Ny sökning
SG0259

Att forska i skog - vetenskapsmetodik

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2022-01-30

Andra kursvärderingar för SG0259

Läsåret 2020/2021

Att forska i skog - vetenskapsmetodik (SG0259-10317) 2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Att forska i skog - vetenskapsmetodik (SG0259-10319) 2020-08-31 - 2021-01-17

SG0259 Att forska i skog - vetenskapsmetodik, 15,0 Hp

Forestry Research - Scientific Methodology

Kursplan fastställd

2019-11-15

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Grundläggande statistik med R 4,00 1002
Skriva och läsa vetenskapliga rapporter 3,00 1003
Designa skogliga fältförsök 3,00 1004
Långsiktiga prognoser med beslutssystemet Heureka 3,00 1005
Analysera + rapportera ett skogligt fältexperimet 2,00 1006

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp inklusive
- 60 hp skogsvetenskap eller
- 60 hp skogshushållning eller
- 60 hp skog och träteknik eller
- 60 hp biologi eller
- 60 hp miljövetenskap eller
- 60 hp landskapsarkitektur eller
- 60 hp lantbruksvetenskap eller
- 60 hp naturresurshushållning

dessutom krävs

- Grundläggande kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå samt
- Engelska 6 eller motsvarande.

Mål

Kursen ska ge studenten verktyg för vetenskapligt arbetssätt, datahantering, försöksdesign och uppföljning av fältförsök. Studenter tränas i att läsa och skriva vetenskapliga artiklar och de får bekanta sig med skogliga modeller och skogliga simuleringar med Heureka.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- genomföra grundläggande statistiska analyser med programmeringsspråket R,
- läsa och analysera vetenskaplig text samt skriva vetenskaplig uppsats enligt givna instruktioner,
- designa ett vetenskapligt försök och formulera tillhörande försöksplan,
- redogöra för principer kring olika typer av skogliga modeller för framskrivning av tillväxt, skador och mortalitet hos enskilda träd och bestånd,
- behärska enkla skogliga simuleringar med det skogliga beslutsstödssystemet Heureka samt
- analysera och skriftligt redovisa ett skogligt fältexperiment.

Innehåll

Kursen är indelad i fem delmoment; 1) programmering i R, 2) att läsa och skriva en vetenskaplig uppsats, 3) försöksdesign och försöksplaner 4) skogliga modeller och Heureka 5) analys av skogliga fältexperiment. Programmering i R skall ge grundläggande kunskaper i programmeringsspråket så att studenterna kan genomföra en statistisk analys av enkla skogliga experiment. Programmeringsdelen utgår från en lärobok i grundläggande statistik med tillhörande skogliga exempel och övningsuppgifter. Under kursen tränas studenten i att läsa och analysera vetenskapliga uppsatser samt att redovisa analyser av skogliga experiment i vetenskapliga rapporter. Exempel på vanliga försöksupplägg ges under kursen och studenten tränas i att välja försöksdesign för att besvara specifika frågeställningar på ett effektivt sätt samt hur försök bör dokumenteras i försöksplaner. Studenten orienteras om uppbyggnad och funktion hos olika skogliga modeller för prognos av framtida utveckling av enskilda träd och bestånd. Heurekasystemet är ett beslutsstöd innehållande flera olika skogliga modeller. Studenten skall tränas i handhavande av Heureka genom övningar med praktiska exempel. Kursen avslutas med analys och redovisning av ett skogligt fältexperiment där erhållna färdigheter i R, Heureka och att skriva vetenskapliga uppsatser praktiseras.

Kursen genomförs som distanskurs med två-fyra fysiska träffas som är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd krävs godkänd skriftlig slutrapport, godkända skriftliga inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är en distansbaserad kurs med två-fyra träffar under terminen. De fysiska träffarna sker på olika platser i Sverige och kan komma att innebära viss kostnad för resa och logi. För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett USB-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Kursspråk är svenska men vissa undervisningsmoment kommer att ges på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)

Betygskriterier Att forska i skog - vetenskapsmetodik

1. R och statistik. Godkända inlämningsuppgifter (15 st varav 4 betygssätts (underkänd eller 3-5) medan övriga får godkänt/icke godkänt). Godkända inlämningsuppgifter skall innehålla fungerande R-kod med förklarande text. För högre betyg på betygssatta inlämningsuppgifter skall, förutom fungerande R-kod, alternativa lösningar på problemen och alternativ visualisering av resultat presenteras.

2. Läsa och skriva vetenskaplig litteratur. Godkända inlämningsuppgifter (betyg 3-5)

3. Försöksdesign. Godkända inlämningsuppgifter (betyg 3-5)

4. Heureka och modeller. Godkända inlämningsuppgifter (5 st som betygssätts underkänd eller 3-5)

5. Avslutande försöksanalysuppgift. Godkänd rapport (eventuellt i grupp). Godkänd rapport skall följa IMRAD-strukturen där alla delar är genomtänkta med en introduktion som belyser kunskapsläge, korrekt genomförd statistisk analys samt sammanhängande och informativt resultat och diskussion. För högre betyg skall rapporten innehålla innovativa inslag i val av analysmetod och/eller tolkning av resultat.

1) Statistics - An introduction using R
Författare: Michael J Crawley
ISBN: 9781118941096
Kommentar: Kursbok för R och statistik. Finns på biblioteket men väldigt bra om ni har egen bok
2) Growth modelling in the Heureka system
Författare: Elfving, B., Nyström, K
Kommentar: Stencil som kommer att finnas tillgänglig på Canvas
3) Evaluation of growth models used in the Swedish Forest Planning System Heureka
Författare: Fahlvik, N., Wikström, P., Elfving, B
Kommentar: Silva Fenn. 48, 1–17. 2014
4) The Heureka Forestry Decision Support System: An Overview.
Författare: Wikström, P., Edenius, L., Elfving, B., Eriksson, L.O., Lämås, T., Sonesson, J., Öhman, K., Wallerman, J., Waller, C., Klintebäck, F.
Kommentar: Math. Comput. For. Nat. Sci. 3, Pages: 87-95 (8). 2011
5) Adaptation of Forest Management Regimes in Southern Sweden to Increased Risks Associated with Climate Change.
Författare: Subramanian, N., Bergh, J., Johansson, U., Nilsson, U., Sallnäs, O
Kommentar: Forests 7, 1999–4907. 2016
6) Effekter av ett förändrat klimat- SKA15.
Författare: Eriksson, H.M., Fahlvik, N., Fries, C., Jönsson, A.M., Lundström, A., Nilsson, U., Wikberg, P.-E.
7) Analys av miljöförhållanden-SKA 15
Författare: Eriksson, A., Snäll, T., Harrison, P.J
8) Akademiskt läsande och skrivande
Författare: Blomström V & Wennerberg J
ISBN: 9789144092546
Kommentar: Studentlitteratur. 2015
9) How to write and publish a scientific paper.
Författare: Day RA & Gastel B
ISBN: 9781107670747
Kommentar: (7th edition) Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2012
10) Permanent sample plot techniques for mixed tropical forest.
Författare: Alder, D., T.J. Synnott
Kommentar: Oxford Forestry Institute, Tropical Forestry Papers 25.
11) Three key points in the design of forest experiments.
Författare: Binkley, D.
Kommentar: 2008. Forest Ecology and Management 255 2022-2023.
12) Experimental Designs
Författare: Cochran WG., Cox GM.
Kommentar: 1957. New York: John Wiley.
13) Making messy data work for conservation.
Författare: Dobson, A.D.M. et al.
Kommentar: 2020. One Earth 5: 455-465.
14) Pathways of Learning about Biodiversity and Sustainability in Private Urban Gardens.
Författare: Diduck, A. P., Raymond, C.M., Rodela, R., Moquin, R., Boerchers, M.
Kommentar: 2020. Journal of Environmental Planning and Management 63: 1056–76.
15) Spatial Ecology and Conservation Modeling
Författare: Fletcher, R., Fortin, M-J.
Kommentar: 2018 Applications with R. Springer.
16) Pseudoreplication and the design of ecological experiments.
Författare: Hurlbert SH.
Kommentar: 1984. Ecological Monographs 54(2):187–211.
17) Repeated measures experiments in forestry: focus on analysis of response curves.
Författare: Meredith, MP., Stehman SV.
Kommentar: 1991. Canadian Journal of Forestry Research 21: 957–965.
18) Maintenance of long-term experiments for unique insights into forest growth dynamics and trends: review and perspectives.
Författare: Pretzsch, H. et al. 2018
Kommentar: 2018. European Journal of Forest Research 138: 165-185.
19) The design of experimental tree plantations for functional biodiversity research.
Författare: Scherer-Lorenzen, M. et al.
Kommentar: 2005. Ecological Studies,Vol. 176. (M. Scherer-Lorenzen, Ch.Körner, and E.-D. Schulze (Eds.)). Forest Diversity and Function: Temperate and Boreal Systems. Springer.
20) Experiment designs to evaluate inter- and intra-specific interactions in mixed plantings of forest trees.
Författare: Vanclay, J.
Kommentar: 2006. Forest Ecology and Management 233: 366-374.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsbruk med många mål Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0259 Anmälningskod: SLU-10091 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 50%