Ny sökning
SG0256

Analys av den svenska skogsbruksmodellen avseende ekonomiska värden, naturvärden och sociala värden

SG0256 Analys av den svenska skogsbruksmodellen avseende ekonomiska värden, naturvärden och sociala värden, 7,5 Hp

Analysis of the Swedish forestry model regarding economic values, natural values and social values

Kursplan fastställd

2019-11-07

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå inklusive
- 60 hp skogsvetenskap eller
- 60 hp skogshushållning eller
- 60 hp biologi
samt
- engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att analysera den svenska skogsbruksmodellen utifrån de tre fundamenten i uthålligt skogsbruk, d.v.s. ekonomiska värden, naturvärden och sociala värden. Syftet är också att jämföra den svenska modellen med de skogsburksmodeller som tillämpas i stora delar av kontinentala och södra Europa och som innefattas under begreppet "Close to Nature Forestry". Vidare skall kursen ge en förståelse av hur skogsbruksmodellers utformning beror av omvärldsfaktorer som ägarstruktur, industristruktur, befolkningstäthet, risk för kalamiteter m.m.

Efter avslutad kurs skall studenterna kunna:
• Analysera styrkor och svagheter hos den svenska skogbruksmodellen utifrån ett uthållighetsperspektiv
• Diskutera i vilken mån och under vilka förutsättningar kontinentala skogsbrusmodeller skulle kunna tillämpas i Sverige, samt vilka konsekvenser det skulle medföra
• Beskriva efter vilka principer naturvård bedrivs i svenskt skogsbruk, från nationell nivå ner till beståndsnivå
• Beskriva risker för kalamiteter i svenskt skogsbruk till följd av storm, insekter, och bränder, samt att diskutera åtgärder för att hindra och mildra negativa effekter
• Föreslå möjliga åtgärder för anpassning av den svenska skogsbruksmodellen till ett förändrat klimat
• I konkreta fall kunna föreslå och motivera målklassificering och åtgärder för skogsbestånd som sköts enligt den svenska skogsbruksmodellen

Innehåll

Kursen drivs inom SUFONAMA (Sustainable Forestry and Nature Management) som är ett s.k. Erasmus Mundus mastersprogram, ett samarbete mellan SLU, Köpenhamns universitet, Georg-August-Universitet i Göttingen, Bangor universitet och Padova universitet. Lärare från samtliga lärosäten kommer att vara närvarande under kursen. Kursen omfattar fem veckor. De tre första veckorna genomförs på distans och innehåller handledda grupparbeten och individuella arbeten, samt några inspelade föreläsningar. Studierna under de två avslutande veckorna sker i fält, varvid genomförda arbeten kommer att redovisas i gruppvisa seminarier. En stor del av fältperioden kommer att vara förlagd till Östad säteri i närheten av Alingsås. Samtliga grupparbeten och
individuella projekt är obligatoriska, liksom deltagande i fältundervisningen.

"Close to Nature Forestry" är ett förhärskande paradigm i centrala och sydliga Europa, men tillämpas t.ex. också i danskt statskogsbruk. I Sverige, där trakthyggesbruk dominerar talar man inte gärna om naturnära skogsbruk, utan heller om kontinuitetsskogsbruk eller kalhyggesfritt skogsbruk etc. Ett viktigt tema för kursen är att jämföra skogsbruksmodellerna ur olika aspekter. Det finns härvid ypperliga möjligheter eftersom studenterna, liksom lärarna, kommer från en rad olika länder där olika principer för skogsbruk tillämpas. Huvudfokus i kursen ligger dock på att analysera den svenska modellen, vilket kommer at göras genom litteraturstudier och de projektarbeten som genomförs under distansdelen av kursen, samt i de åtföljande seminarierna. Vidare kommer svenskt skogsbruk och naturvård att studeras i fält och diskuteras med representanter för privatskogsbruk och industriskogsbruk. Vistelsen på Östad säteri som är en stor fastighet, ca 4000 ha, avser att vara en fallstudie, där en rad övningar genomförs för att ge en verklighetsnära uppfattning om hur trakthyggesbruk bedrivs. Övningarna gälle bl.a. beståndsbeskrivning, målklassificering och åtgärdsbedömning. Vi kommer också på ort och ställe att studera i vilken mån lagstiftning, certifieringsregler, internationella åtaganden (t.ex. Natura 2000) och påverkan av lokala intressen sätter restriktioner för det ekonomiska skogsbruket. Vidare kommer långsiktiga strategiska frågor att diskuteras med säteriets förvaltning gällande t.ex. anpassning till klimatförändring, risker för kalamiteter, en förändrad marknad m.m.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig sluttentamen, godkända övningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska seminarier och studiebesök.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studenter måste själva bekosta resor till och från Sverige i samband med fältstudierna.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Europeisk master i hållbar skogs- och naturförvaltning, år 2 Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0256 Anmälningskod: SLU-50099 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%