Ny sökning
SG0274

Skoglig fjärranalys

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0274-20171 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan

SG0274 Skoglig fjärranalys, 7,5 Hp

Forest remote sensing

Ämnen

Teknik Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav(A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp inklusive- 60 hp skogsvetenskap eller

- 60 hp skogshushållning eller

- 60 hp skogs- och träteknik eller

- 60 hp biologi eller

- 60 hp miljövetenskap eller

- 60 hp landskapsarkitektur eller

- 60 hp lantbruksvetenskap eller

- 60 hp naturresurshushållningsamt- 5 hp statistikdessutom krävs- 7,5 hp på avancerad nivå i: skogsvetenskap; skogshushållning; skog och träteknik; biologi; miljövetenskap; landskapsarkitektur; lantbruksvetenskap eller naturresurshushållning.

- Grundläggande kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå samt

- Engelska 6 eller motsvarande.

Mål

Kursen ger studenten teoretisk och praktisk kunskap om att arbeta med data från fjärranalys och fältinventering och hur dessa kombineras för att arbeta med frågor kopplade till skogsbruk och skogens ekosystem.Studenten ska vid kursens slut kunna- redogöra för mål och metoder för datainsamling via fjärranalys och fältinventering i syfte att insamla information till skogsbruk och om skogens ekosystem

- förklara de fysiska grunderna för fjärranalys av vegetation i allmänhet och skogar i synnerhet

- förklara och tillämpa stegen i bearbetning av fjärranalysdata, samla in och förbereda data, förbehandling, klassificering, skattning och upptäcka förändringar och skattning av noggrannhet för olika fjärrdatakällor och integrerade fältinventeringsdata

- välja och motivera lämpliga datakällor och metoder med hänsyn till tillämpning, skala, datakvalitet och kostnad och kritiskt utvärdera den framtagna informationen.

Innehåll

Kursen innehåller teori i form av föreläsningar och litteratur samt praktik, inklusive datorövningar, som används inom fjärranalys och skogsinventering, hur dessa datakällor integreras och dess användning i olika applikationer från den enskilde skogsägaren till skogsföretagens behov vidare till global uppföljning och övervakning.Kursen innehåller följande teori:- fysikaliska grunder för generering av fjärranalysdata;

- översikt över sensorer och plattformar för fjärranalys av skog. Bland sensorer läggs främst vikt på kameror och laserskannrar. Bland plattformar behandlas egenskaper för satelliter, flygplan, drönare, fordonsmonterade och stationära system;

- orientering om geometrisk korrigering av bilder, fotogrammetri och generering av 3D data från bilder;

- metoder för radiometrisk kalibrering och analys av förändringar, t.ex. skador på skog;

- metoder för automatisk klassning och skattning av skogliga variabler;

- metoder för utvärdering av fjärranalysprodukter.Dessutom ingår gästföreläsningar av individer från skogsföretag, studentdrivna seminarier för avancerad förståelse av kursinnehållet och forskningskunskap i Sverige och internationellt genom användning av vetenskapliga artiklar och kontakt med forskare. Kursen inkluderar också bearbetning av fjärranalysdata och datainsamling för ekologiska och miljöapplikationer, kopplade till Sveriges miljöövervakningsprogram (t.ex. National Forest Inventory och National Inventory of Landscapes in Sweden-NILS). Kursen avslutas med projektarbete i fjärranalys. På kursen används i huvudsak öppna programvaror som studenten använder på egen dator. Obligatoriska moment är övningar, skriftlig delexamination, seminarier och slutprojekt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För att bli godkänd på kursen krävs godkända skriftliga delexaminationer, fullgjorda obligatoriska moment samt godkänd redovisning av slutprojekt.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ingår i masterutbildningen Skogsbruk med många mål, som är ett samarbete mellan SLU och Linneuniversitet och sker på distans. Kurslitteratur är kompendium utarbetat av avdelningen för skoglig fjärranalys, SLU, samt utdelade artiklar. Det är rekommenderat att ha läst geografiska informationssystem (GIS) innan denna kurs, om så ej är fallet kontakta kursledare för förslag på frivilligt självstudiematerial.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Teknik Skogsvetenskap
Kurskod: SG0274 Anmälningskod: SLU-20171 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skoglig resurshushållning Studietakt: 50%