Ny sökning
SG0252

Sverigeresa söder

Under Sverigeresan Söder lär sig studenterna hur produktion av olika värden i skogen påverkas av den naturgeografiska variationen i södra Sverige och hur skogen kan nyttjas på ett integrerat, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Stor vikt läggs på det som är unikt för södra Sverige. Det gäller de ädla lövträden och deras skötsel, skogens artsammansättning, men också hur ägarförhållanden och naturgivna förhållanden påverkar skogsbruket. Andra intressen i skogsbruket än det rent ekonomiska har också stor vikt i södra Sverige, t.ex. innebär den höga befolkningstätheten, och det urbaniserade samhället, att det ställs särskilda krav på tillgång av lämpliga miljöer för rekreation. Dagarna är fyllda av aktiviteter i form av exkursioner och övningar i skogsskötsel, marklära, vegetationsekologi, viltförvaltning, natur- och landskapsvård, m.m.

Andra kursvärderingar för SG0252

Läsåret 2020/2021

Sverigeresa söder (SG0252-40012) 2021-05-03 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Sverigeresa söder (SG0252-40016) 2020-05-01 - 2020-06-07

SG0252 Sverigeresa söder, 7,5 Hp

Forestry Field Studies in Southern Sweden

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande
- 60 hp skogsvetenskap.

Mål

Under kursen lär sig studenten att beskriva och analysera hur produktion av olika värden i skogen betingas av den geografiska variationen i Sverige och hur skogen kan nyttjas på ett integrerat, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. I dessa betingelser innefattas såväl naturgivna förhållanden som ägarförhållanden, infrastruktur m.m.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Beskriva och jämföra produktionsförutsättningar i södra och norra Sverige
- Beskriva och jämföra hur skogsbruket bedrivs i norra och södra Sverige
- Identifiera de viktigaste indikatorarterna i den sydsvenska floran och beskriva dess ekologi
- Identifiera och beskriva de ädla lövträdens ekologi, skötsel och betydelse i sydsvenskt skogsbruk
- Föreslå åtgärder för att minimera skador orsakade av storm, svampar och insekter
- Beskriva och problematisera förutsättningarna för mångbruk på skogsmark
- Muntligt presentera och diskutera resultaten av fältövningar och grupparbeten.

Innehåll

Dagarna är fyllda av aktiviteter i form av exkursioner och övningar. Övningarna är av olika karaktär, de flesta är korta och redovisas under samma dag som de genomförs, medan några löper över flera dagar. De ämnen som avhandlas är skogsskötsel, marklära, vegetationsekologi, viltförvaltning, natur- och landskapsvård, m.fl. Detta innebär således att ett stort antal lärare är engagerade under resan.

I undervisningen läggs naturligtvis stor vikt på det som är unikt för södra Sverige. Det gäller de ädla lövträden och deras skötsel, fältvegetationens sammansättning, men också hur ägarförhållanden och naturgivna förhållanden påverkar skogsbruket. Andra intressen i skogsbruket än det rent ekonomiska har också stor vikt i södra Sverige, t.ex. innebär den höga befolkningstätheten, och det urbaniserade samhället, att det ställs särskilda krav på tillgång av lämpliga miljöer för rekreation. Det dominerande och intensiva granskogsbruket har stora ekonomiska förtjänster. Det förekommer dock stora avbräck till följd av storm, rötsvampar och insekter. Det är därför viktigt att studera åtgärder för att minska effekten av dessa faktorer.

Det är obligatoriskt att delta i samtliga förekommande moment under kursen så som exkursioner, övningar, grupparbeten, föreläsningar och redovisningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Deltagande i samtliga övningar och exkursioner, godkända skriftliga och muntliga redovisningar av projekt.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen innehåller enbart fältstudier. Studieresan är förenad med kostnader för resa och logi, närmare information ges via kurshemsida. Övernattning sker på vandrarhem eller motsvarande förläggningar. Studenter måste själva arrangera transporterna med egna eller hyrda fordon.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0236, SG0205, SG0188
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0252 Anmälningskod: SLU-40157 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%