Ny sökning
SG0257

Framtidens skogsbruk – skogens skötsel och roll i ett hållbart samhälle

Välkommen till en kurs för dig som är intresserad av skog, hur skogen brukas och vilken roll den har i ett hållbart samhälle! Kursen ges på distans med förinspelade föreläsningar blandat med genomgångar, redovisningar och diskussioner via länk. Vi kommer att ta upp skogstillgångar i Sverige, de inhemska trädslagen och hur skogsbruk bedrivs, men även ge internationella utblickar och perspektiv. Du kommer även att få förståelse för varför skogarna ser ut som de gör utifrån trädens ekologi och beståndsdynamik samt hur skogen brukats och använts historiskt fram till idag. Men vi kommer även att diskutera möjligheter och utmaningar för utvecklingen framåt. Skogens roll för människors hälsa, biologisk mångfald, och hur skog och klimat hänger ihop är andra viktiga exempel på frågor som tas upp under kursen.

Välkomna till kursen!

Kursen startar måndagen 18:e januari kl 13. Kursen går ju på kvartsfart och omfattar 7,5 hp, vilket innebär att den sträcker sig över hela terminen. Kursen är även distansbaserad så alla möten och föreläsningar, mm sker via lärplattformen Canvas. Det betyder att ni måste acceptera inbjudan till Canvas-sidan för att få tillgång kursmaterial.

OBS! Det gäller även länk till zoom för kursstarten. Länken läggs ut på Canvas-sidan.

Hör av er om det är några tekniska problem så ser vi till att lösa det.

I slutet av kursen var/är en exkursion strax utanför Uppsala inplanerad, det är dock mycket osäkert om det kan genomföras. Vi kommer att göra en alternativ lösning om det inte går att träffas i skogen, men det vore trevligt.

Kursen är strukturerad i fem teman och det finns motsvarande struktur på Canvas för att det ska vara lätt att få överblick och hitta relevant information.

Ser fram emot att träffas, om än via länk, och många givande samtal och diskussioner !

Tommy Mörling och Joachim Strengbom

Kursvärderingen är avslutad

SG0257-30204 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

SG0257 Framtidens skogsbruk – skogens skötsel och roll i ett hållbart samhälle, 7,5 Hp

Future Forestry – Management and Function of the Forest in a Sustainable Society

Kursplan fastställd

2019-11-15

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om svensk skog och skogsbruk och vilken roll skogen har i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Beskriva de viktigaste trädslagen i Sverige och deras ekologi
- Redogöra för grundläggande beståndsdynamik
- Beskriva skogens, skogsbrukets och skogsindustrins historia och hur det har format dagens skogar
- Förklara de vanligaste skogsskötselåtgärderna och vad de syftar till
- Diskutera skogens roll för ett hållbart samhälle och de möjligheter, problem och konflikter som finns

Innehåll

Kursen är uppdelad i moduler med olika tema och bygger på inspelade föreläsningar och webb-baserade övningar som ger introduktioner till skogens ekologi, skogens vatten, skogens och skogsbrukets historia, och skogens skötsel. Fokus ligger på Sveriges skogar men du får även internationella utblickar. För att kunna ge praktisk övning och kunna diskutera skog och skogsskötsel med konkreta exempel innehåller kursen även obligatoriska exkursioner där vi genomför övningar i skogen och diskuterar problem och möjligheter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska exkursioner.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på kvartsfart (25 %) på distans. I kursen ingår fysiska träffar i skogen (exkursioner). Kostnader för logi och resor vid exkursionerna bekostas av kursdeltagarna.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett USB-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Medansvariga:
Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi

Betygskriterier Framtidens skogsbruk – skogens roll i ett hållbart samhälle., 7,5 hp 2021.

Betyg/Lärandemål

1

2

3

4

5

5

Studenten kan analysera skogens, skogsbrukets och skogsindustrins historia och hur det har format dagens skogar

Studenten kan diskutera förekommande skogsskötselåtgärder och vad de syftar till

Studenten kan diskutera de viktigaste trädslagen i Sverige och deras ekologi

Studenten kan initierat redogöra för beståndsdynamik

Studenten kan analysera skogens roll för ett hållbart samhälle och de möjligheter, problem och konflikter som finns

4

Studenten kan utförligt beskriva skogens, skogsbrukets och skogsindustrins historia och hur det har format dagens skogar

Studenten kan ingående förklara de vanligaste skogsskötselåtgärderna och vad de syftar till

Studenten kan utförligt beskriva de viktigaste trädslagen i Sverige och deras ekologi

Studenten kan utförligt redogöra för beståndsdynamik

Studenten kan diskutera nyanserat skogens roll för ett hållbart samhälle och de möjligheter, problem och konflikter som finns

3

Studenten kan beskriva skogens, skogsbrukets och skogsindustrins historia och hur det har format dagens skogar

Studenten kan översiktligt förklara de vanligaste skogsskötselåtgärderna och vad de syftar till

Studenten kan beskriva de viktigaste trädslagen i Sverige och deras ekologi

Studenten kan redogöra för grundläggande beståndsdynamik

Studenten kan diskutera skogens roll för ett hållbart samhälle och de möjligheter, problem och konflikter som finns

U

Uppnår ej lärandemålen

Uppnår ej lärandemålen

Uppnår ej lärandemålen

Uppnår ej lärandemålen

Uppnår ej lärandemålen

Kursens lärandemål:

- Beskriva skogens, skogsbrukets och skogsindustrins historia och hur det har format dagens skogar
- Förklara de vanligaste skogsskötselåtgärderna och vad de syftar till
- Beskriva de viktigaste trädslagen i Sverige och deras ekologi
- Redogöra för grundläggande beståndsdynamik
- Diskutera skogens roll för ett hållbart samhälle och de möjligheter, problem och konflikter som finns

Kursbetyget utgörs av en sammanvägd bedömning av alla lärandemål utan viktning, dvs alla delar har samma vikt i slutbetyget. Examinationen utgörs av individuella frågor (quizz) samt inlämningsuppgifter.

1) Grundbok för skogsbrukare - fakta om skog och skogsbruk
Författare: Skogsstyrelsen 2013
ISBN: ISBN 978-91-87535-02-4
Kommentar: Vi kommer att använda boken som grund för olika avsnitt av kursen. Vi kommer att komplettera med andra källor för att bredda och fördjupa olika områden. Boken finns att köpa hos Skogsstyrelsen, se länken nedan.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0257 Anmälningskod: SLU-30204 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 25%