Ny sökning
SG0250

Skog, mark och skogsbruk

Kursen är den första kursen på Jägmästarprogrammet och ger en introduktion till skogen som ekosystem och resurs och grunder i skogsbruk. Du får en grundläggande kunskap om skogens olika värden, internationella skogsresurser och skogsbrukshistoria. Du får även lära dig grunder i artbestämning av växtarter, vedens byggnad, klimatologi, geologi, jordarts- och jordmånsbildning, mm. Kursen utgörs av teoretiska och praktiska moment för att studenterna ska kunna få såväl teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter. Du får t ex lära sig att samla in och använda grundläggande skogliga mätdata från träd och bestånd.
En viktig del i kursen är också att du ska kunna föra normkritisk diskussion om skogssektorns relation till samhället i stort särskilt avseende kön, social bakgrund och etnisk tillhörighet.

Kursvärderingen är avslutad

SG0250-10010 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0250

Läsåret 2019/2020

Skog, mark och skogsbruk (SG0250-10010), Umeå 2019-09-02 - 2019-10-31

SG0250 Skog, mark och skogsbruk, 15,0 Hp

Forest, Soil and Forestry

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
D1 Tentamen skogstillgångar, -hushållning,-skötsel 3,50 1002
D1 Tentamen virkeslära och dendrologi 1,00 1003
D1 Skötsel, färdigheter och fältövningar 2,00 1004
D1 Botanik och dendrologi, artkännedom 1,00 1005
D2 Tentamen klimatologi 2,50 1006
D2 Tentamen marklära 3,50 1007
D2 Färdigheter och fältövningar 1,50 1008

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt kunskaper motsvarande
- Biologi 2
- Kemi 2
- Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2


Mål

Syftet är att klargöra skogens olika värden och introducera hur skogsbruk och skötselåtgärder samspelar med ståndortens (växtplatsens) produktionsförutsättningar. De praktiska momenten fokuserar på metoder och mått som används för att beskriva och bedöma skogsbestånd, markegenskaper, klimat och vegetation.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-Redogöra för skogens olika värden med utblick mot internationella förhållanden och skogsbrukshistoria. Föra en normkritisk diskussion om skogssektorns relation till samhället i stort särskilt avseende kön, social bakgrund och etnisk tillhörighet
-Behärska grundläggande skoglig terminologi och kunna redogöra översiktligt för skogstillgångar, skogstillstånd, skogshushållning och virkesanvändning samt för vedens byggnad och egenskaper
-Artbestämma och översiktligt beskriva växtförutsättningar och ekologi för svenska trädarter och ett urval av införda trädarter.
-Identifiera och namnge markflorans typarter och översiktligt beskriva deras ekologi samt vegetationens indelning i skogstyper.
-Särskilja olika skogsskötselsystem samt kunna redogöra för vanligt förekommande skogsskötselåtgärder och hur de påverkar virkesproduktionen.
-Samla in och använda grundläggande skogliga mätdata från träd och bestånd.
-Översiktligt beskriva Sveriges berggrundsgeologi, jordartsbildning och jordmånsbildning samt ha förmåga att bestämma jordarter och ett urval av jordmåner och bergarter.
-Känna till klimatologins och meteorologins grundläggande begrepp och definitioner och kunna beskriva Jordens klimat, Sveriges klimat samt karaktäristiska lokalklimatiska drag i svenska skogslandskap.
-Redogöra för markens beståndsdelar och de processer som bestämmer markens viktigaste fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper.
-Redogöra för ståndortens omsättning av viktiga växtnäringsämnen och hur detta ansluter till globala kretslopp.

Innehåll

Kursen introducerar ståndortens produktionsförutsättningar och skogens olika värden samt samhällets strategier för skogsresursens bevarande och utveckling. Där ingår grundläggande terminologi och metoder för beskrivning av klimat, mark, vegetation, träd, bestånd och skoglandskap. Vidare förmedlas baskunskaper om skogsbrukssätt samt olika skötselåtgärder, deras utförande och effekter.
Ämnesmässigt hämtar kursen sitt stoff från klimatologi, marklära, botanik, dendrologi, inventering, fjärranalys, virkeslära, skogshushållning och skogsskötsel. Genomförandet bygger till stor del på lärarledda fältövningar, studiebesök och exkursioner samt projektarbeten, instuderingsuppgifter och praktisk examination i fält och på lab.
Lärarledda exkursioner och övningar är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina. Godkända praktiska övningar. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Ett viktigt motiv för denna första kurs på jägmästarprogrammet är att ge praktisk erfarenhet, gemensamma referenser och individuella färdigheter för efterföljande kurser.
Denna kurs ersätter delar av den tidigare kursen SG0114 Skogsekosystemet.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0170, SG0114 -delkurs 1 och 2
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0250 Anmälningskod: SLU-10010 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%