Ny sökning
SG0245

Sustainable Management of Boreal Forests

The course homepage is activated

However, all communication during the course will be on Canvas. You will get access to the Canvas page once you are registered on the course.

Course Textbook

We are fortunate to have a main textbook that largely matches the course content:

Innes J.L. and Tikina A.V. 2017. Sustainable Forest Management. From concept to practice. Routledge, Taylor & Francis group. 395 p. ISBN: 978-1-84407-724-3 (pbk)

This is a recommended buy and also available as an E-book from the SLU library (personal account needed)

Kursvärderingen är avslutad

SG0245-40004 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0245

Läsåret 2020/2021

Sustainable Management of Boreal Forests (SG0245-M4004) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Sustainable Management of Boreal Forests (SG0245-40001) 2020-03-25 - 2020-06-07

SG0245 Sustainable Management of Boreal Forests, 15,0 Hp

Sustainable Management of Boreal Forests

Kursplan fastställd

2018-09-26

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå inklusive
- 60 hp skogsvetenskap eller
- 60 hp skogshushållning eller
- 60 hp biologi eller
- 60 hp markvetenskap eller
- 60 hp miljövetenskap eller
- 60 hp naturresursförvaltning eller
- 60 hp naturgeografi

samt
kunskaper på avancerad nivå
- 15 hp skogsvetenskap eller
- 15 hp biologi eller
- 15 hp markvetenskap

samt
- engelska 6

Mål

Denna kurs behandlar förvaltningsstrategiers och skötselsystems inverkan på skogens utbud av ekosystemtjänster såsom förmåga att agera kolsänka, för försörjning med vedråvara, för kontroll av abiotiska och biotiska skadefaktorer, för tillgången på rent vatten, samt för sociala och kulturella värden. Studenterna tränas att, muntligt och skriftligt, kommunicera olika avvägningar kopplade till målkonflikter och kunna diskutera dessa avvägningar mot bakgrund av forskningsresultat och vetenskaplig litteratur. Genomgående syftar kursen till att utveckla studenternas säkerhet och kompetens att argumentera för välgrundade skötselrekommendationer i olika skogsbrukssammanhang och i kontakt med olika intressenter.

Efter avklarad kurs skall studenterna kunna:

* Beskriva och jämföra förvaltningsinriktningar och deras tillämpning i olika delar av den boreala zonen mot bakgrund av tidigare brukningsformer och förvaltningsmål.

* Utvärdera kriterier och indikatorer för hållbart skogsbruk och kunna redogöra för de skogliga certifieringssystemens tillkomst.

* Analysera och bedöma olika förvaltningsstrategiers ändamålsenlighet avseende tillgången på vedråvara för olika förädlingsprocesser.

* Redogöra för och bedöma förutsättningarna att tillämpa planeringsmodeller (t.ex. adaptiv förvaltning, zonerat skogsbruk, flermålsplanering och kalhyggesfritt skogsbruk) för att upprätthålla långsiktigt hållbart skogsbruk i landskapsskala.

* Bedöma alternativa förvaltningsstrategiers konsekvenser för kolbalans, växthusgasutsläpp och klimatförändringar.

* Redogöra för på vilka sätt skogens struktur och sammansättning inverkar på utbudet av ekosystemtjänster kopplade till vatten i skogslandskapet.

* Beskriva förvaltningsstrategier avsedda att bevara skogens biologiska mångfald och diskutera dessa med utgångspunkt från aktuell kunskap om den boreala skogens störningsdynamik.

* Beskriva och diskutera förvaltningsstrategier avsedda att motverka biotiska och abiotiska (vind, frost, snöbrott, brand och atmosfäriskt nedfall) skadefaktorer.

* Diskutera i vilken mån olika skötselsystem och skötselåtgärders utförande överensstämmer med kriterier för hållbar förvaltning av boreal skog.

Innehåll

Kursen lägger stor vikt vid studentcentrerat lärande. De enskilda kursmomenten introduceras med korta föreläsningar följda av obligatoriska inlämningsuppgifter varav vissa löses individuellt och andra i grupp. Därtill kommer gästföreläsningar, seminarier och workshops som utformats i samarbete med yrkesverksamma skogsförvaltare och/eller myndighetsrepresentanter. Fallstudier och projektuppdrag inspirerade av dagsaktuella problemställningar från skogsbruket utgör återkommande inslag. I kursen ingår också en resa till Jämtland för studier av kalhyggesfritt skogsbruk med olika mål och som avslutning en studentledd konferens med studentföredrag och inbjudna företrädare för skogsnäringen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt deltagande i obligatoriska seminarier samt godkända muntliga och skriftliga redovisningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ingår i mastersprogrammet Forest Ecology and Sustainable Management.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: 178.1

Requirements to pass and grading principles

In order to pass this course all assignments (group and indivdual) need to be approved.
Your final grade will be the weighted average of 4-5 graded individual reports/presentations (Fail / 3.0 - 5.0 scale)

General grading criteria

Pass (=3): Deliver a readable/understandable complete solution (including literature references) within the given time frame

4: As above
+ a comprehensive and well structured solution with insightful use of references from literature and lectures

5: As above
+including personal reflection and synthesis placing thesubject matter in a wider SFM context

Details on grading criteria for individual assignments may be added by the responsible teachers

1) Sustainable Forest Management from concept to practice
Författare: Innes J.L. and Yikina A.V. (Eds) 2017
ISBN: 978-1-84407-724-3
Kommentar: This is the main textbook and a recommended buy. It is also available from the SLU library as and E-book. (personal account needed). Additional course literature will be linked or provided for download from the course Canvas page.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Skoglig ekologi och hållbar skötsel – masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0245 Anmälningskod: SLU-40004 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%