Ny sökning
SG0246

Skogens ekonomi

Skogen är en viktig förnybar naturresurs. Skogen kan nyttjas på många olika sätt. Hur vi brukar den, vad vi använder den till påverkar inkomster, sysselsättning och välfärd i företag och samhälle. Under kursen ges en orientering om de institutionella förutsättningar för skogsbruk i Sverige. Vidare studeras grundläggande ekonomiska teorier syftande till ett rationellt ekonomiskt nyttjande av skog och andra förnybara naturresurser.

2020-11-28
Kurslitteratur
Nu finns kurslitteraturen på kurshemsidan. NOTERA att det finns litteratur som är obligatorisk och litteratur som är rekommenderad bredvidläsning eller referenslitteratur.

Nu finns också ett preliminärt schema på kurshemsidan - notera att schemat kan komma att ändras och slutgilitgt schema presenteras vid kursstart.

Med tanke på rådande omständigheter kan schemat komma att behöva ändras även efter kursstart, men vi försöker undvika det i möjligaste mån.

2021-01-15

Canvas-sidan finns nu online för dig som är registerad på kursen. Kommer du inte åt canvas beror det på att du inte har registerat dig i ladok. Självregistering i ladok är öppen till fredag 21 januari. Tveka inte att höra av dig om du har problem med registering.

/Camilla

Du som inte har registerat dig (så du kommer åt Canvas) når Zoom-rummet är länken: https://slu-se.zoom.us/j/3435300436.

Kursvärderingen är avslutad

SG0246-30063 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0246

Läsåret 2019/2020

Skogens ekonomi (SG0246-30012) 2020-01-20 - 2020-03-24

SG0246 Skogens ekonomi, 15,0 Hp

Economics of Forests

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Företagsekonomi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Företagsekonomi 3,00 1002
nationalekonomi 3,50 1003
skogs- och naturresursekonomi 7,00 1004
Vetenskapligt skrivande 1,50 1005

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt kunskaper motsvarande
- matematik 4.Mål

Kursens syfte är att introducera ekonomiska begrepp, teorier och metoder vilka tillämpas av beslutsfattare i hushåll, företag och samhälle vid ekonomisk analys av beslutsproblem, särskilt relaterade till skogliga problem.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- översiktligt beskriva utmärkande drag i svensk ekonomi och övergripande verksamhetsmässiga förutsättningar för svenskt skogsbruk och skogsindustri samt för svensk bioekonomi,
- förklara begrepp och teorier inom mikroteori, samt uppvisa färdigheter i att tillämpa dessa för att studera och analysera effekter på prisbildning och resurshushållning i en ekonomi,
- beskriva företagsformer och organisationsstrukturer, förklara grundläggande företagsekonomiska begrepp, samt uppvisa färdighet i att tillämpa dessa för lösning och analys av företagsekonomiska problem,
- tillämpa företagsekonomisk och nationalekonomisk metodik för kostnads-intäktsanalys av grundläggande skogliga beslutsproblem,
- översiktligt redogöra för den skogliga planeringens begrepp och metodik för grundläggande frågeställningar och analyser av såväl den enskilde skogsägaren som skogsföretag och samhälle,
- beskriva och tillämpa begrepp och teorier för analys av naturresursekonomiska problem, värdering av icke marknadsprissatta nyttigheter, samt identifiera och förklara olika orsaker till marknadsmisslyckanden, samt
- beskriva och tillämpa grunderna i vetenskapligt skrivande i en frågeställning som är kopplad till kursens innehåll.

Innehåll

Vid föreläsningar presenteras teorier och metoder, och med hjälp av numeriska instuderingsuppgifter, grupparbeten och fall-studier tränas studenten i att tillämpa teorier och metoder för ekonomisk analys av vanligt förekommande beslutsproblem i hushåll, företag och samhälle. Stor vikt läggs på färdighetsträning i att beskriva och analysera ett beslutsproblem, dvs. använda korrekta begrepp och metoder, genomföra numeriska beräkningar, samt tolka och analysera utfallet i använda modeller, särskilt med koppling till skog.
Kursen består av fyra moment: mikroekonomi, företagsekonomi, skogsekonomi och skoglig planering, samt naturresursekonomi.
Momentet mikroekonomi tar avstamp i ett samhällsperspektiv med fokus på hushålls och företags bidrag till svensk bioekonomi. Speciellt orienteras om skogsbrukets och skogsindustrin verksamhetsmässiga förutsättningar och deras roll i en bioekonomin. Vidare behandlar momentet mikroekonomisk teori, exempelvis teorier om utbud, efterfrågan och marknadsjämvikt, produktions- och kostnadsteorier, samt marknadsformer och ekonomiska styrmedel.
Momentet företagsekonomi ger en orientering i företagsekonomiska teorier med syfte på att ge en övergripande förståelse för processer och funktioner i företaget. Exempelvis ingår avsnitt om företaget som organisatorisk enhet, grunder i bokföring och bokslut samt analys av bokslut (nyckeltalsanalys). I momentet ingår också kalkyler för investering eller produktval.
Momentet skogsekonomi och skoglig planering fokuserar i huvudsak på grundläggande ekonomiska teorier relaterade till skogsbruk, skogsföretaget och dess planering. Med hjälp av kostnads-intäktsanalys analyseras omloppstider, gallringar och markvärde. Privatskogsägande företags val av skötselprogram är ett exempel på praktisk tillämpning av ekonomiska teorier som behandlas under momentet. Här introduceras även planering ur olika ägarkategoriers perspektiv, och skogliga beslutsstödsystem (såsom Heureka).
Naturresursekonomi-momentet orienterar om ekonomiska begrepp och teorier relaterat till naturresurser generellt, såväl förnybara som icke-förnybara naturresurser. Momentet tar sin utgångspunkt i hållbarhet och bioekonomi-resonemang. Speciellt fokus ägnas åt på vilket sätt ekonomisk teori används för att analysera nyttjandet av dessa typer av naturresurser och hur äganderättsformer har betydelse för förvaltning av naturresurser. Momentet orienterar också om skillnader i värdering mellan marknadsprissatta och icke-marknadsprissatta resurser.
Rapportskrivning är ett obligatoriskt moment och ger möjlighet att färdighetsträna grunderna i vetenskapligt skrivande. Andra obligatoriska moment såsom seminarier och workshops kan förekomma.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända skriftliga inlämningsuppgifter och godkänd rapport.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se.
SLU är ett PRME-certifierat universitet, Principles for Responsible Management Education (http://www.unprme.org/). Den här kursen utvecklar förståelse, modeller och metodinsikt för hållbar utveckling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogsekonomi
Medansvariga:
Institutionen för skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0151 vilken tidigare ersatte SG0143 och SG0115
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Mikroekonomi
Författare: Robert Lundmark
ISBN: 9789144082547
Kommentar: Kan beställas på: www.studentlitteratur.se
2) Skogsekonomi - en introduktion
Författare: Sören Wibe
Kommentar: Kompendium - erhålles från inst för skogsekonomi
3) Att skriva en bra uppsats
Författare: Lotte Rienecker och Petter Stray Jörgensen
ISBN: 978-91-47-11151-0
Kommentar: Liber AB. En bra handbok om vetenskapligt skrivande som kan användas under senare kurser.
4) Vår ekonomi i korthet
Författare: Klas Eklund
Kommentar: rekommenderad litteratur
5) Repetitionshäfte matematik
Författare: Sören Holm
6) Kalkyler som beslutsunderlag
Författare: Andersson, G
Kommentar: Rekommenderad bredvidläsning! Huvudbok + övningsbok. Bra för att träna kalkyler
8) Affärsredovisningen
Författare: Thomasson, J, Arvidsson, P, Lindqvist, H. Larsson, O. Rohlin L.
Kommentar: Rekommenderat Bredvidläsning Huvudbok + övningsbok - bra för att träna bokföring och bokslut
9) Tradegy of the Commons
Författare: Hardin, G.
Kommentar: Referenslitteratur

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0246 Anmälningskod: SLU-30063 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%