Ny sökning
SG0278

Skogsekologi och skogsskötsel för hållbart skogsbruk

Denna nya distanskurs ger grunderna inom skogsskötsel och skogsekologi och tar upp olika nyttor skogen ger. Kursen vänder sig till lärare eller tjänsteman, skogsägare och studenter som vill veta mer om skogsekologi, skogsskötsel och vilka mål som kan vara aktuella för skog i Sverige.Produkter från skogen spelar en viktig roll i vår ekonomi men idag ökar intresset för andra nyttor från skogen; t ex biologisk mångfald, rekreation och skogens roll i klimatförändringar. Därför är kunskap om olika aspekter av nyttjande av skogen viktigt.Kursen har tre delar. De börjar med grundläggande skogsekologi, naturvård i skogen och skogsskötsel. Dessa delar går parallellt. Den tredje delen tar upp olika mål eller nyttor med skog och skogsbruk och ett antal experter föreläser. Alla lektioner/föreläsningarna spelas in och är tillgängliga på lärplattformen Canvas. I kursen ingår även två obligatoriska fysiska träffar i skogen (exkursioner) om totalt 4 dagar (2x2dagar) där kommer mer handgripligt visas skogsskötselns och ekologins grunder och på så sätt underbygga de teoretiska delarna av kursen.Under första delen av kursen ska ett antal korta sk quizar klaras av. Under den senare delen av kursen ska studenterna skriva en uppsats om ett mål med skogsbruk och hur det påverkar skogsskötseln. Studenterna väljer själv vilket mål eller nytta de tycker är viktiga. Vid den sista fältträffen ska tar vi upp studenternas arbeten och förslag ute i skogen.

Information från kursledaren

Kursen ges på distans och ger grunderna inom skogsskötsel och skogsekologi och tar upp olika nyttor skogen ger. Kursen vänder sig till lärare, skogsägare, studenter, anställda i skogsbruket och all andra som vill veta mer om skogsekologi, skogsskötsel och vilka mål som kan vara aktuella för skog i Sverige.

När studenter är antagna och har tillgång till "studieportalen" Canvas kommer den att användas för all information.

Produkter från skogen spelar en viktig roll i vår ekonomi men idag ökar intresset för andra nyttor från skogen; t ex biologisk mångfald, rekreation och skogens roll i klimatförändringar. Vad vi önkar från skogen - målet med skogsbruk - varierar. Därför är kunskap om hur olika ingrepp i skogen påverkar skogens nyttor. Intresset för olika metoder att sköta skogen växer och vi kommer att ta upp det i kursen.

Kursen har fyra delar. Första delarna är grundläggande skogsekologi, naturvård i skogen och skogsskötsel. Därefter tar vi upp mål eller nyttor med skog och skogsbruk och experter från olika områden föreläser. Under senare delen gör studenterna ett eget arbete. Vi träffas i skogen för att genomföra övningar. Där kommer vi mer handgripligt visa skogsskötselns och ekologins grunder och på så sätt underbygga de teoretiska delarna av kurse

Kursen ges 25% studietakt, i princip en dryg dags arbete per vecka med ett par timmars föreläsningar + litteratur e dyl. Alla lektioner/föreläsningarna spelas in och är tillgängliga på lärplattformen Canvas. Fältträffarna genomförs söder om Uppsala och omfattar 3 dagar under senare delen av kursen (våren). Fältövningarna är obligatoriska men för de som inte kan delta finns ersättningsuppgifter. Preliminärt 4-5-6 maj 2023

Under första delen av kursen ska ett antal korta sk quizar klaras av, i princip en per vecka. Under den senare delen av kursen ska studenterna arbeta med en egen upgift.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-05-28 och 2023-06-18

Kursplan

SG0278 Skogsekologi och skogsskötsel för hållbart skogsbruk, 7,5 Hp

Forest ecology and forest management for sustainable management of forest in Sweden

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Ekologi, naturvård och skogsskötsel 3,0 0001
Olika mål med skogsbruk, föreläsningsserie 1,5 0002
Fältövningar och excursioner 1,5 0003
Eget arbete 1,5 0004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap i skogsekologi och skogsskötsel samt att ge insikt i de många och varierande mål en skogsägare kan ha med sin skog. Därtill berörs komplexiteten kring de ekosystemtjänster skogen tillhandahåller och konflikter som kan uppstå vid produktion av dessa.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- redogöra för de ekologiska, ekonomiska och tekniska förutsättningarna för att bedriva skogsbruk i Sverige

- redogöra för åtgärder för att bevara biologisk mångfald i brukad skog

- redogöra för olika former av skogsskötsel som används, eller som har potential att användas i skogsbruket i Sverige

- redogöra för olika mål för skogsbruk och hur de kan uppnås

- uppvisa grundläggande kunskap för att delta, förstå och granska argument i debatten om den svenska skogen, dess brukande och roll i ett hållbart samhälle.

Innehåll

I första delen av kursen förmedlas grundläggande kunskaper i skogsekologi, naturvård och skogsskötsel. Åtgärder för att bevara biologisk mångfald i skogen tas upp liksom skogsskötselmetoder och deras effekter. I en senare del av kursen ger experter från SLU introduktioner till olika aspekter eller mål med skogsbruk som; skog och rekreation, skog och hälsa, skog, klimat och kolbalanser, skog och vilt.Kursens olika delar inleds med föreläsningar som också introducerar litteraturen. Ett flertal mindre prov, "duggor", fungerar som inlärningsstöd och kunskapskontroll. I kursen ingår obligatoriska exkursioner och övningar i fält där särskilt naturvård och skogsskötsel tas upp.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända inlämningsuppgifter och duggor samt fullgjort deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är en distansbaserad kurs på kvartsfart (25 %), men kan också tas i egen takt. I kursen ingår två till fyra fysiska träffar under terminen i skogen (exkursioner). De fysiska träffarna sker på olika platser i södra- och/ eller mellersta Sverige och kan komma att innebära viss kostnad för resa och logi. Kommunikation mellan student och lärare samt interaktion mellan studenter sker företrädesvis via digitalt klassrum, därför behöver studenten ha tillgång till dator med internetuppkoppling 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett USB-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra.Kursspråk är svenska men vissa undervisningsmoment kan komma att ges på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0260

Betygskriterier

För godkännand kurs ska studenter genomfört (godkänts) på kursens fyra delar/moment

Del 1- skog och naturvård, föresläsningar, litteratur

Del 2 - mål med skogsbruk, föreläsningar och litteratur

Del 3 Fältövningar tre dagar i skogen, preliminärt 4-5-6 maj 2023

Del 4 eget arbete,

Del 1 och 2 Genomföra och få godkänt på ett stort antal korta sk quizzar, i princip en quizz per vecka/föreläsning, totalt ca 10à15 st

Del 3 Genomföra fältövningar, förhoppningsvis på plats, men för de som inte kan närvara finns ersättningsuppgifter

Del 4 Genomföra, redovisa och godkännas på egen uppgift

Litteraturlista

Litteraturlista SG0278 VT 2023 (version dec 2022)

Skogsekologi och skogsskötsel för hållbart skogsbruk 

Kursens alla delas tas upp på föreläsningarna och kommer finnas på Canvas i form av PowerPoint presentationer eller PDF.

**Grundbok för skogsbrukare **(se nedan) täcker första delen av kursen, ”skog och skogsskötsel” och ”ekologi och naturvård”.

 • Grundbok för skogsbrukare - Fakta om skog och skogsbruk.. Skogsstyrelsen (3:e upplagan) 2013. ISBN 978-91-87535-02-4.

En bra bok som täcker det mesta om traditionellt brukande av skog men också mycket annat. Finns att köpa från skogsstyrelsen för drygt 345 kr.: http://shop.skogsstyrelsen.se/sv/bocker- broschyrer/bocker/grundbok-for-skogsbrukare-fakta-om-skog-och-skogsbruk.html.

Tidigare upplagor duger också. Andra läroböcker som kan ersätta Grundbok för skogsägare. , se längre ner.

(Förutom denna bok finns det andra intressanta böcker att beställa via denna Skogsstyrelsen http://shop.skogsstyrelsen.se/sv/bocker-broschyrer/bocker/.)

Boken är översiktlig och behöver kompletteras. Den kompletterande litteraturen finns fritt tillgängligt på nätet och/eller läggs upp på kursens hemsida.

Litteraturen till den andra delen av kursen, ”mål med skogsskötsel”, består av rapporter och sammanställningar som beskriver olika aspekter eller mål med skogsbruk, tex rekreation eller vilt och skog. Litteraturen finns på kursens hemsida. Antalet sidor kan tyckas stort men läsanvisningar finns. Fördjupa er efter intresse.

Skog och skogsskötsel:

 • Grundbok för skogsbrukare - Fakta om skog och skogsbruk

I Avsnittet om skogsbruk och skogsskötsel använder vi i första hand **Grundbok för skogsbrukare. **Boken har inget eller mycket lite om mätning av skog, skattning av markens bördighet och inte heller om virket och virkes användning. Det är viktiga inslag och därför finns tre kompendier till hjälp: Alla tre tillgängliga på kurshemsida som pdf filer.

 • Uppskattning och mätning av skog (14s)
 • Virkeslära (10s)
 • Bonitering och tillväxt (7s)

Böckerna har mycket lite om andra sätt att sköta skogen, ”alternativa skogsbruksmetoder”, följande kompletteringar finns på kurshemsidan:

Det händer mycket inom området ”alternativa metoder” och ny litteratur kan tillkomma som komplement eller ersättning:.

Fördjupning:

Skogsstyrelsens hemsida, och särskilt skogsskötselserien. Här finns mycket mer än vad som krävs för kursen och de kräver för det mesta förkunskaper för att vara givande. Totalt har 21 delar publicerats och det tillkommer alltjämt nya.

https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/skogsskotselserien/

Några delar kan särskilt rekommenderas för kursen, de sidor som ingår i kursen är angivet nedan;

 • Skogsproduktionens grunder, skogsskötselserien del 1, särskilt om skogsbrukssätt, sid 8-13.
 • **Plantering **av barrträd, skogsskötselserien del 3, särskilt sidorna sid 6-10.
 • Naturlig föryngring, del 4, särskilt sidorna 10–21.
 • Röjning: skogsskötselserien del 6, särskilt sid 5–27.
 • **Gallring; skogsskötselserien del **7 särskilt sida 5–35.
 • Omloppstid, tid för slutavverkning skogsskötselserien del 20, särskilt, 5-8, 12-21.

Ekologi och naturvård

De tar upp de vanliga och viktiga åtgärderna och metoderna för naturhänsyn i brukad skog och också lite om skydd av skog.

Fördjupning för den som vill läsa mer:

Att se skogen och inte bara träden - läget för skogens biologiska mångfald i Sverige september 2020 WWFs skogsrapport 2020. Sidorna 1-49 (totalt 63 sidor) https://www.wwf.se/skog/sverige/skogsrapport-2020/

Bra och kort sammanfattning om skogens biodiversitet, nuvarande status och hot. WWF är en intresseorganisation och att ”skogsrapporten” är deras syn på läget, men med det i minne är det en bra dokumentation.

Mål med skogsskötsel

Skogen och klimatet

Skog och vilt

 • Skog och vilt; Viltets ekosystemtjänster En kunskapssammanställning av Fredrik Widemo, Bodil Elmhagen, Niklas Liljebäck, naturvårdsverket; https://www.naturvardsverket.se/Om-

Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6800/978-91-620-6889-9/

(även tillgänglig på kurshemsida) totalt 115 sidor text, läsanvisningar, (urval av sidor) kommer

Skog och rekreation

 • Skogsskötsel för friluftsliv och rekreation, Skogsskötselserien nr 15, totalt 153 sidor, läsanvisningar kommer

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om- skog/skogsskotselserien/skogsskotselserien-15-skogsskotsel-for-friluftsliv-och-rekreation.pdf

Skog och vatten

Bredvidläsning och extra litteratur:

Kunskap direkt www.skogforsk.se Skogskunskap.

En omfattande hemsida som är en guide och rådgivare inom skog Ambitiöst projekt med många nyttiga och bra avsnitt. Särskilt användbar om du vet vad du letar efter för det är ingen traditionell lärobok. Många delar kan kräva förkunskaper för att inte missförstås. Här finns fakta och instruktioner om skogsskötsel, filmer, kunskapstester och verktyg för beräkningar mm.

Filmerna är pedagogiska och instruktiva och illustrerar olika delar av skogsskötsel. Framtagen av Skogforsk i samarbete med LRF skogsägarna och Skogsstyrelsen. www.skogskunskap.se.

Annan litteratur vi kommer att stöta på: - så långt möjligt finns sådan litteratur åtkomlig på kursens hemsida:

Annat vi kommer att ta upp och

Certifiering, skogsvårdslagstiftning, …. Litteratur kan tillkomma

Alternativa böcker för skogsdelen:

**Alternativ: **Det finns några andra äldre böcker som kan ersätta ”grundbok för skogsbrukare” i skogsdelen. Men de har inget eller alldeles för lite om ekologi och naturvård. Alla tar upp föryngring, röjning, gallring mm men de är mer eller mindre uppdaterade vad gäller t ex lagstiftning, naturvårdshänsyn mm.

 • **Nya tiders skog. **Hallsby, G. red, LRF Skogsägarna, 2007, 225 sidor. ISBN: 9174460609

En bra och modern bok som tar upp grunderna i skogsskötsel angränsande ämnen. Boken finns att beställa via: LRFs Medlemsservice, ni når dem bäst via mail medlemsservice@lrf.se.

Några lite äldre böcker, men hittar du någon av dem duger de:

 • Alla tiders skog**. **– Skogsskötsel för Mångfald. Jan Remröd 1996. Skogsägarnas Förlag (ISBN 91 7446 0439). En föregångare till ”Nya tiders skog”. Den tar upp mycket mer än vad kursen kräver. Den förutsätter skoglig kunskap för att vara riktigt användbar. Den tar inte upp t ex mätning av skog
 • **Skogsvårdens grunder, **av Sigge Falk och Vadim Söderström. 1:a uppl 1977 och 2:a upplagan 1989. LTs förlag. Bra bok i traditionellt skogsbruk men några avsnitt föråldrade (främst om skogsvårdslagstiftningen). Förutom det täcker den väl kursens avsnitt om skogsbruk men har inget om ekologi och naturvård

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0278 Anmälningskod: SLU-30161 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 25%