Ny sökning
SG0277

Globala skogar och beslut om markanvändning

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SG0277

Läsåret 2022/2023

Globala skogar och beslut om markanvändning (SG0277-20113)

2022-12-02 - 2023-01-15

Kursplan och övrig information

Kursplan

SG0277 Globala skogar och beslut om markanvändning, 7,5 Hp

Global forests and land-use decisions

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

A1N

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp inklusive

- 60 hp skogsvetenskap eller

- 60 hp skogshushållning eller

- 60 hp skogsbruksvetenskap eller

- 60 hp i biologi eller

- 60 hp i miljövetenskap eller

- 60 hp i landskapsarkitektur eller

- 60 hp i lantbruksvetenskap eller

- 60 hp i naturresurshantering eller

- 60 hp i naturgeografi eller

- 60 hp i statsvetenskap

och

Engelska 6.

Mål

Det övergripande syftet med denna kurs är att ge en fördjupad förståelse för skogar och dynamiken kring skog och markanvändning i olika delar av världen. Under denna fem veckor långa kurs kommer studenterna att tillämpa konceptuell förståelse och aktivt engagera sig i evidensbaserade dialoger om hur beslut från olika intressenter påverkar implementeringen av markanvändning. Fokus är på den globala södern, men kursen inkluderar även jämförande europeiska perspektiv. Nyckeln ligger i identifiering och tolkning av viktiga faktorer och aktörer bakom förändringen i markanvändningen inom ramen för hållbar skogsförvaltning. Studenterna får en inblick i historiska samband, nutidens komplexitet och framtida scenarier kopplade till markanvändning i skogliga landskap, inklusive urbana områden och områden som bebos av ursprungsbefolkningar. Denna analys kommer att baseras i ett vidare perspektiv på hur strategiskt beslutsfattande kan hjälpa till att hantera konsekvenserna, till exempel bevarande av biologisk mångfald, förändringar som orsakas av markanvändning, avskogning, plantager och urbanisering. Nyckelbegrepp i kursen omfattar skogs- och samhällsvetenskap, socio-politiska ramar, beslutsfattande i komplexa markanvändningsfrågor, förhandlingar med flera intressenter, fallstudier, och etiska övervägningar.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- kritiskt analysera de viktigaste drivkrafterna, inklusive aktörer och strukturer, för förändringar i skogsmarkanvändningen

- demonstrera förmåga att holistiskt jämföra fallstudier i skog och markanvändning i globala södern och Europa

- visa kunskap om olika intressenter och deras strategiska markanvändningsbeslut

- använda relevanta och kreativa kommunikationsverktyg/medier för att förmedla komplexa fall

- visa integritet och etik vid analys av omtvistade markanvändningsfrågor

- tillämpa fallstudiemetoder för att undersöka de fältbaserade scenarierna.

Innehåll

Skogs- och markanvändningsändringar drivs globalt av ökat marknadsvärde för virke, jordbruksgrödor och mineraler. Konsekvenserna av dessa förändringar påverkar ekosystemen avseende biologisk mångfald, samt försörjning av mat, vatten och skydd för miljarder människor, särskilt utsatta samhällen. Denna kurs är utformad för att erbjuda möjligheter att utforska olika intressentperspektiv när de formulerar, förespråkar, delar och genomför strategiska beslut om skog och markanvändning med fokus på den globala södern men också med inslag av europeiska exempel. Studenterna kommer att analysera komplexa frågeställningar i direkt kontakt med vetenskapliga experter samt representanter från multilaterala/bilaterala organisationer, regeringar, tankesmedjor, skogsindustrier, forum för markrätt, media, konstnärer samt civil samhället. Kursen utforskar möjliga sätt att stärka partnerskap för att uppnå lösningar som är rättvisa (t.ex. med hänsyn till etnicitet, kön och social integration) och etiska avvägningar på lång sikt, i linje med Agenda 2030. I denna kurs kommer studenterna att arbeta med litteraturgenomgång, fältbaserade jämförande fallstudier som analyser akuta problem såsom kollektiva skogs- och markbesittningsrättigheter, restaureringar eller "mark stölder". Seminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter samt fullgjorda obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Ersätter: SG0233 (del av)

Litteraturlista

Peer-reviewed International Journal

Forest policy and Land use
*Barrow, E., Kanugisha-Ruhaombe, J., Nhantumbo, I., Oyono, R., Savadoga, M., 2016. Who owns Agrica’s forests? Exploring the impacts of forest tenure reform on forest ecosystems and livelihoods.*Forests, Trees and Livelihoods*, 25 (2), 132-156.

Bose, P., Arts, B., van Dijk, H., 2012. ‘Forest governmentality’: A genealogy of subject-making of forest-dependent ‘Scheduled Tribes’ in India. *Land Use Policy *29 (3): 664-673.

Elomina, J., and Pülzl, H., 2021. How are forests framed? An analysis of EU Forest Policy. *Forest Policy and Economics *127, 102448

Pemunta, N.V., 2019. Fortress conservation, wildlife legislation and the Baka Pygmies of southeast Cameroon.*GeoJournal *84, 1035-1055.

Rai, N., Devy, M.S., Ganesh, T., Ganesan, R., Setty, S.R., Hirmath, A.J., Khaling, S., Rajan, D.P., 2021. Beyond fortress conservation: The long-term integration of natural and social science research for an inclusive conservation practice in India. *Biological Conservation *254

Ribot, J., 1995. From exclusion to participation: Turning Senegal’s forestry policy around?*World Development *23 (9), 1587-1599.

Wardell, A.D., and Lund, C., 2006. Governing access to forests in Northern Ghana: Micro- politics and the rents of non-enforcement.*World Development *34 (11), 1887-1906

Arts, B., 2014. Assessing forest governance from a ‘Triple G’ perspective: Government,governance, governmentality. Forest Policy and Economics 49, 17-22

Gender and Women’s rights
*Agarwal, B., 2009. Gender and forest conservation: The impact of women’s participation in community forest governance. *Ecological Economics *68 (11) 2785-2799.

Bose, P., 2011. Forest tenure reform: exclusion of tribal women’s rights in semi-arid Rajasthan, India. *International Forestry Review *13 (2): 220-232.

Bose, P., 2017. Land tenure and forest rights of rural and indigenous women in Latin America: Empirical research. *Women’s Studies International Foru, *65: 1-8.

Vázquez-Garcia, V., Ortega-Ortega, T., 2017. Gender, local governance and non timber forest products. The use and management of Satureja macrostema in Oaxaca’s central valleys, Mexico. *Women’s Studies International Forum *65, 47-52.

Villamor, G.B., Desrianti, F., Akiefnawati, R., Amaruzaman, S., and van Noordwijk, M., 2014. Gender influences decisions to change land-use practices in the tropical forest margins of Jambi, Indonesia. *Mitigation and adaptation strategies for global change *19, 733- 733.

Indigenous Peoples and Local Communities (IPLCs)
Bose, P., 2019. Oil Palm vs. Shifting Cultivation for Indigenous Peoples: Analyzing Mizoram’s New Land Use Policy. *Land Use Policy *81: 115-123.

Ceddia, M.G., Gunter, U, and Corriveau-Bourque, A., 2015. Land tenure and agricultural expansion in Latin America: The role of Indigenous Peoples’ and local communities’ forest rights. *Global Environmental Change *35, 316-322.

Duyen, T.N.L., Tien, N.D., Ngoc, N.N.K., Thuy, P.T., and Tich, V.V., 2022. Determinant of swidden communities’ land-use decision-making for different crops in Son La and Nghe An provinces, Vietnam. *Land Use Policy *119.

Newton, P., Miller, D.C., Byenkya, M.A.A., and Agrawal, A., 2016. Who are forest-dependent people? A taxonomy to aid livelihood and land use decision-making in forested regions. *Land Use Policy *57, 388-395.

Östlund, L., and Norstedt, G., 2021. Preservation of the cultural legacy of the indigenous Sami in northern forest reserves – Present shortcomings and future possibilities.*Forest Ecology and Management *502

Forest governance
Agrawal, A., and Chhatre, A., 2006. Explaining success on the commons: Community forest governance in the Indian Himalaya. *World Development *34 (1), 149-166.

Bose, P., 2013. Individual tenure rights, citizenship and conflicts: outcomes from tribal India’s forest governance. *Forest Policy and Economics *33: 71-79.

Bose, P., 2015. India’s dryland agroforestry: A ten-year analysis of gender and social diversity, tenure and climate variability.*International Forestry Review *17 (S4): 82-97.

Liu, J., Liang, M., Li, L., Long, H., De Jong, W., 2017. Comparative study of the forest transition pathways of nine Asia-Pacific countries. *Forest Policy and Economics *76, 25- 34.

Ribot, J.C., Agrawal, A., and Larson, A.M., 2006. Recentralizing while decentralizing: How national governments reappropriate forest resources. *World Development *34 (11): 1864-1886.

Books and Book Chapters (open access)

Art, B., Visseren-Hamdekers, I, 2012. Forest governance: a state of the art reviewIn Arts, B., van Bommel, S., Ros-Tonen, M., Verschoor, G. (eds) Forest-people interfaces. Wageningen Academic Publishers, Wageningen.

Bose, P., 2012. Forest rights: The micro-politics of decentralisation and forest tenure reform in**tribal India. Wageningen, the Netherlands. Pages xvi+185. ISBN 978-94-6173-273-6. (http://edepot.wur.nl/212101)

Bose, P., and van Dijk, H., 2016. (Eds.). Dryland Forests: Management, Gender and Social**Diversity in Asia and Africa.Switzerland, Springer Publisher. ISBN 978-3-319-19405-9.

Colfer, C.J.P., Prabhu, R., and Larson, A.M., 2022. Adaptive Collaborative Management in Forest Landscapes. Villagers, bureaucrats, and civil society. London and New York: Earthscan from Routledge

Joshi, D., Monterroso, I., Gallant, B., Perera, K., and Peveri, V., 2021. A gender-natural**resources tango: water, land, and forest research. In Pyburn, R., and van Eerdewijk, A (eds) Advancing Gender Equality through Agricultural and Environmental Research: Past, Present, and Future. Washington, DC: International Food Policy Research Institute. ISBN: 988-0-89629-391-5.

Katila, P., Colfer, C.J.P., de Jong, W., Galloway, G., Pacheco, P., Winkel, G., 2019. Sustainable Development Goals: Their Impacts on Forests and People. Cambridge University Press.

Lund, C., 2021. Nine-Tenths of the Law: Enduring Dispossession in Indonesia. Yale University Press, 264 pages

Nayak, P., 2021. Land Reforms and Land Titling: Emerging Paradigms of Land Governance in India. India: Sage publications. ISBN: 978-93-5388-521-2

Trench, T., Larson, A.M., Amico, A.L., Ravikumar, A., 2018. Analyzing multilevelgovernance in Mexico. Lessons for REDD+ from a study of land-use change and benefit sharing in Chiapas and Yucatán. Working Paper 236. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Kaimowitz, D., and Tomaselli, F., 2020. Power to the Forest People. Tendencies, Impact and the Future of Locally Controlled Forests. In Nikolakis, W., and Innes, J.L., (eds) The Wicked Problem of Forest Policy. Cambridge University Press

Grey Literature (news article, reports, working paper)

It’s not just climate: Are we ignoring other causes of disasters?, YALE 360

Mexico’s top court cancels mining concessions near Indigenous communities, Mongabay

On equal ground: Promising practices for realizing women’s rights in collectively held lands, WRI

Setting a historical precedent for land rights in Honduras: Improving decentralized land administration services, The World Bank

No green future without securing Indigenous peoples’ rights, SEI SCROLL

Women are the guardians of the forest. So why does India ignore them in its policies? SCROLL

Indigenous Sami under threat from logging in Sweden, Global Forest Coalition

Kowler LF, Ravikumar A, Larson AM, Rodriguez-Ward D, Burga C and Gonzales Tovar J. 2016. Analyzing multilevel governance in Peru: Lessons for REDD+ from the study of land- use change and benefit sharing in Madre de Dios, Ucayali and San Martin. Working Paper 203. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Euroforester - masterprogram Jägmästarprogrammet Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: A1N
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0277 Anmälningskod: SLU-20097 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%