Ny sökning
SG0255

Skoglig föryngring

The course starts in the first week of June (6-10) with a series of webinars and lectures. Most of the course is self-studies, distance learning and individual project work. The course ends with 5 days field excursion in Småland and Skåne (August 15-19). More information can be found under the course schedule.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-08-21 och 2022-09-11

Andra kursvärderingar för SG0255

Läsåret 2020/2021

Skoglig föryngring (SG0255-50006) 2021-06-07 - 2021-08-15

Läsåret 2019/2020

Skoglig föryngring (SG0255-50085) 2020-06-08 - 2020-08-16

Läsåret 2018/2019

Skoglig föryngring (SG0255-50039) 2019-06-10 - 2019-08-18

SG0255 Skoglig föryngring, 7,5 Hp

Forest Regeneration

Kursplan fastställd

2019-02-14

Ämnen

Skogsvetenskap Skogshushållning

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp, varav minst
- 60 hp lantbruksvetenskap eller
- 60 hp biologi eller
- 60 hp miljövetenskap eller
- 60 hp skogshushållning eller
- 60 hp skogsvetenskap eller
- 60 hp trädgårdsvetenskap eller
- 60 hp landskapsarkitektur
och Engelska 6.

Mål

Kursens övergripande mål är att förmedla en helhetsbild på hela föryngringskedjan, från frö till etablerat träd, och att ge studenterna insikt i komplexiteten av det moderna skogsbrukets föryngringsmetoder.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- Beskriva och analysera föryngringsmetoder som används i dagens skogsbruk i norra Europa
- Analysera olika föryngringsmetoder med tanke på hållbar utveckling
- Mäta och utvärdera vitalitet och tillväxt av planterade plantor
- Planera ett skogligt föryngringsförsök och utvärdera resultatet

Innehåll

Kursen förmedlar en helhetsbild på hela föryngringskedjan, från frö till etablerat träd.
Under kursen kommer nya rön och kunskap i planttyper, planteringstekniker och markberedning att diskuteras, utvärderas och kopplas till en förståelse i plantors ekofysiologi samt ståndortsfaktorer. Kursen behandlar också försöksdesign och tekniker för plantmätning, samt analys av föryngringens tillväxt och vitalitet.

Kursen är en distanskurs på halvfart, schemalagd på sommarterminen. I slutet av kursen ligger en vecka med obligatoriska fältövningar. I övrigt är kursinformation och interaktion mellan lärare och studenter förlagt till kursportalen med en första introduktion vid terminens start. Varje student kommer att ansvara för en litteraturstudie och ett eget fältprojekt med inmätning och uppföljning av plantor från början av sommaren fram till kursens slut.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För att bli godkänd på kursen krävs godkänd skriftlig inlämningsuppgift baserad på litteraturstudier, godkänd skriftlig inlämningsuppgift med redovisning av ett fältprojekt samt deltagande i obligatoriska fältövningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Den obligatoriska fältveckan kommer att vara uppdelad så att en grupp börjar resan i Skåne med tillhörande exkursioner medan den andra gruppen startar i Asa, Småland . Boende är bokat på gemensamma vandrarhem, studenter ansvarar själv för resa till och från dessa. På grund av Corona kan vi inte ordna med gemensamma transporter vilket innebär att både boende och resor tyvärr måste bekostas av studenterna själva.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
2) Ecophysiology of northern spruce species: The performance of planted seedlings.
Författare: Grossnickle S.C.
ISBN: 0-660-17959-8
3) Natural regeneration of broadleaved tree species in Southern Sweden - effects of silvicultural treatments and seed dispersal from surrounding stands.
Författare: Karlsson, M. (2001)
4) Natural regeneration of broadleaved tree species in Southern Sweden - effects of silvicultural treatments and seed dispersal from surrounding stands.
Författare: Karlsson, M. (2001)
5) The effects of scarification and shelterwood treatments on naturally regenerated seedlings in southern Sweden."
Författare: Karlsson, M. and U. Nilsson
6) Natural regeneration in clear-cuts: Effects of scarification, slash removal and clear-cut age."
Författare: Karlsson, M., U. Nilsson and G. Orlander
7) Being John Harper: Using evolutionary ideas to improve understanding of global patterns in plant traits.
Författare: Moles, A. T
8) Best practice for tree breeding in Europe.
Författare: Mullin TJ, Lee S, editors
9) Quantitative estimates of tree species selectivity by moose (Alces alces) in a forest landscape
Författare: Månsson J., Kalén C., Kjellander P., Andrén H. & Smith H.
10) Reforestation with planting in northern Europe.
Författare: Nilsson U., Luoranen J., Kolström T., Örlander G. and Puttonen P.
11) Site Preparation – a Swedish overview Overview.
Författare: Örlander G., Gemmel P. and Hunt J.
12) Effect of reforestation methods on pine weevil (Hylobius abietis) damage and seedling survival.
Författare: Örlander G and Nilsson U.
14) Scarification and seedfall affects natural regeneration of Scots pine under two shelterwood densities and a clear-cut in southern Sweden."
Författare: Beland, M., et al.
15) Manipulating seed availability, plant competition and litter accumulation by soil preparation and canopy opening to ensure regeneration success in temperate low-mountain forest stands.
Författare: Dassot, M. and C. Collet
16) General biology and life cycles of bark weevils.
Författare: Day KR, Nordlander G, Kenis M, Halldorson G
ISBN: 1-4020-2241-7
17) Germination and seedling establishment of Norway spruce (Picea abies) after clear-cutting is affected by timing of soil scarification."
Författare: Floistad, I. S., G. Hylen, K. H. Hanssen and A. Granhus
18) Why seedlings survive: influence of plant attributes.
Författare: Grossnickle, S.C
19) Mechanical site preparation for forest restoration
Författare: Löf M., Dey D.C., Navarro R M. ,Jacobs D.F.
20) To Feed or not to Feed? Evidence of the Intended and Unintended Effects of Feeding Wild Ungulates.
Författare: Milner et al.
21) What do seedlings die from and what are the implications for evolution of seed size?
Författare: Moles, A. T. and M. Westoby
22) Regeneration silviculture of birch - a review."
Författare: Perala, D. A. and A. A. Alm
23) "Reproductive ecology of birch - a review.
Författare: Perala, D. A. and A. A. Alm
24) Effects of roe deer browsing and site preparation on performance of planted broadleaved and conifer seedlinhs when using temporary fences.
Författare: Bergqvist, J. Löf, M. Örlander G.
25) Interactions between ungulates forests and supplementary feeding-the role of nutritional balancing in determing outcomes.
Författare: Feltin aM, Felton A. Cromsigt J. Edenius L. Malmsten J. Wam H K.
26) Interactions between Near-ground temperature and radiation, silvicultural treatments and frost damage to Norway spruce seedlings
Författare: Langvall O
27) Effects of timing, duration and intensity of simulated browsing on Scots pine growth and stem quality.
Författare: Wallgren M. Bergqvist J. Bergström R. Eriksson S.
28) Copmarison of different site preparation techniques: quality of planting spots, seedling growth and pine weevil.
Författare: Wallertz K. Björklund N. Hjelm K. Petersson M. Sundblad. L-G.
29) Influence of mechanical site preparation on regeneration success of planted conifers in clearcuts in Fennoscandia – a review.
Författare: Sikström U. Hjelm, K. Holt Hanssen K. Saksa T. Wallertz K.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Euroforester - masterprogram Jägmästarprogrammet Skogsmästarprogrammet Skogsbruk med många mål Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Skogsvetenskap Skogshushållning
Kurskod: SG0255 Anmälningskod: SLU-50047 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 50%