Ny sökning
SG0247

Den internationella skogssektorn - Struktur och politik

Very Welcome to te course

Structure and Politics in the Global Forest Sector

This course have students in two campuses, Uppsala and Umeå. This means that two home-pages is automatically generated. The information will only be updated on one of the pages.

Please find information of the course on the webpage for Uppsala:

Structure and Politics of the Global Forest Sector | New search | Studentwebben (slu.se)

Very welcome to the course

Anders Lindhagen

Course leader

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-11-15

Andra kursvärderingar för SG0247

SG0247 Den internationella skogssektorn - Struktur och politik, 15,0 Hp

Structure and Politics of the Global Forest Sector

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Företagsekonomi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundläggande nivå inklusive
- 60 hp skogsvetenskap eller
- 60 hp skogshushållning eller
- 60 hp lantbruksvetenskap eller
- 60 hp landsbygdsutveckling eller
- 60 hp företagsekonomi eller
- 60 hp nationalekonomi eller
- 60 hp statsvetenskap
samt
Engelska 6

Mål

Det övergripande målet med kursen är att ge studenterna kunskap att kritiskt reflektera över, och diskutera, skogssektorns roll i samhället i ett globalt perspektiv samt hur sektorn interagerar med samhället och med extern ekonomi.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva och förklara utvecklingen av skogsresursens nyttjande över tid i olika regioner, särskilt i relation till annan markanvändning samt förstå drivkrafter bakom denna utveckling;
- förklara huvuddragen och regionala skillnader avseende den internationella skogsindustrin inklusive kapacitet, produktion, handel, ekonomisk betydelse och strukturell förändring;
- relatera industriella huvuddrag till andra förhållanden och trender, exempelvis teknologiska, ekonomiska, sociala, och miljömässiga.
- beskriva och kritiskt diskutera skogens och skogssektorns roll för hållbar utveckling, såväl relaterat till skogsindustriella produkter som till ekosystemtjänster och None Timber Forest Products (NTFP);
- definiera nyckelbegrepp i internationell skogspolitik samt beskriva skogspolitiken utveckling.
- redogöra för hur nationell skogspolitik är relaterad till internationella strukturer;
- förklara och diskutera skogspolitik ur ett statsvetenskapligt perspektiv, med fokus på deltagande, delaktighet och makt, med fokus på skillnader i sakägares perspektiv;
- förklara och diskutera skogspolitik ur ett ekonomiskt perspektiv, med fokus på politiska och ekonomiska styrmedel, samt förklara hur olika styrmedel påverkar policyutveckling samt
- självständigt och kritiskt diskutera skogspolitiska problem relaterat till hållbarhetsbegreppet ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Innehåll

Kursen baseras på lärandeaktiviteter, som exempelvis föreläsningar, seminarier, muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter och studiebesök. Aktiviteterna kan vara både individuella och gruppbaserade. Obligatorisk närvaro förekommer vid exempelvis studiebesök, gästföreläsningar och seminarier.
Kursen tar sin utgångspunkt i dagsaktuella skogsrelaterade samhällsutmaningar som rör t ex markanvändning, industriproduktion, resursanvändning, demografiska förändringar och klimatförändringar. Genom hela kursen relateras till FN:s mål för hållbar utveckling som togs 2015 används. I relation till dessa utmaningar lyfter vi frågor kring ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, skogsindustrins roll och ansvar gentemot sin omvärld, och hur politisk och ekonomisk styrning kan utformas för att uppnå olika politiska målsättningar.
Kursens fokus ligger på (1) grundläggande kunskap om skogsresursen och skogsindustrins struktur, utveckling, och roll i samhället – med såväl globala som lokala perspektiv; samt (2) innehållet i internationell och nationell skogspolitik, liksom modeller för marknadsbaserade och politiska styrmedel. I kursen arbetar vi i olika regioner med olika förutsättningar avseende skogsresursen, skogsindustri och samhällsstruktur.
Genom att erbjuda insikt om de sätt skogssektorn bidrar till samhällets behov; hur sektorn interagerar med andra sektorer i samhället; och om politiska avvägningar mellan olika intressen och värden, inspireras studenterna att reflektera kring hur olika aktörer i den skogliga sektorn är balanserade och hur sektorns bidrag kan förbättras. Under hela kursen diskuteras den skogliga sektorns beslutsfattande, hur skogspolitik utvecklas och kursen reflekterar kring aktörer, intressekonflikter, inflytande och ansvar på global, regional och nationell nivå.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination.
Aktivt deltagande vid studiebesök och gästföreläsningar.
Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av övningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges som en två-campus lösning och kan alltså läsas från Uppsala eller Umeå.
Kursen är interdisciplinär och bygger både på samhällsvetenskap och skogsvetenskap. Det innebär att den kräver förkunskap om grundläggande samhällsvetenskapliga begrepp och tankesätt, samt grundläggande kunskap om skogssektorn. Studenter med naturvetenskaplig bakgrund kan ha skaffat sig rekommenderade samhällsvetenskapliga förkunskaper genom att tex ha skrivit ett kandidatarbete med samhällsvetenskaplig inriktning eller ha tagit grundkurser i t ex företagsekonomi, nationalekonomi eller statsvetenskap. Studenter med samhällsvetenskaplig eller t ex agrar bakgrund kan ha anskaffat sig förkunskaperna genom att t ex ha läst en grundläggande kurs inom skogsbruk eller genom att ha skrivit ett kandidatarbete med skoglig inriktning.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se.
SLU är ett PRME-certifierat universitet, Principles for Responsible Management Education (http://www.unprme.org/). Den här kursen utvecklar förståelse, modeller och metodinsikt för hållbar utveckling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogsekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0214
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Jägmästarprogrammet Skoglig ekologi och hållbar skötsel – masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0247 Anmälningskod: SLU-10079 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%