Ny sökning
SG0273

Planering och analys med Heurekasystemet – ett skogligt beslutsstödsystem

Nu har du som redan är yrkesverksam inom skogsnäringen eller akademin möjlighet att lära dig det skogliga beslutsstödsystemet Heureka – helt på distans! Distanskursen vänder sig framför allt till dig som redan är yrkesverksam inom skogsnäringen eller akademin. Om du är intresserad av att komplettera tidigare utbildning hos oss på SLU eller liknande utbildningsinriktningar är du också välkommen att söka kursen.

Målet är att du ska få möjlighet att lära dig hur ett avancerat skogligt beslutsstödsystem kan användas i planering av skogsbruket och hur man kan genomföra en stor mängd olika analyser kring skogsekosystemets framtida utveckling, samt få kunskaper om den bakomliggande vetenskapliga teorin. Kursen består därmed av två huvudmoment – praktiskt användning av Heurekasystemets fyra applikationer RegVis, PlanVis, BeståndsVis och PlanEval och vetenskapliga teorier för skoglig planering och analys.

Heureka är idag det ledande skogliga beslutsstödsystemet i Sverige och används av flera skogsbolag och myndigheter. Genom systemet får policyutvecklare, beslutsfattare och planerare inom en rad samhällssektorer som skog, miljö och energi beslutsunderlag i frågor som rör skogens utveckling och dess produktion av varor och ekosystemtjänster.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0273-30290 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0273

Läsåret 2021/2022

Planering och analys med Heurekasystemet – ett skogligt beslutsstödsystem (SG0273-10335)

2021-08-30 - 2022-01-16

Kursplan

SG0273 Planering och analys med Heurekasystemet – ett skogligt beslutsstödsystem, 15,0 Hp

Planning and analysis with the Heureka system – a forest decision support system

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Introduktion 1,5 0102
RegVis 1,5 0103
PlanVis 4,0 0104
BeståndsVis 1,5 0105
PlanEval 1,5 0106
Eget arbete 5,0 0107

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt motsvarande

- 60 hp skogsvetenskap

eller

- 60 hp skogshushållning

eller

- 60 hp skogs- och träteknik

Mål

Målet med kursen är att studenterna ska lära sig hur ett avancerat skogligt beslutsstödsystem kan användas i planering av skogsbruk samt i olika analyser kring skogsekosystemets framtida utveckling. Kursen består av två huvudmoment: Teorier för skoglig planering och analys samt handhavande av Heurekasystemet.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- redogöra för grunderna i skoglig planering, och de analys- och planeringsmetoder Heurekasystemet baseras på

- redogöra för principerna bakom processerna i ett beslutsstödsystem

- använda Heurekas alla fyra programvaror för att hantera olika problemställningar inom skoglig planering och analys

- beskriva möjligheter och begränsningar med Heurekasystemets fyra olika programvaror

- tolka och förklara resultat av analyser utförda med hjälp av Heurekasystemet.

Innehåll

Kursen är utformad som distanskurs och motsvarar tio veckors heltidsstudier. De tio veckorna utgörs av ett självstudiepaket tillgängligt via en lärplattform. Självstudiepaketet är uppdelat på 6 olika moduler:- Modul 1 utgörs av en allmän introduktion till skoglig planering och till Heurekasystemet.

- Modul 2 omfattar RegVis inklusive dess användardefinierade regelsystem för skogsvårds- och avverkningsåtgärder.

- Modul 3 omfattar PlanVis inklusive dess optimeringsverktyg för att söka bästa handlingsalternativ.

- Modul 4 omfattar BeståndsVis inklusive dess interaktiva simulator.

- Modul 5 omfattar PlanEval inklusive dess metoder för att göra avvägningar mellan olika mål i fall där en eller flera beslutsfattare samt eventuellt andra intressenter är involverade.

- Modul 6 utgörs av ett syntesblock där studenten besvarar en aktuell frågeställning med hjälp av en av Heurekas programvaror.Modul 1-5 består av övningar med utförliga instruktioner som varvas med övergripande övningar som kräver förståelse för såväl grundläggande planeringsteori som systemets struktur. Vid övningarna används systemets olika programvaror för analyser av såväl övningsdata från hela landskap som från enskilda skogsfastigheter. Varje modul kompletteras med inspelade föreläsningar som behandlar t.ex. hur Heureka kan användas för olika typer av hållbarhetsanalyser, vilka typer av indata som behövs, hur användaren kan kontrollera/styra över systemets olika delar, grundläggande optimeringslära samt grundläggande teori kring flermålsanalys. Varje modul avslutas med en skriftlig delexamination.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För att bli godkänd på kursen krävs godkända skriftliga delexaminationer samt en godkänd slutrapport.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter att studenten är väl förtrogen med grundläggande skogliga begrepp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Litteraturlista till kursen Planering och analys med Heurekasystemet - ett skogligt beslutsstödsystem [Litteraturlista till kursen Planering och analys med Heurekasystemet - ett skogligt beslutsstödsystem] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SG0273/30290.2122/Litteraturlista_till_kursen_SG0273_Planering_och_analys_med_Heureka_-_ett_skogligt_beslutsstodsystem_VT22.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0273 Anmälningskod: SLU-30290 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skoglig resurshushållning Studietakt: 50%