Ny sökning
SG0253

Skogens djur

Under denna kurs får du grundläggande zoologiska kunskaper med fokus på djurarter i svensk skog. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om taxonomisk indelning, klassificering, fylogeni, systematik och biogeografi hos djurarter. Du lär dig att identifiera däggdjur, fåglar, reptiler, groddjur, ordningar av insekter och gnagspår av vedinsekter i svensk skog.

2021-10-04
Welcome to the course in 2022!
The course Forest animals will be given as 100% distance course, starting the 17th January and ending the 5th June (Last examination 30th May). The course platform is Canvas, all students that are accepted to the course, will be invited to the Canvas in the beginning of January.

The course comprises of four modules. 1.The general Zoology (1,5 hp), 2. mammals (2 hp), 3. Insects (2 hp), 4. birds and herptiles (2 hp). General zoology will be examined with home assignments, and the other block are examined in Canvas/Zoom examinations. All of the lectures will be recorded, but we will have synchronized discussions with the responsible teachers. The schedule will be discussed with the participating students during the first meeting. The preliminary list of literature is updated. Any books presenting the mammals and birds of Sweden or Northern Europe are acceptable. Michael Chinery's book of insects is clearly the best when it comes to insects in general.

Nationalnyckeln and Bengt Ehnströms “Insektgnag i bark och ved” are extraordinary in learning tracks of beetles and longhorn beetles.

We will see whether there are possibilities to excursions of birds and herptiles in April 2022. More information will come!

See in In January 17th at 9:00 (Stockholm time) in Zoom!

Should you have any questions regarding the course, please email or call me!

Anne-Maarit Hekkala

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för SG0253

Läsåret 2021/2022

Skogens djur (SG0253-M3295) 2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Skogens djur (SG0253-30028) 2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Skogens djur (SG0253-30046) 2020-01-20 - 2020-04-30

SG0253 Skogens djur, 7,5 Hp

Forest animals

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Syftet med kursen är att ge en översikt av skogens djurgrupper, deras släktskap, ursprung, biologi och utbredningsmönster i Sverige.

Efter kursen skall studenten kunna:
- beskriva djurvärldens taxonomiska indelning, klassificering, fylogeni och systematik
- redogöra för djurarters biologi och deras fysiologiska anpassningar, evolution, beteende samt utbredningsmönster i form av svensk faunistik
- identifiera arter av däggdjur, fåglar, reptiler, groddjur, insektsordningar och gnagspår av vedinsekter i svensk skog

Innehåll

För att uppfylla lärandemålen ger kursen grundläggande zoologiska kunskaper med fokus på djurarter i svensk skog. Föreläsningar i zoologi tillsammans med instuderingsfrågor och kursbok skall ge studenten förmåga att förstå taxonomisk indelning, klassificering, fylogeni, systematik och biogeografi hos djurarter. Föreläsningar och lärarledda övningar med preparatstudier är moment där studenten kan lära sig identifiera däggdjur, fåglar, reptiler, groddjur, ordningar av insekter och gnagspår av vedinsekter i svensk skog.

Individuella hemuppgifter, övningar och skritflig examination är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen inkluderar skriftliga och praktiska moment.

Kursens lärandemål uppnås genom hemuppgifter, föreläsningar, övningar och studier av samlingar samt exkursioner. En student kan bara erhålla betyg 3 om hemuppgifterna inte inlämnas i tid.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI1196
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Integrated principles of Zoology. 17th edition
Författare: Hickman Jr. C.P. et al
ISBN: 13-9780073524214
Kommentar: Also 16th or 15th edition will work fine.This book is not at all necessary for the course, but if you want to learn more on animal ecology, this is good general book.
2) Mammals of Europe
Författare: Macdonald & Barrett 2001
ISBN: 9780691091600
3) Nordens däggdjur
Författare: Jensen B
ISBN: 91-518-4432-X
4) Insekter, en fälthandbok
Författare: Douwes, Hall, Hansson & Sandhall
ISBN: 91-86448-36-6
5) Insects of Britain and Northern Europe
Författare: Chinery
ISBN: 0-00-219918-1
6) Signalarter bland bark- och vedlevande insekter i norra Sverige
Författare: Ehnström & Bjelkefelt
ISBN: 978-91-637-1086-5
7) Compendium of forest insects-SLU Umeå
Författare: Roger Mugerva Pettersonand Anne-Maarit Hekkala
Kommentar: This compendium will be shared with you during the insect block.
8) Fåglar i Europa
Författare: Jonsson L
ISBN: 91-46-17633-0
9) Fågelguiden
Författare: Mullarney, Svensson & Zetterström
ISBN: 9789174240399

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skötsel av vilt- och fiskpopulationer - masterprogram Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0253 Anmälningskod: SLU-30295 Plats: Umeå Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 25%