Ny sökning
SG0260

Anpassning av skogsbruksmetoder till varierande mål

Denna nya distanskurs ger grunderna inom skogsskötsel och skogsekologi och tar upp olika nyttor skogen ger. Kursen vänder sig till lärare eller tjänsteman, skogsägare och studenter som vill veta mer om skogsekologi, skogsskötsel och vilka mål som kan vara aktuella för skog i Sverige.

Produkter från skogen spelar en viktig roll i vår ekonomi men idag ökar intresset för andra nyttor från skogen; t ex biologisk mångfald, rekreation och skogens roll i klimatförändringar. Därför är kunskap om olika aspekter av nyttjande av skogen viktigt.

Kursen har tre delar. De börjar med grundläggande skogsekologi, naturvård i skogen och skogsskötsel. Dessa delar går parallellt. Den tredje delen tar upp olika mål eller nyttor med skog och skogsbruk och ett antal experter föreläser. Alla lektioner/föreläsningarna spelas in och är tillgängliga på lärplattformen Canvas. I kursen ingår även två obligatoriska fysiska träffar i skogen (exkursioner) om totalt 4 dagar (2x2dagar) där kommer mer handgripligt visas skogsskötselns och ekologins grunder och på så sätt underbygga de teoretiska delarna av kursen.

Under första delen av kursen ska ett antal korta sk quizar klaras av. Under den senare delen av kursen ska studenterna skriva en uppsats om ett mål med skogsbruk och hur det påverkar skogsskötseln. Studenterna väljer själv vilket mål eller nytta de tycker är viktiga. Vid den sista fältträffen ska tar vi upp studenternas arbeten och förslag ute i skogen.

2021-11-19
Välkommen till kursen ”Anpassning av skogsbruksmetoder till varierande mål” (SG0260)

Kursen är ny och avs första gången vårterminen 2021. (Kursen omfattar 7.5 hp den ges 25% fart, under vårterminen 2021, (17 Jan - 4 Jun 2022). Vi vill ge introduktion till skog, skogsbruk och skogsekologi för de som vill veta mer om hur skog kan skötas och de värden som skogen ger oss, ”ekosystemtjänster”.

Mål

Kursens syfte är att ge en översikt och grundläggande kunskap om skogsskötsel och skogsekologi. Tyngdpunkten kommer att vara dels skogens naturvärden och hur de bevaras, dels skogens traditionella användning som producent av virke. Men målet med skogsbruk kan vara så mycket mer och skogens många andra viktiga värden som rekreation, kolbalans och vilt kommer att tas upp. Att förstå grunderna i skogsbruk är viktigt inte bara för skogsägare utan för alla som arbetar med skog på olika sätt, tex för naturvård eller skog för rekreation. Kursen vänder också sig till de som vill komplettera sin utbildning med kunskap om skog och till de som är nyfikna och kanske senare läsa vidare på andra kurser och program som SLU erbjuder.

Kursens upplägg

Kursen ges på distans med studietakt 25% och studenterna förutsätts arbeta motsvarande en dryg dag i veckan. De flesta lektoner/föreläsningar ges på förmiddagarna på tisdagar. Vi kommer att ha relativt få och korta föreläsningar/lektioner som introducerar de olika delarna och anvisar litteratur för egna studier. Föreläsningarna spelas för de som inte kan följa dem direkt.

Varje varje vecka genomförs en enkel tenta, dugga, Det är både en inlärningshjälp och en kunskapskontroll. Studenterna ska ha godkänt på samtliga duggor för att godkännas på kursen.

Kursen är uppdelad i 4 delar eller moment.

Första delen/momentet omfattar 3hp och kommer att ta upp grunderna i skogsskötsel, skogsekologi och naturvård.

Den andra delen/momentet (1,5hp) kommer att ta upp skogens ekosystem tjänster, tex rekreation, skogens kolbalans, skog och hälsa, vilt – resurs eller problem. Experter från SLU och skogsstyrelsen kommer att föreläsa och introducera litteraturen.

Det tredje momentet är övningar i fält. (1,5hp). Vi kommer att ha en fältträff om tre dagar torsdag-lördag 19-21 maj 2022. Den kommer att genomföras på SLU:s fastighet Krusenberg just söder om Uppsala. Vi använde området 2021 och det fungerae mycket bra. Fältträffen är obligatorisk. För de som absolut inte kan var med har vi ersättningsuppgifter. Studenterna svarar själva för resor och logi vid fältträffen. (Det finns lokalbuss från Uppsala till Krusenberg).

Det fjärde och sista momentet (1,5hp) är ett eget arbete. Under hösten 2021 har SVT gett en serie program "slaget om skogen". TV serien och kursen tar upp "mål med skogsbruk". Studenterna ska se serien som finns på SVTplay, granska, (bedömma, berömma, kritisera), diskutera påståenden som tas upp i serien, och recencera serien. Det blir en intressant och spännande uppgift.

Grov skiss för kurs SG0260

Del/moment 1 - Skogsskötsel, skogsekologi, naturvård, biodiversitet mm -Start 17 januari 2022 - Januari, februari, mars

Del/moment 2 - Mål med skogsbruket, som rekreation, skogens kolbalans, skog och hälsa, vilt – resurs eller problem - mars april

Egen uppgift - mål med skogsbruk, argument mm som används i den allt hetare debatten maj 2022 Skriftlig redovisning maj(?)

Fältträff - Krusenberg, (+ ev?) - 3 dagar 19-21/5 2022

För godkännande:

Godkänt på alla duggor, deltagande i fältträffar (3dagar) eller motsvarande uppgifter, genomfört och godkänt eget arbete,

Schema och litteraturlistor

Det finns så mycket som vi tycker är intressant, viktigt och roligt; certifiering, kontinuitetsskogsbruk, skogsvårdslagstiftning, blandskog, skador på skog, trädslagens odlingsvärde, prognoshjälpmedel och mycket mer. Vi vet inte hur vi ska få med allt!

Frågor; Eric Agestam, (kursledare) inst för sydsvensk skogsforskning, SLU, Alnarp eric.agestam@slu.se, Joachim Strengbom inst för ekologi, SLU Ultuna, joachim.strengbom@slu.se

2020-11-21
Litteratur
Litteraturlista Anpassning av skogsbruksmetoder till varierande mål – SG0260

Kursens alla delas tas upp på föreläsningarna och kommer finnas på Canvas i form av inspelade föreläsningar och/eller PowerPoint presentationer.

Grundbok för skogsbrukare (se nedan) täcker första delen av kursen, ”skog och skogsskötsel” och ”ekologi och naturvård”. Boken är översiktlig och behöver kompletteras. Den kompletterande litteraturen finns fritt tillgängligt på nätet och/eller läggs upp på kursens hemsida.

Litteraturen till den andra delen av kursen, ”mål med skogsskötsel”, består av rapporter och sammanställningar som beskriver olika aspekter eller mål med skogsbruk, tex rekreation eller vilt och skog. Finns på kursens hemsida.

Antalet sidor kan tyckas stort men läsanvisningar kommer. Läs litteraturen i detta avsnitt mer översiktligt, fördjupa er efter intresse.

Skog och skogsskötsel: • Grundbok för skogsbrukare - Fakta om skog och skogsbruk. Skogsstyrelsen (4:e upplagan) 2013. ISBN 978-91-87535-02-4. En bra bok som täcker det mesta om traditionellt brukande av skog men också mycket annat. Finns att köpa från skogsstyrelsen för drygt 345 kr.: http://shop.skogsstyrelsen.se/sv/bocker-broschyrer/bocker/grundbok-for-skogsbrukare-fakta-om-skog-och-skogsbruk.html. Tidigare upplagor duger också. (Förutom denna bok finns det andra intressanta böcker att beställa via denna Skogsstyrelsen http://shop.skogsstyrelsen.se/sv/bocker-broschyrer/bocker/.)

Tre kompendier kan vara till hjälp: Alla tre tillgängliga på kurshemsida • Uppskattning och mätning av skog (14s) • Virkeslära (10s) • Bonitering och tillväxt (7s) Mer om andra sätt att sköta skogen, skogsbruksmetoder, som är en del av kursen:. •

Kompendium Hyggesfritt ALTERFOR guidelines, (8s, finns på kurshemsidan) •

Skogsstyrelsen; Hyggesfritt skogsbruk https://skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/hyggesfritt/hyggesfritt-skogsbruk-broschyr-2010.pdf (finns också på kurshemsidan)

Fördjupning för den som vill läsa mer: Skogsstyrelsens hemsida, och särskilt skogsskötselserien. Här finns mycket mer än vad som krävs för kursen och de kräver för det mesta förkunskaper för att vara givande. Totalt har 21 delar publicerats och det tillkommer alltjämt nya. https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/skogsskotselserien/ Några delar som kan rekommenderas;

• Skogsproduktionens grunder, skogsskötselserien del 1, särskilt om skogsbrukssätt, sid 8-13.

• Plantering av barrträd, skogsskötselserien del 3, särskilt sidorna sid 6-10.

• Naturlig föryngring, del 4, särskilt sidorna 10–21.

• Röjning: skogsskötselserien del 6, särskilt sid 5–27.

• Gallring; skogsskötselserien del 7 särskilt sida 5–35. • Omloppstid, tid för slutavverkning skogsskötselserien del 20, särskilt, 5-8, 12-21.

Ekologi och naturvård

• Grundbok för skogsbrukare - Fakta om skog och skogsbruk. (se ovan). Innehåller en hel del om förutsättningar för skogsbruk som ståndortförhållanden och en hel del om naturhänsyn mm.

• Skogsskötselserien, del 14 Naturhänsyn 67 sidor. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-14-naturhansyn.pdf Tar upp de vanliga och viktiga åtgärderna och metoderna för naturhänsyn i brukad skog och också lite om skydd av skog.

Fördjupning för den som vill läsa mer:

• Att se skogen och inte bara träden - läget för skogens biologiska mångfald i Sverige september 2020 WWFs skogsrapport 2020. Sidorna 1-49 (totalt 63 sidor) https://www.wwf.se/skog/sverige/skogsrapport-2020/ Bra sammanfattning om skogens biodiversitet, nuvarande status och hot. WWF är en intresseorganisation och att ”skogsrapporten” är deras syn på läget, men med det i minne är det en bra dokumentation.

Mål med skogsskötsel Skogen och klimatet

• Skog i ett förändrat klimat: Skogsskötselserien del 21, skogens kolbalans och klimatet https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/skogsskotselserien/skog-och-klimat/ (även tillgänglig på kurshemsida) totalt 74 sidor, läsanvisningar (urval av sidor) kommer

Skog och vilt

• Skog och vilt; Viltets ekosystemtjänster En kunskapssammanställning av Fredrik Widemo, Bodil Elmhagen, Niklas Liljebäck, naturvårdsverket; https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6800/978-91-620-6889-9/ (även tillgänglig på kurshemsida) totalt 115 sidor text, läsanvisningar, (urval av sidor) kommer

Skog och hälsa

• Ylva Lundell och Ann Dolling, 2010 Kan skogsmiljöer användas vid rehabilitering av människor med utmattningssyndrom? Fakta skog nr 13 2010 4 sidor. https://pub.epsilon.slu.se/13945/11/lundell_y_dollng_a_170914.pdf

• Ylva Lundell, Ann Dolling, Eva-Maria Nordström, Erik Skärbäck, Jonathan Stoltz, Matilda Annerstedt van den Bosch och Patrik Grahn, 2015. Rehabiliteringsskog och virkesproduktion – går de att kombinera? Fakta skog nr 6 2015: 4 sidor https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/faktaskog15/faktaskog_06_2015.pdf

• Forest therapy in Sweden: på engelska) sidorna 311-319 finns på kurshemsidan Mer att läsa för den intresserade: Ottosson Åsa, Ottosson, Mats, Magnusson Roine. 2020. Närmare naturen. Vetenskap och vetskap om varför vi mår bra därute. Bonnier fakta. Välskriven och lättläst.

Skog och rekreation

• Skogsskötsel för friluftsliv och rekreation, Skogsskötselserien nr 15, totalt 153 sidor, läsanvisningar kommer https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotselserien-15-skogsskotsel-for-friluftsliv-och-rekreation.pdf

Skog och vatten

• Skogsskötselserien nr 13 – Mark och vatten, sidorna 5-34 https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsbruk-mark-och-vatten/

• Målbilder för god miljöhänsyn – faktabladen om kantzoner, och andra relevanta såsom sumpskogar, våtmarker, källor och källområden. 13 sidor https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/malbilder-kantzoner-mot-sjoar-och-vattendrag/hansyn-till-vatten-alla-faktablad-samlade-i-en-pdf.pdf

• Ekosystemtjänster knutna till våtmarker och svämplan i skogslandskapet 44 sidor https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/projektwebbplatser/grip-on-life-ip/rapporter-grip-on-life/2019.02-ekosystemtjanster-knutna-till-vatmarker-och-svamplan-i-skogslandskapet.pdf

Bredvidläsning och extra litteratur:

Kunskap direkt www.skogforsk.se Skogskunskap. En omfattande hemsida som är en guide och rådgivare inom skog Ambitiöst projekt med många nyttiga och bra avsnitt. Särskilt användbar om du vet vad du letar efter, men det är ingen traditionell lärobok. Många delar kan kräva förkunskaper för att inte missförstås. Här finns fakta och instruktioner om skogsskötsel, filmer, kunskapstester och verktyg för beräkningar mm. Filmerna är pedagogiska och instruktiva och illustrerar olika delar av skogsskötsel. Framtagen av Skogforsk i samarbete med LRF skogsägarna och Skogsstyrelsen. www.skogskunskap.se.

Annan litteratur vi kommer att stöta på: - så långt möjligt finns sådan litteratur åtkomlig på kursens hemsida:

• Skogsvårdslagen. http://shop.skogsstyrelsen.se/sv/nyheter/skogsvardslagstiftningen.html Kan laddas hem som PDF utan kostnad. Finns också på kurshemsidan • Fälthäfte i bonitering, Uppsala län. https://shopcdn2.textalk.se/shop/9098/art19/4645819-dd7945-0049.pdf Kan laddas hem som PDF utan kostnad.

Annat vi kommer att ta upp och Certifiering, skogsvårdslagstiftning Alternativ för skogsdelen:

Alternativ: Det finns några andra äldre böcker som kan ersätta ”grundbok för skogsbrukare” i skogsdelen. Men de har inget eller alldeles för lite om ekologi och naturvård. Alla tar upp föryngring, röjning, gallring mm men de är mer eller mindre uppdaterade vad gäller t ex lagstiftning, naturvårdshänsyn mm. De flesta av dessa böcker har inget eller mycket lite om mätning av skog och skattning av markens bördighet och inte heller om virket och virkes användning.

• Nya tiders skog. Hallsby, G. red, LRF Skogsägarna, 2007, 225 sidor. ISBN: 9174460609 En bra och modern bok som tar upp grunderna i skogsskötsel angränsande ämnen. Boken finns att beställa via: LRFs Medlemsservice, ni når dem bäst via mail medlemsservice@lrf.se. Några lite äldre böcker, men hittar du någon av dem duger de:

• Alla tiders skog. – Skogsskötsel för Mångfald. Jan Remröd 1996. Skogsägarnas Förlag (ISBN 91 7446 0439). En föregångare till ”Nya tiders skog”. Den förutsätter skoglig kunskap för att vara riktigt användbar. Den tar inte upp t ex mätning av skog och mycket lite om naturvård.

• Skogsvårdens grunder, av Sigge Falk och Vadim Söderström. 1:a uppl 1977 och 2:a upplagan 1989. LTs förlag. Bra bok i traditionellt skogsbruk men några avsnitt föråldrade (främst om skogsvårdslagstiftningen). Förutom det täcker den väl kursens avsnitt om skogsbruk men har inget om ekologi och naturvård.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för SG0260

Läsåret 2020/2021

Anpassning av skogsbruksmetoder till varierande mål (SG0260-30288) 2021-01-18 - 2021-06-06

SG0260 Anpassning av skogsbruksmetoder till varierande mål, 7,5 Hp

Adaptation of Forest Management Methods to Varying Goals

Kursplan fastställd

2019-11-15

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestuider

Mål

Kursens syfte är att ge kunskap i skogsskötsel med fokus på målanpassning, samt att ge insikt i komplexiteten kring de ekosystemtjänster skogen tillhandahåller och konflikter som kan uppstå vid produktion av olika ekosystemtjänster.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för olika former av skogsskötselmetoder som används, eller som har potential att användas, samt hur val av skogsskötselmetod påverkas av skogsägarens mål
- Använda traditionella och digitala skötselverktyg, som till exempel gallringsmallar, och utföra enkla ekonomiska beräkningar samt känna till nya forskningsrön inom till exempel blandskog, generell naturvårdshänsyn och viltfoderförsörjning.
- Redogöra för hur olika typer av målanpassning påverkar skötseln på beståndsnivå, planering på fastighetsnivå och förvaltning på regional och nationell skala.
- Redogöra för regler och lagstiftning, samt certifieringskrav som påverkar skogsskötseln i Sverige.
- Använda sig av teorier och modeller för förståelse samt praktisk hantering av målkonflikter på bestånds-, fastighets- och landskapsnivå.
- Diskutera för- och nackdelar med vald skogsskötselstrategi utifrån ett ägande- såväl som samhällsperspektiv.

Innehåll

Kursen introducerar målanpassningens centrala betydelse i det moderna skogsbruket på flera olika nivåer och dess påverkan på till exempel ekonomi, biodiversitet och produktion diskuteras och kvantifieras utifrån ett flertal aspekter. Vidare förmedlas viktiga baskunskaper i skogsskötsel, produktionsberäkningar och analyser för att prövas och utvärderas utifrån teorierna kring målanpassning. Kursen är uppdelad i moduler med inspelade föredrag och/eller instuderingsuppgifter. Varje modul avslutas med en obligatorisk inlämningsuppgift genom lärplattformen Canvas. I kursen ingår även obligatoriska fysiska träffar i skogen (exkursioner).

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska studiebesök.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är en distansbaserad kurs på kvartsfart (25 %), men kan också tas i egen takt. I kursen ingår två till fyra fysiska träffar under terminen i skogen (exkursioner). De fysiska träffarna sker på olika platser i södra- och/ eller mellersta Sverige och kan komma att innebära viss kostnad för resa och logi. Kommunikation mellan student och lärare samt interaktion mellan studenter sker företrädesvis via digitalt klassrum, därför behöver studenten ha tillgång till dator med internetuppkoppling 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett USB-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra.

Kursspråk är svenska men vissa undervisningsmoment kommer kan komma att ges på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)

För godkännande:

Endast godkänt/icke godkänt

Godkänt på alla duggor, deltagande i fältträffar (3dagar) eller motsvarande uppgifter, genomfört och godkänt eget arbete,

Kursen är uppdelad i 4 moduler, godkänt ges på varje modul. Alla moduler ska vara godkända för godkänt på kursen.

1) Grundbok för skogsbrukare, 3:e upplagan
Författare: Skogsstyrelsen
Kommentar: Senaste upplagan (4:e från 2013) av "Grundbok för skogägare" är en bra introduktion, men det finns flera andra som täcker området nästan lika bra, - Grundbok för skogsbrukare tidigare upplagor, (2:a upplagan är inte lika bra som övriga), -Alla tiders skog (1996) Remröd mfl och Nya tiders skog (2007) Hallsby, Göran, LRF-förlag, -Skogsvårdens grunder 2a uppl. (1989) Falk och Söderström, gammal bok, skogsvårdslagen har förändrats, i övrigt är den ett bra alternativ

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0260 Anmälningskod: SLU-30091 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 25%