Ny sökning
SG0258

Hållbar skogsskötsel och markanvändning i tropikerna

Det här är kursen för dig som vill förbereda dig för uppgifter och utmaningar för arbete mot ett hållbart skogsbruk i subtropiska och tropiska regioner. I kursen går ni igenom centrala begrepp inom ekologi och skogsskötsel i tropiska och subtropiska skogar och lär er att utvärdera uthålligt skogsbruk utifrån sociala, ekonomiska och biofysiska förutsättningar. Ett viktigt område är även agroforestrysystem som utgör en stor resurs för människors tillgång till bränsle och virke i stora delar av världen. Möjligheter och problem med plantageskogsbruk med olika arter tas upp samt möjligheter till brukande av naturskogar. I kursen ingår även att jämföra olika ansatser för restaurering av skogar i tropiska och subtropiska områden. Många exempel kommer från de forskningsprojekt som deltagande lärare är bedriver i olika delar av världen, Borneo, Kenya, Tanzania, Burkina Faso, Indien, mm.

Kursen ges som campusoberoende kurs vilket innebär att du kan läsa kursen vid SLU:s campus i Alnarp, Uppsala och Umeå.

For Nov 2021-Jan 2022: This will be a full distance course (all on zoom), so you can attend from wherever you please. There will not be a field trip this year due to recommendations against international travel.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för SG0258

SG0258 Hållbar skogsskötsel och markanvändning i tropikerna, 15,0 Hp

Sustainable Forestry and Land-use Management in the Tropics

Kursplan fastställd

2019-11-15

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Introduktion till tropiska skogar, ekologi, kli 2,50 1002
Agroforestry och multifunktionella landskap 2,50 1003
Skogs- och landskaps-restaurering 2,50 1004
Skötsel av naturliga skogar 2,50 1005
Factfulness 2,50 1006
Intervjuprojekt 2,50 1007

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå inklusive
- 60 hp skogsvetenskap eller
- 60 hp biologi eller
- 60 hp markvetenskap eller
- 60 hp skogshushållning eller
- 60 hp miljövetenskap eller
- 60 hp naturresurshushållning
och
- 15 hp kurs på avancerad nivå
samt
- engelska 6.

Mål

Kursen syftar till att göra studenterna förberedda för uppgifter och utmaningar för arbete mot ett hållbart skogsbruk i subtropiska och tropiska regioner.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Beskriva och analysera hur biofysiska (t.ex. ekologi, mark och klimat), sociala, politiska och ekonomiska förutsättningar samverkar och driver nuvarande och möjliga skogs- och markanvändningsåtgärder.
- Utvärdera möjligheter och problem med dominerande skötselsystem (naturskog, plantager, agroforestry och restaurering) beroende på lokala förhållanden som t.ex. ekonomiska förutsättningar, livsförhållanden, ekosystemtjänster, m.m.
- Ge en syntes av vikten av tropiska skogar i ett globalt sammanhang (t.ex. för kolets kretslopp, klimatmitigering, virkesförsörjning och andra bio-baserade produkter) och den globala agendan (t.ex. landskapsrestaurering, Sustainable Development Goals, Paris överenskommelsen och REDD+).
- Utvärdera och tolka hur lokala förutsättningar, dynamik, värden och komplexitet påverkar skogsskötsel och markanvändning.
- Analysera, utvärdera och kommunicera aktuella skogsfrågor och forskning i tropiska och subtropiska områden.
- För ett givet sammanhang identifiera kunskapsluckor och föreslå nya lösningar.

Innehåll

Kursen behandlar förutsättningarna i natur och samhälle för skogens utveckling och nyttjande i subtropiska och tropiska regioner och ger en samlad förståelse för hur variationer i systemekologi, samhällsuppbyggnad och skogsbrukssätt på södra halvklotet skiljer sig gentemot nordliga system. Kursen behandlar också viktiga skötselmetoder och markanvändningsformer med träd och skog, samt aktuella frågor som i framtiden kommer att dominera utvecklingen av markanvändning och skogsbrukssätt i subtropiska och tropiska regioner.
Kursen innehåller föreläsningar, övningar, litteraturstudier och diskussioner. Studenterna får tillämpa sina kunskaper på verklighetsbaserade fallstudier. Kursen ger också möjlighet till en individuell fördjupning inom ett specifikt område utifrån studentens egna intressen.
Obligatoriska moment förekommer så som seminarier, övningar och studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment, godkända skriftliga uppgifter, övningar och presentationer.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

I kursen kan också en fältresa erbjudas i anslutning till något av de internationella projekt som drivs vid skogsfakulteten. Alternativt kan studenterna utföra en fallstudie utifrån en verklig problematik eller forskningsuppgift. I båda fallen kan uppgiften inriktas mot att förbereda för framtida fältstudier i ett tropiskt land. Kursen är upplagd för att kunna läsas av studenter från alla SLU orter med några gemensamma träffar.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett USB-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: SG0219
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Understanding tropical forests. In: Restoring tropical forests: a practical guide. Royal Botanic Gardens, Kew.
Författare: Elliott, S., Blakesley, D., Hardwick, K.
Kommentar: Chapter 2; p. 23-64.
2) Lecture notes on the major soils of the world
Författare: Driessen P, Deckers J, Spaargaren O, Nachtergaele F
Kommentar: Introduction (p. 1-15); Histosols (p. 21-33); Mineral soils conditioned by a wet (sub) tropical climate (p141-181).
4) Silviculture in the tropics, Tropical forestry. Springer, Heidelberg; New York.
Författare: Günter, S. (Ed.)
Kommentar: Chap 12, 16, 27
5) Factfulness
Författare: Rosling, H.
Kommentar: Adlibris English version; 99kr; 59 kr Swedish version
7) Changes in planted forests and future global implications
Författare: Payn, T., Carnus, J.-M., Freer-Smith, P., Kimberley, M., Kollert, W., Liu, S., Orazio, C., Rodriguez, L., Silva, L.N., Wingfield, M.J.
9) Forests, Livelihoods, and Conservation: Broadening the Empirical Base
Författare: Wunder S, Angelsen A, Belcher, B
10) Achieving the Global Goals through agroforestry
Författare: Andersson L (Ed.)
11) Trees in agricultural landscapes enhance provision of ecosystem services in Sub-Saharan Africa
Författare: Kuyah, S., Öborn, I., Jonsson, M., Dahlin, A.S., Barrios, E., Muthuri, C., Malmer, A., Nyaga, J., Magaju, C., Namirembe, S., Nyberg, Y., Sinclair, F.L.
12) Ecosystem services: Ecosystem Services from Tropical Forests: Review of Current Science, CGD Climate and Forest Paper Series #7
Författare: Brandon, K.
Kommentar: Abstract, Exec summary, all of Sections 1&2, summary boxes for sections 3-8, all of sections 9&10
14) Stopping Deforestation: What Works and What Doesn't.
Författare: Busch, J. and Ferretti-Gallon, K.
16) How much can forests fight climate change?
Författare: Popkin, G.
17) Climate-Smart Landscapes: Multifunctionality in Practice
Författare: Minang P A , Freeman O E , Mbow C , de Leeuw J M, Catacutan D C , van Noordwijk M
Kommentar: Chapters 1, 12 and 12
20) Scaling up agroforestry: Potential, Challenges and Barriers
Författare: Agroforestry Network
28) Carbon and biodiversity impacts of intensive versus extensive tropical forestry
Författare: Griscom, B.W., Goodman, R.C., Burivalova, Z., Putz, F.E.
30) Before Bonn and beyond: the history and future of forest landscape restoration . In: Forest and Landscape Restoration. FAO
Författare: Laestadius, L., Buckingham, K., Maginnis, S. and Saint-Laurent, C.
Kommentar: pp. 11-18
32) Restoring tropical forests: a practical guide. Royal Botanic Gardens, Kew.
Författare: Elliott, S., Blakesley, D., Hardwick, K.
Kommentar: Chapters 3-5
35) Trees, forests and water: Cool insights for a hot world
Författare: Ellison, D. et al.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skoglig ekologi och hållbar skötsel – masterprogram Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0258 Anmälningskod: SLU-20022 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%