Ny sökning
SG0254

Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för SG0254

Läsåret 2021/2022

Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser (SG0254-10039)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser (SG0254-10044)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser (SG0254-10052)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan

SG0254 Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser, 15,0 Hp

Raw Material Properties and Refining Processes

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tenta Traditionella produkter 5,5 0202
Fördjupningsarbete 1 2,0 0203
Tenta skogsbränslen och nya produkter 5,5 0204
Fördjupningsarbete 2 2,0 0205

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp skogsvetenskap på grundnivå inklusive:

- 7,5 hp virkeslära

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper om skogliga biomassaråvarors egenskapers betydelse för förädling med utgångspunkt i slutanvändares krav. Kursen innehåller fördjupning om förädlingsteknik och råvaruegenskapers roll för skogsindustriell försörjning. Kursen är inriktad främst på träbaserade produkter och massa/papper men även energi och andra produkter från skog samt biprodukter och andra biomassaråvaror behandlas.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- Beskriva och analysera skogsindustriella processer med hänsyn till råvarans heterogenitet inom förädlingsområdena sågverk samt massa/papper.

- Beskriva och analysera industriella processer med hänsyn till råvarans heterogenitet inom förädlingsområdena fasta-, flytande- och gasformiga bränslen samt nya bioraffinaderiprodukter.

- Inhämta relevant information, beskriva och analysera ett ämnesområde inom kedjan produktkrav-förädlingsteknik-råvara samt presentera sitt stoff i såväl skriftlig som muntlig form på ett korrekt och tydligt sätt

- Bestämma mekaniska egenskaper på olika material med hjälp av maskinell provning

- Redogöra för och värdera kopplingen mellan råvarans egenskaper, förädlingsprocessen och den slutliga produkten

- Självständigt syntetisera erhållen kunskap för att göra en bedömning av framtida tillämpningar gällande nyttjande av såväl skogliga som andra biomassaråvaror.

Innehåll

Kursen behandlar såväl traditionella skogsindustriella produkter som olika typer av framtida produkter, i form av tex bränslen och nya bioraffinaderiprodukter. Ingående ämnesområden är teknologi, bioenergi och virkeslära. Kursen består av föreläsningar, varav ett stort antal externa medverkande, egna arbeten och seminarier, laborationer och studiebesök.

Genomförande av inlämningsuppgifter är obligatoriska, och det råder obligatorisk närvaro vid vissa moment, som främst utgörs av praktiska övningar och exkursioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och praktiska tentamina.

Godkända skriftliga och muntliga redovisningar.

Godkända övningar och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är den första i det så kallade "RÅG-stråket", som är namnet på tre kurser á 15

hp som tillsammans ger studenter på jägmästarprogrammet djup kompetens inom

skoglig råvaruförsörjning. Denna kurs ger studenten fördjupad kunskap om den skogliga biomassaråvaran och dess varierande egenskaper, med fokus på råvarubehov och –krav för olika skogsindustriella processer och förädlingstekniker. Den efterföljande kursen är "Skogsindustriell försörjningsstrategi", med fokus på hur man långsiktigt strukturerar skogliga verksamheter för att uthålligt försörja industrier med nödvändig råvara. Den tredje och sista kursen i stråket är "Operativ styrning av virkesleveranser" med fokus på den sista delen i försörjningen: att gå från plan till praktiskt genomförande med så effektivt resursutnyttjande som möjligt. RÅG-stråkets kurser är gjorda för att förbereda studenten för en yrkesroll inom

skogsbrukets råvaruförsörjning, som t.ex. drivningsledare och transportsamordnare.

Kursen är, liksom övriga RÅG-kurser, därför mycket verklighetsnära, med stort

deltagande från näringslivsrepresentanter och med realistiska övningar för att låta

studenten träna upp sina färdigheter. Kursen bygger vidare på kunskap inom ämnet virkeslära, varför sådan grundkunskap är förkunskapskrav. Studenter som har godkänt resultat från grundkursen Skogsteknologi och virkeslära (15 hp), alternativt från kursen Marknadsinriktad virkesförsörjning (7,5 hp), uppfyller det särskilda

förkunskapskravet om 7,5 hp virkeslära. Ersätter kursen SG0207 som i sin tur ersätter SG0165 (15 hp).

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: SG0207

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Vid kursstart finns all litteratur att låna.

Litteratur, tenta 1

 • Bowyer, Haygreen. 2007
  Forest products and wood science;
  Composition and structure of wood cells. 17 sidor

 • SDC. 2015
  Dokumentation och slutsatser

 • Seminarium med RMR:s sågtimmerkommitté om visioner för framtida mätning och redovisning av sågtimmer.

 • Hartler, N. 1989
  Fibern i arbete
  Sveriges skogsvårdsförbunds tidskrift 4-89. Sid 10-19

 • Hedenberg, Ö. m fl
  Bättre utnyttjande av svensk barrved. 22 sidor

 • Johansson, B.
  Ved, flis och bark. 14 sidor

 • Jonsson, M.
  Lagring av barkat eller obarkat timmer vid sågverk. 5 sidor

 • Norsk Treteknisk Institutt
  Fokus på tre, nr 29 2003
  Uttak av furu kjerneved. 4 sidor

 • Nylinder, M. 2011
  Timmer. Inst. för skogens produkter (SLU)
  Sid 142-147, 156-177

 • Nylinder, M. 2015
  Massaved. Inst. För skogens produkter (SLU)
  Sid 22-25, 29-37, 51-59
  Persson, K-E. 2000

 • Papperstillverkning
  Skogsindustrins utbildning, Markaryd
  Sid 18-73, 85-91, 103-110, 119-131, 216-220, 262-263.

 • Skogforsk. 2007. Arbetsrapport nr 651. Ca 30 sidor.
  Utveckling av egenskapsbeskrivning med avverkningsmaskiner.
 • Skogsnäringens forskningsagenda

 • STFI-Packforsk. 2008. Rapport 366
  Vedråvara, logistik och effektivitet ( sid 20-34 )

 • Svenskt Trä. 2013.
  Att välja trä ( sd 43-49, 62-74,78-87 )

 • Thomassen, T. 1998
  Trätorkningsteknik. (ca 40 utvalda sidor)

 • Factors affecting wood energy grass and straw pellet durabili**ty **– Whittaker & Sheild, review artikel 2017.

 • Trätek. 1998
  Torkat virke- hur man ställer krav. 14 sidor

 • Föreläsningsstoff

Litteratur, tenta 2

”Bränsleveckan”

 • Produktifiera för att kommunicera – förslag till standardiserade sortiment för skogsbränsle **Skogforsk 2015 (sid1-47)

 • Bränslehandboken – **Värmeforsk 2012 (sid 6-109, 311-357, 382-406)

 • Mätning av trädbränslen – SDC (55 sidor)

 • Lagringshandbok för trädbränslen – Lehtikangas, P 1998 (sid 48-59, 60-64, 84, 90-99)

 • Extramaterial (ej på tenta): SKOGEN – EN VÄXANDE ENERGIKÄLLA - Sammanfattande rapport från Effektivare Skogsbränslesystem 2007-2010 Skogforsk 2010

”Förbränning och extraktionsveckan”

 • Kompendium ”Combustion equipment” – från boken ”Combustion and gasification” 1996 (sid 1-8, 22-32)

 • Bränslekvalitet utifrån askbildande element – Forestpower 2011 (29 sidor)

 • Status overview of torrefaction technologies – report IEA Bioenergy 2012 (sid 1-14, 22-29)

 • Steam explosion for biomass pre-treatment – Report DTI (sid 3-12)

 • Hydrothermal Carbonization of Waste Biomass: Process Design, Modeling, Energy Efficiency and Cost Analysis – artikel Energies 2017 (sid 1-13)

”Framtidsveckan”

 • Nya produkter från skogsråvara – en översikt av läget 2014, Innventia, Skogforsk (ca 60 sid)

 • Upgrading of biomass: alternative ways for biomass treatment, Diego Ching, KTH ( ca 60 sid)

 • Föreläsningsstoff

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0254 Anmälningskod: SLU-10278 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%