Ny sökning
SG0275

Hållbar marknadsföring i biobaserad sektor

Hållbar marknadsföring i biobaserade sektorer är förknippat med många utmaningar. Kursen erbjuder en fördjupning i marknadsföringsperspektiv som är baserade på sociala, miljömässiga och finansiella värdedimensioner i resurshantering. I kursen blandas teoretiska föreläsningar med empiriska presentationer av skogliga, livsmedels och tjänsteproduktion, i en studentaktiv ansats. Det innebär dialoger i seminarier och grupprojekt i vilka fördjupningar görs inom området management med en cirkulär ekonomi som utgångspunkt.

Information från kursledaren

Welcome to the course! We start November 2nd (2021) and the course runs until January 16th (2022). This course is an advanced marketing class. It focuses on marketing management in food systems, and systems related to fiber, food, transport, services etc. and the interrelation between these systems.

I will make a preliminary schedule available on this, the open course home page in September. A final schedule will be available when the course starts. I realize that you need to see the dates for classes in order to make plans for the Christmas vacation. The course is planned to make it possible to take a break over Christmas - but it means working diligently during the semester.

Please make sure you have access to the course book at the start of the course:

Beltz, Frank-Martin & Peattie, Ken, (2012) Sustainability Marketing: A Global Perspective, (2nd Ed.), John Wiley and Sons Ltd. Chichester, the UK.

Additional readings will be available on the Canvas page and through the SLU Library services.

The course runs Monday - Friday (08-16, or possibly 17 on a few occasions). We do not have anyting scheduled for Wednesday afternoons (as is the tradition at SLU). A preliminary schedule is available under "timetable" - times may shift but the schedule gives you a general idea of the structure of the course.

Looking forward to meeting you (in person, if the Covid 19-situation allows for that).

:-) Cilla

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0275-20168 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0275

Läsåret 2021/2022

Hållbar marknadsföring i biobaserad sektor (SG0275-M2168)

2021-11-02 - 2022-01-16

Kursplan

SG0275 Hållbar marknadsföring i biobaserad sektor, 15,0 Hp

Sustainable Marketing in the Biobased Sector

Ämnen

Skogsvetenskap Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp samt- Engelska 6

Mål

Kursen bygger på hållbar företagsutveckling inom biobaserad industri, speciellt skogsindustri. Den är baserad på en förståelse av värdeproduktion som bygger på ekonomiska, miljömässiga och sociala värdedimensioner.Efter avslutad kurs ska studenten att kunna:

- beskriva och argumentera för relevanta teorier inom marknadsföring, i synnerhet de som hänför sig till service, relationer och värde

- redogöra för och motivera val av metoder och teorier och deras begränsningar inom marknadsföring med avseende på hållbar utveckling

- bedöma vetenskapliga studier av marknadsföringsstrategier i förhållande till den yttre miljön och organisationens resurser. Detta inkluderar även etiska aspekter av affärsutveckling.

- utvärdera och tillämpa olika ansatser för hållbar utveckling inom marknadsföring.

- tillämpa kunskap om strategi och marknadsföring i en föränderlig miljö med fokus på innovation, samarbete och strukturella förändringar samt kommunikation.

- definiera och kritiskt granska marknadsstrategiska utmaningar i den biobaserad industrin, inklusive skogssektorn.

Innehåll

Kursen inleds med en introduktion till viktiga marknadsföringskoncept såsom värdedefintioner med avseende på hållbar utveckling, intressentteori, social practice theory, relationsmarknadsföring, nätverk och Corporate Social Responsibility (CSR).Därefter följer en orientering om och tillämpning av metoder för marknadsundersökningar. Här läggs en grund i marknadsföringskoncept, för att skapa en epistemologisk insikt (Product dominant Logic och Service Dominant Logic).Avslutningsvis behandlas även CSR i marknadsföring och strategi i både teori och tillämpningar. Centrala element är intressentanalys, värdegrundsanalys och kommunikation vilka studeras i termer av strategisk förändring, affärsmodellsutveckling och innovation i teori och praktik. Inom kursen beaktas industristruktur och företagsstrategi med bakomliggande mekanismer och konsekvenser för företagsutveckling.Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och övningar samt projektarbete i vilka en fördjupad kunskapsteoretisk insikt och vokabulär utvecklas tillsammans med färdigheter relaterade till hållbar utveckling.Obligatoriska moment i kursen är övningar, seminarier, gästföreläsningar och studiebesök samt aktivt deltagande i projektarbetet. Projektarbetet innebär även tillfälle för att öva analytiska, interpersonella och retoriska färdigheter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända seminarier, godkända övningar och aktiv närvaro vid externa föreläsares medverkan och studiebesök samt projektrelaterade övningar. Godkända inlämningsuppgifter och godkänd skriftlig eller muntlig tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

För att tillgodogöra sig kursen på ett bra sätt rekommenderas kunskaper i marknadsföring motsvarande minst 5 hp på grundläggande nivå. Dessutom rekommenderas grundläggande kunskaper inom skogsvetenskap så att man känner till skogssektorn inklusive skogsindustrins villkor och produkter.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och hållbarhetscertifierad enligt PRME. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön och hållbarhetsmålen. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

hållbarhetsmål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till hållbarhetsförbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogsekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0212

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Sustainbility Marketing: A Global Perspective (2nd. ed.) Författare: Frank-Martin Beltz and Ken Peattie ISBN: ISBN: 978-1-119-96619-7 [Sustainbility Marketing: A Global Perspective (2nd. ed.)] (https://www.wiley.com/en-us/Sustainability+Marketing%3A+A+Global+Perspective%2C+2nd+Edition-p-9781119966197) Kommentar: Beltz, Frank-Martin & Peattie, Ken, (2012) Sustainability Marketing: A Global Perspective, (2nd Ed.), John Wiley and Sons Ltd. Chichester, the UK.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Skogsvetenskap Företagsekonomi
Kurskod: SG0275 Anmälningskod: SLU-20168 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skogsekonomi Studietakt: 100%