Ny sökning
SG0271

Diagnos, förebyggande och hantering av biotiska skogsskador

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0271-10267 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0271

Läsåret 2021/2022

Diagnos, förebyggande och hantering av biotiska skogsskador (SG0271-10092)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan

SG0271 Diagnos, förebyggande och hantering av biotiska skogsskador, 7,5 Hp

Diagnosis, prevention and management of biotic forest damage

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav(A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp inklusive- 60 hp skogsvetenskap eller

- 60 hp skogs- och träteknik eller

- 60 hp biologi eller

- 60 hp miljövetenskap eller

- 60 hp landskapsarkitektur eller

- 60 hp lantbruksvetenskap eller

- 60 hp skogshushållning eller

- 60 hp naturresurshushållningDessutom krävs- Kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå samt

- Engelska 6 eller motsvarandesamt kurser på avancerad nivå- 15 hp skogsvetenskap eller

- 15 hp skogs- och träteknik eller

- 15 hp skogshushållning eller

- 15 hp biologi eller

- 15 hp miljövetenskap

Mål

Kursens syfte är att ge kunskaper och färdigheter avseende diagnos, förebyggande och hantering av skogsskador i svenska skogar. Efter kursen ska studenten behärska den teoretiska bakgrunden för dagens möjligheter till effektivt skogsskydd och åtgärder som främjar skogens hälsa samt ha färdighet i att kritiskt granska och reflektera kring de senaste forskningsrönen inom ämnesområdet.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- kritiskt reflektera kring och motivera val av lämpliga metoder för att diagnostisera skogsskadornas orsak och kartlägga deras omfattning på bestånds- och landskapsnivå, baserat på symptom

- identifiera och jämföra strategier och föreslå lämpliga åtgärder för att hindra skogsskadornas förekomst och minska deras spridning genom aktiv skogsskötsel och integrerat växtskydd (IPM, integrated pest management)

- kritiskt granska och analysera möjligheterna att minska skogsskadornas långsiktiga effekter på skogens produktion, biologiska mångfald och olika ekosystemtjänster genom adaptiv, klimatanpassad och hållbar skogsskötsel, skoglig planering och restaurering

- söka, värdera och referera till forskningsinformation inom ämnesområdet samt på ett vetenskapligt sätt presentera resultat och analyser såväl skriftligt som muntligt.

Innehåll

Kursen behandlar teori och praktik inom diagnostik, förebyggande och hantering av etablerade och nya skogsskador som orsakas av mikrober och djur. Fokus är på bestånds- och landskapsnivå. Under kursen presenteras ett urval av aktuella teknologiska verktyg (t ex drönare och bärbara DNA/RNA sekvenserare) som kan användas för att identifiera etablerade och nya invasiva skadegörare samt för att kartlägga skogsskadornas förekomst. Studenten utvecklar teoretiska kunskaper gällande hållbara skogsskyddstrategier och lär hur man kan tillämpa innovativa åtgärder för att minska skogsskadornas förekomst och spridning i praktiskt skogsbruk på kort och lång sikt. Inom kursen tränas problemlösning, kritiskt tänkande, samt muntlig och skriftlig kommunikation.Kursen innehåller litteraturstudier, föreläsningar, demonstrationer, praktiska fält- och laboratorieövningar, exkursioner eller studiebesök, grupparbeten samt ett individuellt projekt. Obligatoriska moment utgörs av demonstrationer och praktiska övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs

- godkänd skriftlig sluttentamen

- godkänd muntlig och skriftlig redovisning av individuellt projektarbete

- fullgjorda obligatoriska undervisningsmoment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är en distansbaserad kurs med två-tre träffar under terminen. De fysiska

träffarna sker i södra Sverige och kan medföra vissa kostnader för resor och logi. För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett USB-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.Kursspråk är svenska men vissa undervisningsmoment kommer att ges på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Övriga biologikurser

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0271 Anmälningskod: SLU-10267 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 50%