärldsvariabler.
- identifiera och diskutera problem och lösningar när det gäller bevarande av biologisk mångfald och hållbar förvaltning i ädellövskogar.
- förklara principerna för hållbar skogsskötsel i både ädellövskog och andra lövskogar.
- förklara principerna för skoglig restaurering i både produktions- och naturvårdsskogar.
- sammanfatta, kritiskt granska samt muntligt och skriftligt presentera vetenskapliga studier om ekologi och dynamik av ädellövskog.
- kritiskt och systematiskt analysera och diskutera komplexa skogliga frågeställningar.

Innehåll

På kursen studerar vi ekologin av nordeuropeiska ädellövskogar med fokus på skogshistoria, beståndsdynamik och vegetationsekologi. Studieregionen omfattar södra Sverige, Danmark, Baltikum, norra Tyskland och norra Polen. Under vår studieresa till Bialowieza nationalpark i nordöstra Polen utforskar vi denna kronjuvel bland Europas låglandsskogar.
Vi studerar ädellövskogens flora och fauna, undersöker skogsbrukets effekter på biologisk mångfald och granskar aktuella naturvårdsstrategier. Här jämför vi särskilt olika skötselalternativ baserat på historiska referensmodeller, inklusive effekter av stora däggdjursarters utdöende efter den senaste istiden. Vi studerar också aktuella hot mot ädellövskogens funktion och mångfald med fokus på invasiva trädsjukdomar och effekter av viltbete.
Vi ägnar oss åt olika aspekter av hållbar virkesproduktion i lövskog, inklusive skötsel av snabbväxande lövträd. Vi jämför också traditionella skötselsystem, såsom skärmskogsbruk i bokskog, med metoder för stam- eller gruppvis skötsel. Under olika fältexkursioner studerar vi reservatsskötsel och skoglig restaurering. Vi utvärderar aktuella restaureringskoncept, särskilt olika sätt att omföra granskog till lövskog.
Som en röd tråd genom kursen löper en kontinuerlig diskussion om de utmaningar som en hållbar förvaltning av lövskogarna möter idag med tanke på pågående klimat- och samhällsförändringar.
Kursen är indelad i avsnitt om 1-2 veckor. Varje avsnitt består normalt av i) inledande föreläsningar, ii) en individuell uppgift eller gruppuppgift, iii) exkursioner och iv) seminarier eller övningar där uppgifterna diskuteras eller presenteras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga examinationer, godkända individuella uppgifter och övningar samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen innehåller en studieresa till Bialowiezaskogen i Polen. Resan till och från Warszawa bekostas av studenten medan övriga kostnader täcks av institutionen: bussresa ToR Bialowieza, 4 hotellnätter i 2-3 bäddsrum, och alla måltider.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: SG0184, SH0135
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Euroforester - masterprogram Jägmästarprogrammet Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0235 Anmälningskod: SLU-40013 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%