Ny sökning
SG0238

Skogspolitik och naturvård

Denna tvärvetenskapliga kurs tar bland annat upp hur olika aktörer, strukturer och processer i samhället påverkar skogens brukande samt hur olika åtgärder och strategier kan utformas för att bevara natur- och kulturvärden i skogslandskapet. Kursens syfte är att ge kunskap och färdigheter i att analysera och diskutera politiska och ekonomiska styrmedel för hållbar förvaltning av skog, samt att ge grundläggande kunskaper i juridik och naturvårdsvetenskap, med särskild tonvikt på samspelen mellan samhället och ekosystemen. Den innehåller även en fältdel där studenterna bland annat får lära sig identifiera signalarter och se exempel på hur man arbetar med olika naturvårdsfrågeställningar i det svenska skogslandskapet.

Hej och välkommen till kursen.

Nu finns preliminärt schema på sidan, och notera att enligt anvisningar från SLU kommer vi att börja kombinera campus-baserad undervisning med distans, även om det mest kommer att ske på distans fortsättningsvis. Notera att när det står SLU angivet för lokal i schemat förväntas du vara på campus.

Vi har en vecka exkursioner under kursen. Notera att vi ser till att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd. Tänk också på att i möjligaste mån delta i exkursionerna då dessa är svåra att ersätta med andra uppgifter, och denna gång är det sista gången som kursen ges i denna form, vilket gör det extra svårt att komplettera ev. frånvaro från exkursionerna. Givetvis finns möjligheter till kompletteringar om du har giltig frånvaro.

Du hittar också kurslitteraturlistan här.

En vecka innan kursstart öppnar Ladok för självregistering på kursen. När du registerat dig kommer du få tillgång till Canvas-sidan. Från och med kursstart är det Canvas som vi använder för kurskommunikation.

Uppdaterat schema finns tillgängligt här på kurshemsidan från en vecka innan kursstart.

Välkommen till kursen!

Mvh Camilla och Jörgen

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-25 och 2021-11-15

Andra kursvärderingar för SG0238

Läsåret 2020/2021

Skogspolitik och naturvård (SG0238-10025) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Skogspolitik och naturvård (SG0238-10051) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Skogspolitik och naturvård (SG0238-10088) 2018-09-03 - 2018-11-05

SG0238 Skogspolitik och naturvård, 15,0 Hp

Forest policy and conservation

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Artkunskap 2,00 1002
Naturvård 3,00 1003
Juridik 3,00 1004
Policy 3,00 1005
Landskapsplanering 2,50 1006
GIS 1,50 1007

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande
- 30 hp skogsvetenskap eller
- 30 hp biologi

Mål

Kursens syfte är att ge kunskap och färdigheter i att analysera och diskutera politiska och ekonomiska styrmedel för hållbar förvaltning av skog, samt att ge grundläggande kunskaper i juridik och naturvårdsvetenskap, med särskild tonvikt på samspelen mellan samhället och ekosystemen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Identifiera och analysera aktörer, strukturer och processer inom svensk skogs-, kulturvårds- och naturvårdspolitik.
- Identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom svensk skogs-, kulturvårds-, och naturvårdspolitik och då särskilt den reglering som återfinns i skogsvårdslagen och miljöbalken
- Redogöra för svensk markanvändningshistoria, samt för mänskliga aktiviteters inverkan på skogens natur- och kulturvärden.
- Redogöra för naturvårdsvetenskapens ekologiska och samhällsvetenskapliga grunder.
- Identifiera naturvårdsarter i svensk skog och beskriva deras ekologiska krav.
- Föreslå åtgärder och naturvårdsmodeller för bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster på bestånds- och landskapsnivå, med hjälp av geografiska informationssystem (GIS), samt diskutera dessa i relation till berörda miljömål.
- Muntligen redogöra för och argumentera kring aktuella problem inom skogspolitik, lagstiftning och naturvård.

Innehåll

Denna tvärvetenskapliga kurs analyserar hur olika aktörer, strukturer och processer i samhället påverkar skogens brukande samt hur olika åtgärder och strategier kan utformas för att bevara natur- och kulturvärden i skogslandskapet. Genom föreläsningar och seminarier ges grunderna i skogspolitik, juridik och naturvårdsvetenskap med särskild tonvikt på samspelen mellan dessa områden. Kursens skogspolitiska innehåll behandlar främst svensk skogspolitik i dagens samhälle i relation till skogens olika värden. Kursen analyserar och diskuterar behovet av politisk och ekonomisk styrning, exempelvis marknadsmisslyckanden och effektivitetsaspekter av olika styrmedel som avvägningar mellan produktions- och miljömål. Kursens juridiska innehåll inkluderar ett avsnitt om allmän rättskunskap och juridisk metod med en översikt över de rättskällor som anlitas vid lösningen av juridiska problem. Därefter behandlas grundläggande frågor inom fastighetsrätten, miljörätten samt den särskilda skogslagstiftningen. Föreläsningar och självstudier används för att ge kunskap om naturvårdsaspekter inom ekologi (populations-, samhälls- och landskapsekologi och ekologisk genetik), samhällsvetenskapliga och juridiska angreppssätt för att analysera markanvändning, samt om svensk markanvändningshistoria och människans påverkan på skogsekosystem genom till exempel brukande och klimatförändringar. Genom exkursioner och studiebesök kan studenten fördjupa sina kunskaper om olika aktörers roller i skogsbruket samt om konkreta natur- och kulturvårdsåtgärder som tillämpas i skogslandskapet. Laborationer och exkursioner används för att skaffa praktisk kunskap om olika typer av naturvårdsarter och deras ekologiska krav. Genom workshopövningar utvecklar studenterna naturvårdsstrategier för specifika landskap med olika naturliga och samhälleliga förutsättningar, tillsammans med de begränsningar eller möjligheter som svensk skogspolitik ger vad gäller lagstiftning, målbilder och policy. Geografiska informationssystem (GIS) används som ett verktyg i övningarna. Obligatoriska moment i kursen inkluderar aktivt deltagande i exkursioner och studiebesök, muntliga diskussioner i seminarier och aktivt deltagande i workshop med muntlig redogörelse.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända övningsuppgifter samt deltagande i workshops med godkänd muntlig redogörelse, exkursioner och studiebesök.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

För studenter rekommenderas grundläggande kurser inom allmän ekologi, samt national-, företags-eller naturresursekonomi.
Denna kurs ersätter delar av SG0111 Boreal ekologi och skötsel samt SG0177 Rättskunskap i skogsbruket.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programstudierektor för Affärsledarskap - påbyggnadsprogram till kandidatexamen
Ersätter: SG0177
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Ecology
Författare: Cain, M. L. Bowman, W. D. Hacker, S. D
ISBN: 9780878939084
Kommentar: Tredje upplagan eller fjärde upplagan, eller senaste upplagan (som också fungerar för den här kursen) Kapitel 23 och 24
2) Karnov juridik
Författare: databas
Kommentar: Databas med lagstiftning och kommentarer
3) Skogsdynamik och arters bevarande.
Författare: Niklasson, M. Nilsson, S. G.
ISBN: 91-44-03446-6
Kommentar: Del 1 och del 3
4) Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen
Författare: SOU 2017:81
Kommentar: Bra komplement till Skogsvårdslagen med mer förklaringar om innebörden och tolkningar. Vi läser valda delar, se läsanvisning vid som delas ut vid kursstart.
5) Kampen om skogen
Författare: Brännlund, R. Lundmark, R, Söderholm, P.
ISBN: 978-91-86203-50-4
6) Skogsvårdslagstifningen
Författare: Skogsstyrelsen
Kommentar: senaste upplagan
7) Faktablad - målbilder
Författare: Skogstyrelsen
Kommentar: Samtliga faktablad som finns samlade på denna sida.
8) Skogens ekosystemtjänster
Författare: Skogsstyrelsen
9) Skyddsvärd skog
Författare: Skogsstyrelsen
ISBN: ISBN-978-91-87535-15-4
Kommentar: Om den inte går att få tag i, är den tidigare versionen ett bra alternativ. Nitare, J. Hallingbäck, T. Signalarter ISBN 9188462358.
10) Artiklar tillkommer (online)
11) Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen
Författare: SOU 2020:73
Kommentar: Vi kommer läsa valda delar ur utredningens del 1 och 2 - se läsanvisning som delas ut vid kursstart.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0238 Anmälningskod: SLU-10100 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%