Ny sökning
SG0243

Genuskompetens för skogssektorn

Detta är en kurs som skall ge studenter och yrkesverksamma en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förse dessa med analytiska verktyg för att för att på en praktiskt nivå arbeta med frågeställningar kopplat till genus, inkludering och jämställdhet.
Studenten ska efter avslutad kurs ska kunna hantera genusvetenskapliga begrepp och verktyg för att analysera och reflektera över praktiskt jämställdhetsarbete i relation till skogssektorn.

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2022-06-19

Andra kursvärderingar för SG0243

Läsåret 2020/2021

Genuskompetens för skogssektorn (SG0243-40009) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Genuskompetens för skogssektorn (SG0243-40014) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Genuskompetens för skogssektorn (SG0243-40139) 2019-03-26 - 2019-06-09

SG0243 Genuskompetens för skogssektorn, 7,5 Hp

Gender competence for the forestry sector

Kursplan fastställd

2018-08-21

Ämnen

Skogsvetenskap Skogshushållning

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Introduktion till genusperspektiv på skog och skogsbruk 1,50 1002
Organisation och ledarskap 1,50 1003
Skogens relationer 1,00 1004
Projektarbete 3,50 1005

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Målet är att kursen att studenten efter avslutad kurs ska kunna hantera genusvetenskapliga begrepp och verktyg för att analysera och reflektera över praktiskt jämställdhetsarbete i relation till skogssektorn. Efter avslutad kurs ska studentne kunna:

- Redogöra för och applicera grundläggande begrepp och teorier om genus och jämställdhet på material
- Redogöra för och diskutera hur genus och jämställdhet behandlas med avseende på skogsägarskapet och policy
- Beskriva hur genus påverkar arbetsorganisationen och olika utmaningar med praktiskt jämställdhetsarbetet
- Analytiskt skildra och reflektera över hur genus och jämställdhet beaktas inom praktisk skogssektor och skoglig akademi och vilken roll det har för skogssektorns utseende idag

Innehåll

Under kursen studeras olika aspekter av skogssektorn och skoglig akademi utifrån grundläggande teori kring genus och jämställdhetsarbete. Kursen är uppdelade i fyra delmoment bestående av;
1) Introduktion till genusperspektiv på skog och skogsbruk
2) Organisation och ledarskap
3) Skogens relationer
4) Projektarbete
Genomgående kommer de skogliga sektorn och akademin används som utgångspunkt för att studera och diskutera genus och jämställdhet.

Genomförandet bygger till stor del på litteratur, föreläsningar med seminarier och ett projektarbete. Under kursens träffar, som är obligatoriska att delta vid, sker både undervisning i form av föreläsningar, övningar, seminarier och examination.
Lärarledda träffar, övningar samt skriftlig rapport är obligatoriska delar av kursen.


Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För ett godkänt resultat krävs
- Aktivt deltagande och närvaro vid obligatoriska kursträffar med gruppdiskussioner
- Godkänd skriftlig enskild rapport och godkänt deltagande i övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

xxxxxxxx

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Genus
Författare: Mia Eriksson & Lucas Gottzén
ISBN: 9789147088997
Kommentar: (s. 10-43)
2) En introduktion till genusvetenskapliga begrepp
Författare: Anna Lundberg & Ann Werner
Kommentar: (s. 15-19, 33-38)
3) Naturlikt: människor, djur och växter i SVT:s naturmagasin
Författare: Hillevi Ganetz
ISBN: 9789178448548
Kommentar: (s. 31-36)
4) Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn
Författare: Elias Andersson
ISBN: 9789157696144
5) Inte bara jämställdhet: Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet
Författare: SOU 2014:34
Kommentar: (s. 87-93, 99-102, 247-272)
6) Det ordnar sig
Författare: Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök & Sophie Linghag
ISBN: 9789144112909
Kommentar: Tredje upplagan (s. 51-171, 235-293, 295-320)
7) Genusperspektiv på biologi
Författare: Ah-King, Malin
Kommentar: (s. 6-29)
8) Kvinnor och jord: Arbete och ägande från medeltiden till nutid
Författare: Britt Liljewall, Kristi Niskanen & Maria Sjöberg
ISBN: 9171084738
Kommentar: Gun Lidestav - Kräver skogen sin man eller duger en kvinna? (s, 159-173)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap Skogshushållning
Kurskod: SG0243 Anmälningskod: SLU-40013 Plats: Umeå Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skoglig resurshushållning Studietakt: 50%