Ny sökning
SG0254

Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser

Andra kursvärderingar för SG0254

Läsåret 2021/2022

Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser (SG0254-10039) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser (SG0254-10044) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser (SG0254-10052) 2019-09-02 - 2019-10-31

SG0254 Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser, 15,0 Hp

Raw Material Properties and Refining Processes

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tenta Traditionella produkter 5,50 1002
Fördjupningsarbete 1 2,00 1003
Tenta skogsbränslen och nya produkter 5,50 1004
Fördjupningsarbete 2 2,00 1005

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp skogsvetenskap på grundnivå inklusive:
- 7,5 hp virkeslära

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper om skogliga biomassaråvarors egenskapers betydelse för förädling med utgångspunkt i slutanvändares krav. Kursen innehåller fördjupning om förädlingsteknik och råvaruegenskapers roll för skogsindustriell försörjning. Kursen är inriktad främst på träbaserade produkter och massa/papper men även energi och andra produkter från skog samt biprodukter och andra biomassaråvaror behandlas.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Beskriva och analysera skogsindustriella processer med hänsyn till råvarans heterogenitet inom förädlingsområdena sågverk samt massa/papper.
- Beskriva och analysera industriella processer med hänsyn till råvarans heterogenitet inom förädlingsområdena fasta-, flytande- och gasformiga bränslen samt nya bioraffinaderiprodukter.
- Inhämta relevant information, beskriva och analysera ett ämnesområde inom kedjan produktkrav-förädlingsteknik-råvara samt presentera sitt stoff i såväl skriftlig som muntlig form på ett korrekt och tydligt sätt
- Bestämma mekaniska egenskaper på olika material med hjälp av maskinell provning
- Redogöra för och värdera kopplingen mellan råvarans egenskaper, förädlingsprocessen och den slutliga produkten
- Självständigt syntetisera erhållen kunskap för att göra en bedömning av framtida tillämpningar gällande nyttjande av såväl skogliga som andra biomassaråvaror.

Innehåll

Kursen behandlar såväl traditionella skogsindustriella produkter som olika typer av framtida produkter, i form av tex bränslen och nya bioraffinaderiprodukter. Ingående ämnesområden är teknologi, bioenergi och virkeslära. Kursen består av föreläsningar, varav ett stort antal externa medverkande, egna arbeten och seminarier, laborationer och studiebesök.
Genomförande av inlämningsuppgifter är obligatoriska, och det råder obligatorisk närvaro vid vissa moment, som främst utgörs av praktiska övningar och exkursioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och praktiska tentamina.
Godkända skriftliga och muntliga redovisningar.
Godkända övningar och godkänt deltagande i obligatoriska moment.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är den första i det så kallade "RÅG-stråket", som är namnet på tre kurser á 15
hp som tillsammans ger studenter på jägmästarprogrammet djup kompetens inom
skoglig råvaruförsörjning. Denna kurs ger studenten fördjupad kunskap om den skogliga biomassaråvaran och dess varierande egenskaper, med fokus på råvarubehov och –krav för olika skogsindustriella processer och förädlingstekniker. Den efterföljande kursen är "Skogsindustriell försörjningsstrategi", med fokus på hur man långsiktigt strukturerar skogliga verksamheter för att uthålligt försörja industrier med nödvändig råvara. Den tredje och sista kursen i stråket är "Operativ styrning av virkesleveranser" med fokus på den sista delen i försörjningen: att gå från plan till praktiskt genomförande med så effektivt resursutnyttjande som möjligt. RÅG-stråkets kurser är gjorda för att förbereda studenten för en yrkesroll inom
skogsbrukets råvaruförsörjning, som t.ex. drivningsledare och transportsamordnare.
Kursen är, liksom övriga RÅG-kurser, därför mycket verklighetsnära, med stort
deltagande från näringslivsrepresentanter och med realistiska övningar för att låta
studenten träna upp sina färdigheter. Kursen bygger vidare på kunskap inom ämnet virkeslära, varför sådan grundkunskap är förkunskapskrav. Studenter som har godkänt resultat från grundkursen Skogsteknologi och virkeslära (15 hp), alternativt från kursen Marknadsinriktad virkesförsörjning (7,5 hp), uppfyller det särskilda
förkunskapskravet om 7,5 hp virkeslära. Ersätter kursen SG0207 som i sin tur ersätter SG0165 (15 hp).


SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0207
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Skogsmästarprogrammet Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0254 Anmälningskod: SLU-10278 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%