Ny sökning
SG0249

Marknadsföring och organisation

Information från kursledaren

5 januari 2022

Hej alla!

Tack för mail och engagemang i frågor gällande förutsättningar för att göra kursen så bra vi bara kan, givet förutsättningar som vi inte kan styra över. Vi har fått många mail med frågor om vi skall ge kursen i klassrum eller i zoom. Våra svar har varit lite vaga, för att vi vill följa direktiv som vi får från SLU centralt. Nu har vi pratat ihop oss och enats om att vi i möjligaste mån genomför föreläsningar i kursen i zoom - men inte alla tillfällen. I slutet på kursen 11/2 + 14/2 och 15/2 har vi moment i kursen som genomförs i klassrummet (Sälgen) - som det ser ut nu. Vi planerar för det och hoppas att vi alla kan hjälpas åt att göra kursen så bra vi bara kan (aktiva föreläsningar, övningar, diskussioner och presentationer - med kameran på). Vi jobbar för närvarande med att göra en så tydlig Canvassida som vi kan för det blir väldigt viktigt när mer av kursen görs digitalt.

För att förbereda kursen är det bra om Ni självregistrerar Er på kursen, tackar ja till Canvasinbjudan, och ser till att Ni har tillgång till kurslitteraturen (tidigare års studenter kanske har en bok de kan låna ut/ sälja) - samt det av tekniska förutsättningar som krävs för att vi skall kunna se varandra och prata i zoom.

Ett slutgiltigt schema med läsinstruktioner, betygskriterier, handouts och mycket mer kommer att vara tillgängligt i Canvas vid kursstart. Vi möts i Zoom måndagen den 17 januari 2022 kl. 09. Varmt välkomna!

https://slu-se.zoom.us/j/7550490044 (Länk till en extern sida.) Kod: 490044

Gott 2022!

önskar

Cilla & Dianne

10 december 2021

Välkommen till kursen Marknadsföring och organisation, SG0249!

För den här kursen använder vi lärplattformen Canvas. När du har registrerat dig på kursen kommer du att få en inbjudan till kurshemsidan i Canvas via studentmejlen. Du behöver tacka ja till inbjudan för att komma åt Canvassidan. Det är där du kommer att hitta allt du behöver för kursen, som t.ex. schema, instruktioner för övningar, lista över deltagare och meddelanden från lärare.

Registrering Du kan självregistrera Dig på kursen från och med den 3 januari 2022

Kursstartarten sker måndagen den 17 januari

Tid kl. 09.15

Plats i klassrummet Sälgen, som blir vårt ”hemklassrum” . Detta är en campusbunden kurs men en del av undervisningen kommer att ges i Zoom och om Covid 19-läget så kräver får vi erbjuda hela kursen som en distanskurs. Det beslutet fattas SLU centralt baserat på vad Regeringen rekommenderar.

Ett uppdaterat preliminärt schema för kursen kommer att publiceras på den här sidan senast 4 veckor före kursstart (och vid kursstarten får Du ett slutligt schema). Information om kurslitteraturlista finns redan på hemsidan.

Som ny student rekommenderar vi dig även att gå in på sidan Viktig information steg för steg där vi samlat information som t.ex. hur man tackar ja till sin plats och hur man aktiverar sitt studentkonto.

Vi ser framemot att träffa dig snart. Ha en skön julhelg och allt gott för 2022!

Bästa hälsningar

Cilla och Dianne

November

Varmt välkommnen till Marknadsföring och organisation SG0249 !

Anmälningskod SLU- 30080
Kursperiod = 17 Januari – 17 Februari 2022

Inför kursstarten, registrera Dig digitalt och glöm inte att tacka ja till erbjuden plats på kursen. Kursen ger Dig en grund i två stora företagsekonomiska ämnen, marknadsföring och organisationslära, något vi tror att Du har nytta och glädje av oavsett Dina val i fortsatta studier och arbete.

Det är bra om Du har laddat ned marknadsföringsboken (digitalt tillgänglig) och köpt organisationsteoriboken inför kursstarten. Biblioteket har ett par exemplar, men inte en hel kursuppsättning. Det kan hända att någon student från förra året kan vara villig att låna ut eller sälja sin kursbok.

I det preliminära schemat ser Du kursupplägg och moment. Vi återkommer med mer information om kursen vid kursintroduktionen. Väl mött den 17 januari!

Bästa hälsningar, Cilla & Dianne

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0249-30080 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0249

Läsåret 2020/2021

Marknadsföring och organisation (SG0249-30062)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Marknadsföring och organisation (SG0249-30013)

2020-01-20 - 2020-02-19

Kursplan

SG0249 Marknadsföring och organisation, 7,5 Hp

Marketing and Organization

Ämnen

Företagsekonomi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt kunskaper motsvarande

- 30 hp på grundnivå

Mål

Kursens syfte är att ge kunskap och färdigheter i att analysera och diskutera olika marknadsförings-och organisationskoncept som används av företag och andra aktörer.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för marknadsföringens funktion i företag och i samhällsekonomin inklusive etiska aspekter.

- Använda begrepp och modeller som underlag för att göra en marknadsanalys och en marknadsföringsplan.

- Tillämpa modeller och metoder på frågeställningar i marknadsföring för hållbar utveckling.

- Beskriva och analysera hur man kan organisera mänskliga resurser.

- Beskriva och analysera hur gruppens dynamik, organisationens struktur och ledarskap är relaterat till varandra.

- Tillämpa grunder i vetenskapligt skrivande.

Innehåll

Kursen tar upp och diskuterar hur olika företag och samhällsaktörer som jobbar med skogliga resurser kan använda marknadsförings- och organisationsprinciper ur ett etiskt och hållbart perspektiv.Marknadsföringsdelen inleds med en teoretisk bakgrund till ämnet för att därefter fokuseras på relationsmarknadsföring och hur den påverkar värdeskapande och kundnytta. I kursen analyseras och diskuteras etiska aspekter i hållbar marknadsföring i termer av Corporate Social Responsibility (CSR).Kursens organisationsteoretiska avsnitt fokuserar på samarbete mellan människor och hur gruppens dynamik och ledarskap kan påverka samarbetet.Genom självstudier förväntas studenter förvärva grundläggande teoretiska kunskaper av litteraturen för att sedan tillämpa dessa kunskaper vid muntliga diskussioner i seminarier, fallstudier och i ett projekt. Genom externa föreläsningar ges möjlighet att diskutera tillämpningar i skogsnäringen. Obligatoriska moment i kursen inkluderar aktivt deltagande i muntliga diskussioner i seminarier, externa föreläsningar samt workshops där fallstudier och eller projekt redovisas muntligt. Studenten får möjlighet att träna på att kommentera och granska andra studenters arbeten.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända skriftliga inlämningsuppgifter, godkända muntliga, redovisningar, övningar samt aktivt deltagande i seminarier och föreläsningar.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se.SLU är ett PRME-certifierat universitet, Principles for Responsible Management Education (http://www.unprme.org/). Den här kursen utvecklar förståelse, modeller och metodinsikt för hållbar utveckling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogsekonomi

Medansvariga:

Institutionen för skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0228 , vilken i sin tur ersatte FÖ0325, FÖ0412.

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

 1. Strategic Marketing in the Global Forest Industries Författare: Hansen, Erik & Justlin, Heikki, [Strategic Marketing in the Global Forest Industries] (http://library2.open.oregonstate.edu/strategicmarketing/) Kommentar: Marknadsföring
  Hansen, Erik & Justlin, Heikki, 2018. Strategic Marketing in the Global Forest Industries, Oregon State University (öppet tillgänglig bok på http://library2.open.oregonstate.edu/strategicmarketing/ )
 2. Samspel i grupp, introduktion till gruppdynamik Författare: Nilsson, Björn [Samspel i grupp, introduktion till gruppdynamik] (<https://www.pricerunner.se/pl/802-1091558102/Boecker/Samspel-i-grupp-introduktion-till-gruppdynamik-(Haeftad-2016)-priser >) Kommentar: Organisationslära
  Nilsson, Björn 2016. Samspel i grupp, introduktion till gruppdynamik, Studentlitteratur, Lund (Upplaga 2:3, 2016). ISBN 9789144110103. https://www.pricerunner.se/pl/802-1091558102/Boecker/Samspel-i-grupp-introduktion-till-gruppdynamik-(Haeftad-2016)-priser

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0249 Anmälningskod: SLU-30080 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skogsekonomi Studietakt: 100%