Ny sökning
SG0278

Skogsekologi och skogsskötsel för hållbart skogsbruk

Denna nya distanskurs ger grunderna inom skogsskötsel och skogsekologi och tar upp olika nyttor skogen ger. Kursen vänder sig till lärare eller tjänsteman, skogsägare och studenter som vill veta mer om skogsekologi, skogsskötsel och vilka mål som kan vara aktuella för skog i Sverige.Produkter från skogen spelar en viktig roll i vår ekonomi men idag ökar intresset för andra nyttor från skogen; t ex biologisk mångfald, rekreation och skogens roll i klimatförändringar. Därför är kunskap om olika aspekter av nyttjande av skogen viktigt.Kursen har tre delar. De börjar med grundläggande skogsekologi, naturvård i skogen och skogsskötsel. Dessa delar går parallellt. Den tredje delen tar upp olika mål eller nyttor med skog och skogsbruk och ett antal experter föreläser. Alla lektioner/föreläsningarna spelas in och är tillgängliga på lärplattformen Canvas. I kursen ingår även två obligatoriska fysiska träffar i skogen (exkursioner) om totalt 4 dagar (2x2dagar) där kommer mer handgripligt visas skogsskötselns och ekologins grunder och på så sätt underbygga de teoretiska delarna av kursen.Under första delen av kursen ska ett antal korta sk quizar klaras av. Under den senare delen av kursen ska studenterna skriva en uppsats om ett mål med skogsbruk och hur det påverkar skogsskötseln. Studenterna väljer själv vilket mål eller nytta de tycker är viktiga. Vid den sista fältträffen ska tar vi upp studenternas arbeten och förslag ute i skogen.

Kursplan

SG0278 Skogsekologi och skogsskötsel för hållbart skogsbruk, 7,5 Hp

Forest ecology and forest management for sustainable management of forest in Sweden

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap i skogsekologi och skogsskötsel samt att ge insikt i de många och varierande mål en skogsägare kan ha med sin skog. Därtill berörs komplexiteten kring de ekosystemtjänster skogen tillhandahåller och konflikter som kan uppstå vid produktion av dessa.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- redogöra för de ekologiska, ekonomiska och tekniska förutsättningarna för att bedriva skogsbruk i Sverige

- redogöra för åtgärder för att bevara biologisk mångfald i brukad skog

- redogöra för olika former av skogsskötsel som används, eller som har potential att användas i skogsbruket i Sverige

- redogöra för olika mål för skogsbruk och hur de kan uppnås

- uppvisa grundläggande kunskap för att delta, förstå och granska argument i debatten om den svenska skogen, dess brukande och roll i ett hållbart samhälle.

Innehåll

I första delen av kursen förmedlas grundläggande kunskaper i skogsekologi, naturvård och skogsskötsel. Åtgärder för att bevara biologisk mångfald i skogen tas upp liksom skogsskötselmetoder och deras effekter. I en senare del av kursen ger experter från SLU introduktioner till olika aspekter eller mål med skogsbruk som; skog och rekreation, skog och hälsa, skog, klimat och kolbalanser, skog och vilt.Kursens olika delar inleds med föreläsningar som också introducerar litteraturen. Ett flertal mindre prov, "duggor", fungerar som inlärningsstöd och kunskapskontroll. I kursen ingår obligatoriska exkursioner och övningar i fält där särskilt naturvård och skogsskötsel tas upp.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända inlämningsuppgifter och duggor samt fullgjort deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är en distansbaserad kurs på kvartsfart (25 %), men kan också tas i egen takt. I kursen ingår två till fyra fysiska träffar under terminen i skogen (exkursioner). De fysiska träffarna sker på olika platser i södra- och/ eller mellersta Sverige och kan komma att innebära viss kostnad för resa och logi. Kommunikation mellan student och lärare samt interaktion mellan studenter sker företrädesvis via digitalt klassrum, därför behöver studenten ha tillgång till dator med internetuppkoppling 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett USB-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra.Kursspråk är svenska men vissa undervisningsmoment kan komma att ges på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0260

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0278 Anmälningskod: SLU-30161 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 25%