Ny sökning
SH0138

Skogs- och jordbruksfastighetens värdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för SH0138

Läsåret 2019/2020

Skogs- och jordbruksfastighetens värdering (SH0138-10048) 2019-09-02 - 2020-06-07

Läsåret 2017/2018

Skogs- och jordbruksfastighetens värdering (SH0138-10302) 2017-08-28 - 2018-06-03

Läsåret 2015/2016

Skogs- och jordbruksfastighetens värdering (SH0138-10115) 2015-08-31 - 2016-06-05

Läsåret 2013/2014

Skogs- och jordbruksfastighetens värdering (SH0138-10309) 2013-09-02 - 2014-06-08

SH0138 Skogs- och jordbruksfastighetens värdering, 30,0 Hp

Real Estate Valuation with an emphasis on Forest and Agricultural estates

Kursplan fastställd

2012-11-30

Ämnen

Skogshushållning

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Fastighetsvärdering 7,50 1002
Byggnadsteknik 7,50 1003
Fastighetsrätt 15,00 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(AXX)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Två års studier, 120 hp, vid skogsmästar-, jägmästar-, agronom- eller lantmästarprogrammet.

Mål

Kursen ger de specialkunskaper i fastighetsrätt, byggnadsteknik samt fastighetsvärdering som - tillsammans med andra efterfrågade kunskaper (se övriga upplysningar)– krävs för att arbeta som fastighetsmäklare eller värderare.

Delkurs 1 Fastighetsvärdering 7,5 hp
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- redogöra för värdeteori och analytiskt jämföra olika värderingsmetoder.
- identifiera och analysera olika marknader och applicera korrekt metodtillämpningar för olika slags objekt.
- genomföra värdering av lantbruksfastigheter, småhus och bostadsrätter.

Delkurs 2 Byggnadsteknik 7,5 hp
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna:
- redogöra för lagar och bestämmelser på byggområdet inklusive de som rör lantbruksbyggnader.
- klassificera och utvärdera vanligen förekommande byggmaterial och konstruktionstyper i traditionella husbyggnader och lantbruksbyggnader.
- identifiera och utvärdera vanliga typer av byggnadsskador.
- uttyda vanliga byggritningar samt beräkna area och volym för husbyggnader.
- besiktningsteknik, beskriva tillvägagångssättet och genomföra en byggnadsteknisk undersökning.

Delkurs 3 Fastighetsrätt 15 hp
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- redogöra för det allmänna rättssystemet och dess uppbyggnad och funktion.
- använda den lagstiftning som reglerar förändringen av fastighetsindelningen och olika rättigheter till mark, samt lagar för överlåtelse av fast egendom.
- förklara samspelet mellan de olika lagarna inom fastighetsrättens område, liksom bostadsrättslagstiftningen och fastighetsmäklarlagstiftningen.

Innehåll

Kursen genomförs som 3 delkurser med examination efter varje delkurs.
Kursen genomförs i höggrad på distans med två obligatoriska närvarotillfällen på vardera delkurs.

Via föreläsningar och litteraturstudier förmedlas grundläggande teori och de senaste rönen från praktiken. Frivilliga övningsförberedande föreläsningstillfällen ges ca 12-14 gånger under kursen. Totalt omfattar kursen ca 25 inlämningsuppgifter som omfattar såväl grundläggande teori som praktiska tillämpningar vilka ska förbereda studenten för en senare yrkesverksamhet. En omfattande värderingsövning genomförs på ett faktiskt objekt, varvid besiktningsteknik behandlas.

Delkurs 1 Fastighetsvärdering 7,5 hp.
Kursen behandlar:
- teorier för värde, värdering och värdemetoder .
- begrepp som marknadsvärde, avkastningsvärde och tekniskt nuvärde.
- metoder för värdering av fastigheter och bostadsrätter som ortsprismetoden, intäkts/kostnadsmetoden och produktionskostnadsmetoden, fastighetstaxering.
- Intrångsvärdering.
- marknader för lantbruk, småhus och bostadsrätter.
- avfattande av värdeutlåtande.
- etik och ansvar vid fastighetsvärdering.

Delkurs 2 Byggnadsteknik 7,5 hp.
Kursen behandlar:
-lagstiftning och bestämmelser på byggområdet, inklusive de som gäller lantbruksbyggnader.
- byggnadsmateriallära.
- byggnadsteknik, inkl. ombyggnad, byggnadsskador och färdigställandeskydd.
- byggnadsfysik och energideklaration.
- areaberäkning.
- byggnadsteknisk undersökning och etik och ansvar víd besiktningsteknik.


Delkurs 3 Fastighetsrätt 15 hp.
Kursen behandlar:
- allmän fastighetsrätt.
- jordabalkens regler om överlåtelse av fast egendom.
- olika upplåtelseformer samt panträtt i fast egendom.
- bostadsrätt inklusive lag om ekonomiska föreningar och lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.
- inskrivningsväsendet såsom lagfart, inteckning samt inskrivning.
- metoder för att nybilda och ombilda fastigheter.
- rättighetsupplåtelser enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen.
- byggnadslagstiftningen med regler om bl a planläggning samt olika tillstånd för byggnation.
- andra lagar som kan användas för ianspråktagande av mark för olika behov såsom bl a väglagen och expropriationslagen.
- orientering i entreprenadrätt.

Viss orientering ges inom
- miljörätt (med tyngdpunkt på möjligheterna att skydda mark)
- Bostadsrättslagstiftningen.
- Obeståndsrätt samt fastighetsmäklarlagstiftningen.
Översiktligt behandlas också områdena fastighetsvärdering, fastighetstaxering samt beskattning av fastigheter.

Kursen inriktas när så är möjligt mot juridiken kring skogs- och jordbruksfastigheter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina, godkända övningar samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Fastighetsmäklarinspektionens kunskapskrav för registrering av fastighetsmäklare (120 hp) framgår på http://www.fmi.se/faktablad-om-utbildningskrav

Aspects krav för auktorisation av lantbruksvärderare (180hp) framgår på http://www.aspect.se/ASPECT-Fastighetsvardering-Stadgar-SFF.html

Ansvarig institution/motsvarande

Skogsmästarskolan

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Ersätter: SH0111
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76108 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0138 Anmälningskod: SLU-10022 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Skogsmästarskolan Studietakt: 50%