Ny sökning
SG0277

Globala skogar och beslut om markanvändning

SG0277 Globala skogar och beslut om markanvändning, 7,5 Hp

Global forests and land-use decisions

Kursplan fastställd

2021-12-03

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp inklusive
- 60 hp skogsvetenskap eller
- 60 hp skogshushållning eller
- 60 hp skogsbruksvetenskap eller
- 60 hp i biologi eller
- 60 hp i miljövetenskap eller
- 60 hp i landskapsarkitektur eller
- 60 hp i jordbruksvetenskap eller
- 60 hp i naturresurshantering eller
- 60 hp i naturgeografi eller
- 60 hp i statsvetenskap
och
Engelska 6.

Mål

Det övergripande syftet med denna kurs är att ge en fördjupad förståelse för skogar och dynamiken kring skog och markanvändning i olika delar av världen. Under denna fem veckor långa kurs kommer studenterna att tillämpa konceptuell förståelse och aktivt engagera sig i evidensbaserade dialoger om hur beslut från olika intressenter påverkar implementeringen av markanvändning. Fokus är på den globala södern, men kursen inkluderar även jämförande europeiska perspektiv. Nyckeln ligger i identifiering och tolkning av viktiga faktorer och aktörer bakom förändringen i markanvändningen inom ramen för hållbar skogsförvaltning. Studenterna får en inblick i historiska samband, nutidens komplexitet och framtida scenarier kopplade till markanvändning i skogliga landskap, inklusive urbana områden och områden som bebos av ursprungsbefolkningar. Denna analys kommer att baseras i ett vidare perspektiv på hur strategiskt beslutsfattande kan hjälpa till att hantera konsekvenserna, till exempel bevarande av biologisk mångfald, förändringar som orsakas av markanvändning, avskogning, plantager och urbanisering. Nyckelbegrepp i kursen omfattar skogs- och samhällsvetenskap, socio-politiska ramar, beslutsfattande i komplexa markanvändningsfrågor, förhandlingar med flera intressenter, fallstudier, och etiska övervägningar.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- kritiskt analysera de viktigaste drivkrafterna, inklusive aktörer och strukturer, för förändringar i skogsmarkanvändningen
- demonstrera förmåga att holistiskt jämföra fallstudier i skog och markanvändning i globala södern och Europa
- visa kunskap om olika intressenter och deras strategiska markanvändningsbeslut
- använda relevanta och kreativa kommunikationsverktyg/medier för att förmedla komplexa fall
- visa integritet och etik vid analys av omtvistade markanvändningsfrågor
- tillämpa fallstudiemetoder för att undersöka de fältbaserade scenarierna.

Innehåll

Skogs- och markanvändningsändringar drivs globalt av ökat marknadsvärde för virke, jordbruksgrödor och mineraler. Konsekvenserna av dessa förändringar påverkar ekosystemen avseende biologisk mångfald, samt försörjning av mat, vatten och skydd för miljarder människor, särskilt utsatta samhällen. Denna kurs är utformad för att erbjuda möjligheter att utforska olika intressentperspektiv när de formulerar, förespråkar, delar och genomför strategiska beslut om skog och markanvändning med fokus på den globala södern men också med inslag av europeiska exempel. Studenterna kommer att analysera komplexa frågeställningar i direkt kontakt med vetenskapliga experter samt representanter från multilaterala/bilaterala organisationer, regeringar, tankesmedjor, skogsindustrier, forum för markrätt, media, konstnärer samt civil samhället. Kursen utforskar möjliga sätt att stärka partnerskap för att uppnå lösningar som är rättvisa (t.ex. med hänsyn till etnicitet, kön och social integration) och etiska avvägningar på lång sikt, i linje med Agenda 2030. I denna kurs kommer studenterna att arbeta med litteraturgenomgång, fältbaserade jämförande fallstudier som analyser akuta problem såsom kollektiva skogs- och markbesittningsrättigheter, restaureringar eller "mark stölder". Seminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter samt fullgjorda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Ersätter: SG0233 (del av)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Euroforester - masterprogram Jägmästarprogrammet Skogsmästarprogrammet Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0277 Anmälningskod: SLU-20113 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%