Ny sökning
SH0144

Skogen, marken, maskinen

Andra kursvärderingar för SH0144

Läsåret 2021/2022

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10023) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10001) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10038) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10084) 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10183) 2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10185) 2016-08-29 - 2016-10-31

Läsåret 2015/2016

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10114) 2015-08-31 - 2015-10-30

SH0144 Skogen, marken, maskinen, 15,0 Hp

The forest, the soil, the machine

Kursplan fastställd

2021-11-17

Ämnen

Skogshushållning

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå samt

- Matematik 2a, alternativt Matematik 2b, alternativt Matematik 2c
- Naturkunskap 2
- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1
- Skoglig grundutbildning och
- Yrkeserfarenhet motsvarande 6 månader.


Mål

Den studerande ska efter slutförd kurs
- kunna identifiera berg- och jordarter, bestämma textur samt kunna redogöra för jordarternas fördelning i landskapet,
- kunna redogöra för jordmånsprocesserna samt för vad som kan utläsas ur markprofilen,
- kunnna redogöra för vanliga sötvattensekosystem i skogslandskapet,
- kunna redogöra för växternas byggnad och livsprocesser,
- förstå principerna bakom hållbar utveckling,
- kunna redogöra för uppbyggnad, funktion, egenskaper och användning av de maskiner och fordon som används i skogsbruket,
- förstå grundläggande logistiska principer samt vara orienterad om förekommande system och utrustningar för skogsbrukets vidaretransporter,
- kunna beskriva de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för skogsväghållning samt bedöma en vägs lämplighet för virkestransport,
- kunna utföra avverkningsplanering på objektsnivå,
- ha tränats i att förbereda och genomföra muntliga föredrag

Innehåll

Kursen är en introduktionskurs till skogsbruk där tyngdpunkten läggs vid de ekologiska och teknologiska förutsättningarna för uthålligt brukande av naturresursen skog. Kursen tar på den biologiska sidan upp olika ekosystem i skogslandskapet och på den tekniska sidan användningen av olika maskinsystem samt teknik för avverkning och vidaretransport. Förutom föreläsningar innehåller kursen en hög grad av färdighetsträning med många obligatoriska praktiska övningar i fält.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

-Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinator rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
-Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
-Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.
-Obligatoriska resor med övernattningar kan förekomma. En viss kostnad per
övernattningstillfälle kommer att tas ut av student.


Ansvarig institution/motsvarande

Skogsmästarskolan

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0144 Anmälningskod: SLU-10269 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%