Ny sökning
SG0238

Skogspolitik och naturvård

Denna tvärvetenskapliga kurs tar bland annat upp hur olika aktörer, strukturer och processer i samhället påverkar skogens brukande samt hur olika åtgärder och strategier kan utformas för att bevara natur- och kulturvärden i skogslandskapet. Kursens syfte är att ge kunskap och färdigheter i att analysera och diskutera politiska och ekonomiska styrmedel för hållbar förvaltning av skog, samt att ge grundläggande kunskaper i juridik och naturvårdsvetenskap, med särskild tonvikt på samspelen mellan samhället och ekosystemen. Den innehåller även en fältdel där studenterna bland annat får lära sig identifiera signalarter och se exempel på hur man arbetar med olika naturvårdsfrågeställningar i det svenska skogslandskapet.
2020-08-29
Länk till introföreläsning: https://slu-se.zoom.us/j/3435300436


2020-08-29
Välkommen till kursstart
Hej, Vi hoppas att du har haft en bra sommar och att du är sugen att komma tillbaka till dina studier. Som du säkert redan har hört så kan universiteten börja bedriva campusbaserad undervisning igen i höst, men vi måste säkerställa att det sker säkert och att vi minimerar smittspridning. Eftersom SLU Umeå inte har så många föreläsningssalar där vi kan säkerställa 2 meters avstånd beslutade vi redan innan sommaren att kursen kommer att ske mestadels på distans. Därför kommer kursen att kombinera onlineföreläsningar (via zoom), seminarier (via zoom), workshops (via zoom), och exkursioner i fält. Vi följer folkhälsomyndighetens och universitets riktlinjer och tänker på våra medmänniskor (håll avståndet, tvättar händerna ofta och stanna hemma om du har minsta symtom). Var också uppmärksam på att fysiska träffar snabbt kan omvandlas till online-event – så följ uppdateringar via Canvas. Kursen skogspolitik och naturvård syftar till att ge kunskaper och färdigheter i att analysera och diskutera politiska och ekonomiska styrmedel för hållbar förvaltning av skog, och att ge grundläggande kunskaper i juridik och naturvårdsvetenskap, med särskild tonvikt på samspelet mellan samhället ekosystemet. Vi kommer därför att ha mycket diskussioner sammanvävt med föreläsningar, seminarier och workshops. Kursen avslutas med ett GIS-moment. Vi har också exkursioner där vi kommer att träffa representanter från Skogsstyrelsen och Svea skog (vecka 38). Vi som leder kursen är Jörgen Sjögren (Institutionen för vilt, fisk och miljö) och Camilla Widmark (Institutionen för skogsekonomi) och vi kommer att hålla i de flesta föreläsningar inom naturvård och skogspolitik. som kommer att hålla de flesta föreläsningarna i naturvård respektive policy. Signe Lagerkvist (från Umeå Universitet) kommer hålla föreläsningar och seminarier i juridik, och Jonas Bohlin ansvarar för undervisning i GIS. Vi har introduktionsföreläsning nu på måndag, 31 augusti, klockan 9.15 via zoom. Koppla gärna upp tidigare så du ser att allt fungerar (och om det mot förmodan inte gör det, hör gärna av dig till oss via mail). Vi har också lagt in schemat i kalendern i lärplattformen Canvas (du har redan fått en inbjudan till Canvas), så du kan se alla delar av kursen där. Du hittar information på Canvas-sidan om schema, kurslitteratur, betygskriterier och annat. Du behöver registrera dig på kursen, och ladok är öppen för självregistrering redan nu. Har du inte läst på SLU tidigare? Vi har en kort information efter introduktionsföreläsningen till dig och svarar på dina frågor. Välkommen till kursen – ser fram emot att vi ses snart! Länk till zoom första dagen:https://slu-se.zoom.us/j/34353004367 (OBS! all kommunikation ser härefter via Canvas) Med de bästa hälsningar, Camilla Widmark och Jörgen Sjögren Kursledare PS. har du inte fått ovanstående information via mail beror det på att du har en ogiltig e-post adress i Ladok.

2020-07-02
Schema och kurslitteratur
Välkommen till kursen med start 31 augusti. Med tanke på rådande pandemi och rekommendationer från SLU kommer kursen i år att vara mestadels på distans, med inslag av fysisk undervisning på SLU. Det gäller lab och vissa seminarier. Vi har också en inplanerad exkursion under 1 vecka, och givet att inga rekommendationer förändras kommer vi att hålla exkursionen som planerat. Föreläsningar och en del workshops kommer att ske via zoom, och andra delar av kursen kommer att finnas inspelade. Introduktionsföreläsningen sker via zoom och det är mycket värdefullt att du deltar, då vi kommer att beskriva kursens upplägg, examinationsmoment, workshops, seminarier och inlämningsuppgifter. Du har också möjligheter att ställa frågor om allt som rör kursen.

Kursvärderingen är avslutad

SG0238-10025 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0238

Läsåret 2019/2020

Skogspolitik och naturvård (SG0238-10025), Umeå 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Skogspolitik och naturvård (SG0238-10025), Umeå 2018-09-03 - 2018-11-05

SG0238 Skogspolitik och naturvård, 15,0 Hp

Forest policy and conservation

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Artkunskap 2,00 1002
Naturvård 3,00 1003
Juridik 3,00 1004
Policy 3,00 1005
Landskapsplanering 2,50 1006
GIS 1,50 1007

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande
- 30 hp skogsvetenskap eller
- 30 hp biologi

Mål

Kursens syfte är att ge kunskap och färdigheter i att analysera och diskutera politiska och ekonomiska styrmedel för hållbar förvaltning av skog, samt att ge grundläggande kunskaper i juridik och naturvårdsvetenskap, med särskild tonvikt på samspelen mellan samhället och ekosystemen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Identifiera och analysera aktörer, strukturer och processer inom svensk skogs-, kulturvårds- och naturvårdspolitik.
- Identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom svensk skogs-, kulturvårds-, och naturvårdspolitik och då särskilt den reglering som återfinns i skogsvårdslagen och miljöbalken
- Redogöra för svensk markanvändningshistoria, samt för mänskliga aktiviteters inverkan på skogens natur- och kulturvärden.
- Redogöra för naturvårdsvetenskapens ekologiska och samhällsvetenskapliga grunder.
- Identifiera naturvårdsarter i svensk skog och beskriva deras ekologiska krav.
- Föreslå åtgärder och naturvårdsmodeller för bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster på bestånds- och landskapsnivå, med hjälp av geografiska informationssystem (GIS), samt diskutera dessa i relation till berörda miljömål.
- Muntligen redogöra för och argumentera kring aktuella problem inom skogspolitik, lagstiftning och naturvård.

Innehåll

Denna tvärvetenskapliga kurs analyserar hur olika aktörer, strukturer och processer i samhället påverkar skogens brukande samt hur olika åtgärder och strategier kan utformas för att bevara natur- och kulturvärden i skogslandskapet. Genom föreläsningar och seminarier ges grunderna i skogspolitik, juridik och naturvårdsvetenskap med särskild tonvikt på samspelen mellan dessa områden. Kursens skogspolitiska innehåll behandlar främst svensk skogspolitik i dagens samhälle i relation till skogens olika värden. Kursen analyserar och diskuterar behovet av politisk och ekonomisk styrning, exempelvis marknadsmisslyckanden och effektivitetsaspekter av olika styrmedel som avvägningar mellan produktions- och miljömål. Kursens juridiska innehåll inkluderar ett avsnitt om allmän rättskunskap och juridisk metod med en översikt över de rättskällor som anlitas vid lösningen av juridiska problem. Därefter behandlas grundläggande frågor inom fastighetsrätten, miljörätten samt den särskilda skogslagstiftningen. Föreläsningar och självstudier används för att ge kunskap om naturvårdsaspekter inom ekologi (populations-, samhälls- och landskapsekologi och ekologisk genetik), samhällsvetenskapliga och juridiska angreppssätt för att analysera markanvändning, samt om svensk markanvändningshistoria och människans påverkan på skogsekosystem genom till exempel brukande och klimatförändringar. Genom exkursioner och studiebesök kan studenten fördjupa sina kunskaper om olika aktörers roller i skogsbruket samt om konkreta natur- och kulturvårdsåtgärder som tillämpas i skogslandskapet. Laborationer och exkursioner används för att skaffa praktisk kunskap om olika typer av naturvårdsarter och deras ekologiska krav. Genom workshopövningar utvecklar studenterna naturvårdsstrategier för specifika landskap med olika naturliga och samhälleliga förutsättningar, tillsammans med de begränsningar eller möjligheter som svensk skogspolitik ger vad gäller lagstiftning, målbilder och policy. Geografiska informationssystem (GIS) används som ett verktyg i övningarna. Obligatoriska moment i kursen inkluderar aktivt deltagande i exkursioner och studiebesök, muntliga diskussioner i seminarier och aktivt deltagande i workshop med muntlig redogörelse.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända övningsuppgifter samt deltagande i workshops med godkänd muntlig redogörelse, exkursioner och studiebesök.

 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

För studenter rekommenderas grundläggande kurser inom allmän ekologi, samt national-, företags-eller naturresursekonomi.
Denna kurs ersätter delar av SG0111 Boreal ekologi och skötsel samt SG0177 Rättskunskap i skogsbruket.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programstudierektor för Affärsledarskap - påbyggnadsprogram till kandidatexamen
Ersätter: SG0177

Instruktioner, lärandemål och betygskriterier

”Skogspolitik och naturvård”, SG0238, ht20

Instruktioner för kursen

Tematiska områden

Kursen är indelad i olika tematiska moment: naturvård, policy och juridik, artkunskap (inklusive exkursioner), syntes skogspolitik och naturvård, samt GIS. Syftet med de olika temana är att försöka strukturera de olika ämnesområdena för ökad förståelse. I schemat finns varje föreläsning eller moment kodad enligt de olika ämnesområdena.

Examination

Kursen innehåller obligatoriska moment i form av seminarier, workshops och exkursioner. Exkursionerna kräver aktivt deltagande. Seminarier och workshops examineras genom reflektioner som lämnas in efter vart och ett av seminarier eller workshops. Seminarier/workshops syftar till att vara ett stöd i studentens reflektion.

Kursen har fyra tentamina– delprov. Delprov 1 är signalartsprov som genomförs i labbsal samt posterpresentation i skoglig faunistik (som förbereds digitalt och examineras via quiz). Delprov 2 – naturvård - består av en hemtentamen under en dag. Delprov 3 består i en hemtentamen i skogspolitik. Delprov 4 består av en hemtentamen i jurdik. För både delprov 3 och 4 gäller att tentamen erhålls ca 2 veckor innan inlämning sker.

Giltig frånvaro

Om student är frånvarande från obligatoriska moment kan frånvaro vara giltig eller ogiltig. Vid ogiltig frånvaro kan studenten få göra om momentet vid nästkommande kurstillfälle. Se nedan om hur giltig frånvaro bedöms, och när komplettering kan vara möjlig (se nedan utdrag ur regelboken).

Lärandemål

 1. Identifiera och analysera aktörer, strukturer och processer inom svensk skogs-, kulturvårds- och naturvårdspolitik.
 2. Identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom svensk skogs-, kulturvårds-, och naturvårdspolitik och då särskilt den reglering som återfinns i skogsvårdslagen och miljöbalken
 3. Redogöra för svensk markanvändningshistoria, samt för mänskliga aktiviteters inverkan på skogens natur- och kulturvärden.
 4. Redogöra för naturvårdsvetenskapens ekologiska och samhällsvetenskapliga grunder.
 5. Identifiera naturvårdsarter i svensk skog och beskriva deras ekologiska krav.
 6. Föreslå åtgärder och naturvårdsmodeller för bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster på bestånds- och landskapsnivå, med hjälp av geografiska informationssystem (GIS), samt diskutera dessa i relation till berörda miljömål.
 7. Muntligen redogöra för och argumentera kring aktuella problem inom skogspolitik, lagstiftning och naturvård.

Delmoment och betygskriterier inkl. examination

För samtliga delmoment gäller att för att erhålla högre betyg krävs inlämning inom kurstid, dvs examination vid ordinarie och första omprov. Därefter ges högst betyg 3. Gäller om det inte föreligger giltiga skäl (se nedan).

Delmoment 1: Artkunskap (2 hp)

Uppfyller lärandemål: LR 5

Examineras genom:

 • Art-tentamen i lab
 • Inlämning av poster (grupp) samt av frågor till Quiz
 • Quiz faunistik (1 st)

Omprov:

 • Art-tentamen – omprov (arrangeras i särskild ordning)
 • Inläming av poster (grupp) samt av frågor till Quiz
 • Quiz faunistik

5

 • Studenten uppvisar mycket goda kunskaper inom identifikation av och ekologi hos ett urval av signalarter
 • Studenten uppvisar tillräcklig förmåga att skriftligt presentera
 • Studenten kan beskriva och redogöra för grundläggande fakta kring en grupp av skogslevande djurarter

4

 • Studenten uppvisar goda kunskaper inom identifikation av och ekologi hos ett urval av signalarter
 • Studenten uppvisar tillräcklig förmåga att skriftligt presentera
 • Studenten kan beskriva och redogöra för grundläggande fakta kring en grupp av skogslevande djurarter

3

 • Studenten uppvisar tillräckliga kunskaper inom identifikation av och ekologi hos ett urval av signalarter
 • Studenten uppvisar tillräcklig förmåga att skriftligt presentera
 • Studenten kan beskriva och redogöra för grundläggande fakta kring en grupp av skogslevande djurarter

U

Studenten visade otillräckliga kunskaper för att uppnå lärandemålen.

Delmoment 2: Naturvård och markanvändningshistoria (3 hp)

Uppfyller lärandemål: LR 3, LR 4 och LR 7

Examineras genom:

 • Hemtentamen
 • Aktivt deltagande i exkursioner (4 st)

Omprov:

 • Hemtentamen - omprov
 • Exkursioner – Ingen möjlighet till komplettering erbjuds vid ogiltig frånvaro1, exkursion får göras om vid nästa kurstillfälle.

5

 • Studenten kan identifiera de viktigaste händelserna i svensk markanvändningshistoria
 • Studenten kan redogöra för, analysera och diskutera hur människan påverkat skogens natur- och kulturvärden
 • Studenten kan identifiera och diskutera viktiga naturvårdsvetenskapliga begrepp

4

 • Studenten kan identifiera de viktigaste händelserna i svensk markanvändningshistoria
 • Studenten kan redogöra för samt diskutera hur människan påverkat skogens natur- och kulturvärden
 • Studenten kan identifiera samt förklara viktiga naturvårdsvetenskapliga begrepp

3

 • Studenten kan identifiera de viktigaste händelserna i svensk markanvändningshistoria
 • Studenten kan redogöra för hur människan påverkat skogens natur- och kulturvärden
 • Studenten kan identifiera viktiga naturvårdsvetenskapliga begrepp

U

Studenten visade otillräckliga kunskaper för att uppnå lärandemålen.

Delmoment 3: Juridik och policy (6 hp)

Uppfyller lärandemål: LR 1, LR 2, och LR 7

Examineras genom:

 • Hemtentamen
 • Aktivt deltagande i seminarier och workshops,
  • Reflektioner policy (3 st) (betyg U/G)
  • Reflektioner juridik (4 st) (betyg U/G)
 • Quiz policy (2 st) (betyg U/G)

Omprov:

 • Hemtemtamen
 • Reflektion seminarier/workshops
 • Quiz

5

 • Studenten kan identifiera de viktigaste mekanismerna som ligger bakom behovet av en aktiv skogspolitik
 • Studenten kan redogöra för, förklara och diskutera policy, praxis och juridik som berör skogsbruket och naturvård i Sverige.
 • Studenten kan argumentera, kontrastera och diskutera aktuella skogspolitiska problem i Sverige.
 • Studenten uppvisar god förmåga att identifiera och lösa juridiska frågor inom de områden som behandlas under kursen, samt argumenterar väl för den valda lösningen.

4

 • Studenten kan identifiera de viktigaste mekanismerna som ligger bakom behovet av en aktiv skogspolitik
 • Studenten kan redogöra för och förklara policy, praxis och juridik som berör skogsbruket och naturvård i Sverige.
 • Studenten kan argumentera och diskutera aktuella skogspolitiska problem i Sverige.
 • Studenten uppvisar viss förmåga att identifiera och lösa juridiska frågor inom de områden som behandlas under kursen, samt argumenterar för den valda lösningen.

3

 • Studenten kan identifiera de viktigaste mekanismerna som ligger bakom behovet av en aktiv skogspolitik
 • Studenten kan översiktligt beskriva policy, praxis och juridik som berör skogsbruket och naturvård i Sverige.
 • Studenten kan diskutera aktuella skogspolitiska problem i Sverige.
 • Studenten uppvisar förmåga att identifiera och lösa juridiska frågor inom de områden som behandlas under kursen.

U

Studenten visade otillräckliga kunskaper för att uppnå lärandemålen.

Delmoment 4: Landskapsplanering (2,5 hp)

Uppfyller lärandemål: LR 1, LR 2, LR 6 och LR 7

Examineras genom:

 • Aktivt deltagande i diskussionsseminarium
 • Inlämning av reflektion

Omprov:

 • Skriftlig uppgift anvisad av lärare.

G

 • Studenten har grundläggande förståelse för hur verkligheten kan modelleras i ett GIS, samt hur geografiska data kan samlas in och presenteras i en karta.
 • Studenten kan enskilt eller i grupp diskutera, argumentera, redogöra för och förklara strategier för naturresursförvaltning och effekter av mänsklig aktivitet.

U

Studenten visade otillräckliga kunskaper för att uppnå lärandemålen.

Delmoment 5: GIS (1,5 hp)

Uppfyller lärandemål: LR 1, LR 2 och LR 6

Examineras genom:

 • Skriftlig labbrapport i GIS

Omprov:

 • Skriftlig uppgift anvisad av lärare.

G

 • Studenten har grundläggande förståelse för hur verkligheten kan modelleras i ett GIS, samt hur geografiska data kan samlas in och presenteras i en karta.
 • Studenten kan använda GIS för enklare rasteranalyser och presentera dessa i en skriftlig rapport.
 • Studenten kan enskilt eller i grupp diskutera, argumentera, redogöra för och förklara strategier för naturresursförvaltning och effekter av mänsklig aktivitet.

U

Studenten visade otillräckliga kunskaper för att uppnå lärandemålen.

1) Giltig frånvaro:

Med giltig frånvaro menas de särskilda skäl som hänvisas till i regelsamlingen om examination och betyg (se https://student.slu.se/regler-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/utbildningshandboken/)

Om inget annat anges, omfattar särskilda skäl följande förhållanden:

 • egen sjukdom
 • medicinska skäl vid egen graviditet
 • familjeangelägenhet
 • släktangelägenhet
 • anpassad studiegång på grund av dokumenterad funktionsnedsättning
 • studentfackligt uppdrag
 • offentligt uppdrag
 • inkallelse till tjänstgöring i civil- eller totalförsvaret

Med familjeangelägenhet avses här framför allt barns födelse, tillfällig vård av barn, sjukdomsfall, dödsfall och begravning inom egen familj. Med sjukdomsfall menas sjukdomstillstånd som kräver studentens närvaro. Till egen familj hänförs här studentens make/maka, sambo, barn och sambons barn.

Med släktangelägenhet avses här framför allt allvarligare sjukdomsfall, förestående eller inträffat dödsfall och begravning inom egen släkt. Med allvarligare sjukdomsfall menas livshotande eller akut sjukdomstillstånd som kräver studentens närvaro. Till egen släkt hänförs här studentens föräldrar, svärföräldrar, far- och morföräldrar, fosterföräldrar och syskon. Sambons föräldrar räknas som svärföräldrar.

Med studentfackligt uppdrag avses här ett uppdrag där studenten är studentrepresentant i något av SLU:s organ, SLUSS:s organ eller samarbetsorgan.
Med offentligt uppdrag avses här ett uppdrag (ej anställning) som nämndeman, ett uppdrag vid statlig eller kommunal myndighet eller ett uppdrag på grund av allmänna val eller val inom den kommunala representationen.

Om student blir förhindrad att genomföra prov eller delta i obligatoriskt moment på grund av särskilt skäl, bör detta om möjligt meddelas i förväg till kursansvarig institution (kursledare eller motsvarande). Examinator kan begära underlag som styrker studentens påstående om särskilt skäl.

1) Ecology
Författare: Cain, M. L. Bowman, W. D. Hacker, S. D
ISBN: 9780878939084
Kommentar: Tredje upplagan (som också fungerar för den här kursen) Kapitel 23 och 24
2) Karnov juridik
Författare: databas
Kommentar: Databas med lagstiftning och kommentarer
3) Skogsdynamik och arters bevarande.
Författare: Niklasson, M. Nilsson, S. G.
ISBN: 91-44-03446-6
Kommentar: Del 1 och del 3
4) Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen
Författare: SOU 2017:81
Kommentar: Bra komplement till Skogsvårdslagen med mer förklaringar om innebörden och tolkningar.
5) Kampen om skogen
Författare: Brännlund, R. Lundmark, R, Söderholm, P.
ISBN: 978-91-86203-50-4
6) Skogsvårdslagstifningen
Författare: Skogsstyrelsen
Kommentar: senaste upplagan
7) Faktablad - målbilder
Författare: Skogstyrelsen
Kommentar: Samtliga faktablad som finns samlade på denna sida.
8) Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen
Författare: SOU 2017:81
Kommentar: Bra komplement till Skogsvårdslagen med mer förklaringar om innebörden och tolkningar.
9) Skogens ekosystemtjänster
Författare: Skogsstyrelsen
10) Skyddsvärd skog
Författare: Skogsstyrelsen
ISBN: ISBN-978-91-87535-15-4
Kommentar: Om den inte går att få tag i, är den tidigare versionen ett bra alternativ. Nitare, J. Hallingbäck, T. Signalarter ISBN 9188462358.
11) Ecology
Författare: Bowman, W. D., Hacker, S. D., Cain, M. L.
ISBN: 9781605357973
Kommentar: Fjärde upplagan Kapitel 23 och 24

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0238 Anmälningskod: SLU-10025 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%