Ny sökning
SG0272

Silviculture - the science of forest stand management

SG0272 Silviculture - the science of forest stand management, 15,0 Hp

Silviculture - the science of forest stand management

Kursplan fastställd

2020-11-11

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå inklusive

- 60 hp skogsvetenskap eller
- 60 hp skogshushållning eller
- 60 hp biologi eller
- 60 hp markvetenskap eller
- 60 hp miljövetenskap eller
- 60 hp naturresursförvaltning eller
- 60 hp naturgeografi

samt

engelska 6

Mål

Kursens övergripande mål är att förmedla fördjupad kunskap om metoder lämpade för utvärdering av samtida och framväxande skötselrutiners inverkan på skogstillväxt, beståndsstruktur och ekosystemtjänster på träd- och beståndsnivå. Studierna omfattar experimentella angreppssätt och avancerade analysmetoder som kan användas för att diagnostisera skogsskötselns nuvarande och framtida inflytande på egenskaper hos enskilda bestånd och trädindivider. Under kursen tränas också kritisk granskning av vetenskaplig litteratur inom skogsskötsel och ekologi samt vetenskapligt skrivande.

Efter avklarad kurs skall studenten kunna

- förklara och tillämpa ekologiska och skötselrelaterade principer som för träds och bestånds utveckling inklusive inverkan av självgallring, konkurrens, resursdynamik, fotosyntesverkningsgrad och respiration samt relatera skötselns inverkan på skogstillståndet till rådande miljöförhållanden
- analysera hur beståndsdynamiken förändras beroende på skötselinriktning, växtplatsens egenskaper och klimatförhållanden
- analysera och prognosticera skötselåtgärders inverkan på träds och bestånds tillväxt, på markegenskaper samt på energi- och vattenbalanser
- Utforma fältförsök och datorsimuleringar samt provtagningsrutiner för att besvara grundläggande skötselfrågeställningar och testa hypoteser, analysera data med de senaste programvarorna och statistikverktygen, dra slutsatser
- Utvärdera den vetenskapliga grunden till såväl etablerade som framväxande skötselmetoder såsom skötsel av blandskogar, hyggesfritt skogsbruk, agroforestry och skötsel av fullskiktade skogar
- följa med och delta i samtida debatt om skogsskötsel och skogsförvaltning
- söka, kritiskt granska och syntetisera relevant vetenskaplig litteratur
- använda beprövade principer för effektiv kommunikation som tar hänsyn till olika intressenter och olika kanaler (t.ex. forskningsrapporter, muntliga presentationer och postrar).


Innehåll

Kursen fokuserar på utvärdering av etablerade och framväxande skogsskötselrutiner med syfte att förstå hur produktion av skogsråvara och utbudet av ekosystemtjänster påverkas av bl.a. skogstillstånd och växtförhållanden. Studenterna kommer att tillämpa kvantitativa analysmetoder, experiment, skötselplaner och modellering. Undervisningen sker genom föreläsningar, bearbetning av fältdata och analysövningar. Studenterna kommer också att delta i litteraturseminarier, syntes av vetenskaplig litteratur, diskussioner och debatter.

Föreläsningar och kurslitteratur omfattar

- framtida skogsbruksutmaningar och möjligheter: perspektiv från små skogsägare, företag, bevarandeorganisationer och myndigheter.
- skogsskötsel för kolbindning.
- kvävefrågor som påverkar skogsbeståndens utveckling och skötsel
- hyggesfri skogsskötsel och skötsel av blandskogar.
- träd och beståndsdynamik.
- modeller som ramverk för skogsskötsel och skogsvetenskap.
- experimentella tillvägagångssätt; analys av skogens struktur, mångfald, trädfysiologi; och skogsskötselmodeller och simulering.

Undervisningen är uppbyggd kring ett antal grupprojekt som också utgör examinationsmoment. Projekten innehåller både kvantitativa och experimentella inslag och ger möjlighet till individuell fördjupning inom de ingående ämnesområdena. Redovisningen sker dels i form av vetenskapliga rapporter och dels genom muntliga presentationer vid seminarier. seminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga uppgifter samt muntliga presentationer. Fullgjorda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges inom ramen för mastersprogrammet Forest Ecology and Sustainable Management.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se
 

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: SG0173.1 , SG0174.2; SG0244
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Forest Dynamics, Growth and Yield
Författare: Pretzsch H.
ISBN: 978-3-540-88307-4
Kommentar: We will use chap. 1, 2, 4, 6, 9, 11 and 15 in module 3. Digital copies will be available through the library/ Course platform when the course starts.
2) Physiological ecology of forest production: principles, processes and models.
Författare: Landsberg, J. and P. Sands.
ISBN: 9780080922546
Kommentar: We will use Chap. 2, 3, 4, 7, 8, 9 in module 4. Digital copies will be available through the library/ Course platform when the course starts.
3) Individual based methods in forest ecology and management
Författare: Pommerening A, Grabarnik P
ISBN: 978-3-030-24528-3
Kommentar: We will use chap. 1-5 in module 5. Digital copies will be available through the library/ Course platform when the course starts.
4) Forest management in Sweden: Current practice and historical background (No. 2020/4), 2020.
Författare: Swedish Forest Agency
Kommentar: We will assume students are familiar with general forest management and silviculture practices in Northern Europe. For students with limited or rusty previous knowledge in Swedish/boreal forest management we therefore suggest some useful preparatory material which will be available in the Canvas system. This publication is one of them and provides an overview and history of Swedish forests and forest management and briefly discuss future developments. It was written by a number of experts to introduce Swedish forestry to an international audience.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skoglig ekologi och hållbar skötsel – masterprogram Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0272 Anmälningskod: SLU-30052 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%