Ny sökning
SG0276

Skoglig modellering för hållbar skogsskötsel

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SG0276

Läsåret 2022/2023

Skoglig modellering för hållbar skogsskötsel (SG0276-20114)

2022-11-01 - 2022-12-01

Kursplan och övrig information

Kursplan

SG0276 Skoglig modellering för hållbar skogsskötsel, 7,5 Hp

Forest modelling for sustainable forest management

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Exkursion till Östad inklusive skriftliga inlämningsuppgifter 3,0 0001
Skriftlig inlämningsuppgift 1,0 0002
Skriftlig tentamen 3,5 0003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp inklusive

- 60 hp skogsvetenskap eller

- 60 hp skogshushållning eller

- 60 hp skogsbruksvetenskap eller

- 60 hp biologi eller

- 60 hp miljövetenskap eller

- 60 hp landskapsarkitektur eller

- 60 hp lantbruksvetenskap eller

- 60 hp naturresurshushållning

samt

- Engelska 6.

Mål

Kursens övergripande mål är att ge studenterna en fördjupad förståelse av skogliga modeller med inriktning på hållbart skogsbruk. Kursen ger studenterna förmågan att utföra analyser av skogens utveckling med hjälp av skogliga produktionsmodeller samt inblick i vad för data och information som behövs för att utveckla och tillämpa dessa modeller. Studenterna får också kunskap om vad skillnaden är mellan empiriska och mekanistiska modellerar, de olika modelltypernas användningsområden och begränsningar.Efter avslutad kurs skall studenterna kunna- beskriva försöksdesign och utveckla skogliga fältförsök, samt analysera och utvärdera skogliga fältförsök

- diskutera och kritiskt granska egenskaper och begränsningar hos olika skogliga produktionsmodeller

- beskriva och analysera empiriska och mekanistiska modeller

- använda modeller för att analysera och presentera interaktioner mellan skogstillväxt, beståndsdynamik och klimateffekter genom användande av surveymaterial och försöksdata.

Innehåll

Kursen kommer att behandla modeller och koncept som behövs för en fördjupad förståelse av skogsproduktion och för en klimatanpassad hållbar skogsskötsel. Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, individuella uppgifter, grupparbeten, övningar och exkursioner i fält som berör följande ämnen kopplade till skogliga modeller och deras implementering:

- Försöksdesign och etablering av survey-ytor

- Beroende variabler, t.ex. grundyta, volym, biomassa och kol

- Skoglig föryngring

- Allokering av tillväxt

- Förband, konkurrens och avgång

- Ståndortsvariabler och deras variation på olika skala

- Beståndsstruktur, beskrivning och dess effekt på tillväxt

- Väder och klimatdatas användning vid analys av experiment och i tillväxtmodeller

- Mekanistiska och empiriska tillväxtmodellerÖvningar, grupparbeten och individuella inlämningsuppgifter kommer bestå av litteraturstudier, samt analys och problemlösning av teoretiska och praktiska frågeställningar med hjälp av statistisk databearbetning och simuleringsverktyg.Inlämningsuppgifter baserade på individuellt arbete och grupparbete, seminarier samt exkursioner i fält är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt på två skriftliga inlämningsuppgifter samt deltagande i obligatoriska moment. Av betygskriterierna framgår vad som krävs för olika betygsgrader och vilken prestation som bedöms.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen är i huvudsak campusbaserad men kan anpassas till distansundervisning vid behov.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0233

Litteraturlista

Appia Mensah A., Holmström E., Petersson H., Nyström K., Mason EG., Nilsson U. 2021. Forest Ecology and Management 481.

Appia Mensah A., Petersson H., Dahlgren J., Elfving B. 2023. Taller and slenderer trees in Swedish forests according to data from the National Forest Inventory. Forest Ecology and Management. 527.

Battaglia M., Sands PJ. 1997. Process-based forest productivity modela and their application in forest management. Forest Ecology and Management. 102.

Elfving, B. 2010. Growth modelling in the Heureka system. SLU-Faculty of Forestry. Stencil.

Fridman J., Holm S., Nilsson M., Nilsson P., Ringvall AH., Ståhl G. 2014. Adapting Ntional Forest Inventories to changing requirements – the case of the Swedish National Forest Inventory at the turn of the 20th century. Silva Fennica. http://dx.doi.org/10.14214/sf.1095

Garcia O. 1993. Stand growth models: Theory and practice. Advancement in Forest Inventory and Forest Management Sciences - Proceedings of the IUFRO Seoul Conference (pp.22-45).

Goude M., Nilsson U., Holmström E. 2019. Comparing direct and indirect leaf area measurements for Scots pine and Norway spruce plantations in Sweden. European Journal of Forest Research.

Goude M., Nilsson U., Mason E., Vico G. 2022. Comparing basal area growth models for Norway spruce and Scots pine dominated stands. Silva Fennica 56.

Landsberg JJ., Waring RH. 1997. A generalized model of forest productivity using simplified concepts of radiation-use efficiency, carbon balance and partitioning. Forest Ecology and Management. 95.

Mason EG., Methol R., Cochrane H. 2011. Hybrid mensorational and physiological modelling of growth and yield of Pinus radiata D. Don. using potentially useable radiation sums. Forestry. 84.

Mohren GMJ., Burkhart HE. 1994. Contrasts between biologically-based process models and management-oriented growth and yield. Forest Ecology and Management. 69.

Siipilehto J., Allen M., Nilsson U., Brunner A., Huuskonen S., Haikarainen S., Subramaninan N., Anton-Fernandez C., Holmström E., Andreassen K., Hynynen J., 2020. Stand-level mortality models for Nordic boreal forests. Silva Fennica 54.

Twery MJ. 2004. Modelling in Forest management. In: Wainwright, John; Mulligan, Mark, eds. Environmental modelling: Finding Simplicity in Complexity. London, John Wiley & Sons.

Vanclay JK. 1994. Modelling Forest Growth and Yield. CAB International, Wallingford UK.

Vanclay JK. 2011. Modelling continuous cover forests. In Pukkala T., von Gadow K. eds. Continuous cover forestry. Springer.

Weiskittel AR., Hann DW., Kershaw JA., Vanclay JK. Forest growth and yield modeling. 2011. Wiley-Blackwell.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Euroforester - masterprogram Jägmästarprogrammet Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0276 Anmälningskod: SLU-20096 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%