Ny sökning
SH0147

Skogliga beslutsunderlag

Andra kursvärderingar för SH0147

Läsåret 2020/2021

Skogliga beslutsunderlag (SH0147-30001) 2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Skogliga beslutsunderlag (SH0147-30035) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Skogliga beslutsunderlag (SH0147-30072) 2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Skogliga beslutsunderlag (SH0147-30073) 2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Skogliga beslutsunderlag (SH0147-30171) 2017-01-16 - 2017-03-21

Läsåret 2015/2016

Skogliga beslutsunderlag (SH0147-30105) 2016-01-18 - 2016-03-21

SH0147 Skogliga beslutsunderlag, 15,0 Hp

Forestry decision-making bases

Kursplan fastställd

2014-12-16

Ämnen

Skogshushållning

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Virkeslära och skogsteknik 2,50 1002
GIT och matematik statistik 7,50 1003
Ekonomi 2, för skogsägande och entreprenörskap 5,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

-Områdesbehörighet A14 samt
-Skoglig grundutbildning och
-Yrkeserfarenhet motsvarande 6 månader

Mål

Den studerande ska efter slutförd kurs
- kunna identifiera och redogöra för virkesegenskaper hos olika träslag,
- kunna utföra i skogsbruket vanliga kalkyler och beräkningar som prestations- och resursberäkningar, maskinkostnadskalkyler samt vägkalkyler
- kunna samla in, bearbeta och presentera ett statistiskt datamaterial i enlighet med vedertagna vetenskapliga metoder,
- behärska grundläggande sannolikhetsteori samt statistisk inferensteori för beräkning av konfidensintervall och genomförande av hypotesprövning,
- kunna använda bilder, kartor och databaser för att skaffa fram och analysera lägesbunden information relevant för skogsbruket,
- kunna göra finansiella analyser och budgetar för ett mindre företag i skogsbranschen,
- kunna redogöra för grundläggande teorier om kapitalanskaffning, försäkringar och de skatter som berör det enskilda skogsägandet.

Innehåll

Beslut i skogsbruket grundas i diverse underlag och denna kurs fokuserar på hur dessa underlag kan tas fram. Kursen handlar dels om hur de biologiska förutsättningarna i träets virkesegenskaper ger förutsättningar för råvarans använding, och dels om de ekonomiska verktyg som används för att analysera mindre företag i skogsbranschen. En stor del av kursen ägnas åt hur skogliga beslutsunderlag kan tas fram och presenteras på ett statistiskt korrekt sätt och hur geografisk informationsteknologi (GIT) kan användas för detta. Förutom föreläsningar innehåller kursen flera obligatoriska övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

-Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinator rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
-Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
-Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

-Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
-Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.
-Obligatoriska resor med övernattningar kan förekomma. En viss kostnad per
övernattningstillfälle kommer att tas ut av student.

Ansvarig institution/motsvarande

Skogsmästarskolan

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Litteraturlistan finns även i Canvas
Kommentar: Litteratur, Skogliga Beslutsunderlag 2022 Ekonomi Företagsekonomi 100, Skärvad. Faktabok (Den har ni väl redan) Skogsägarens Företagsbok, Ludvig & Co, (Måste ni skaffa i god tid) Skatterna i Skogen, Sydved (digital) eller Areals lilla gröna (I dessa bägge skrifter finns skattereglerna beskrivet på ett enkelt sätt som komplement till Skogsägarens Företagsbok) Övningsuppgifter, artiklar, m.m. som utdelas av lärarna. Virkeslära Bergkvist, P. & Fröbel, J. 2013. Att välja trä. Föreningen Sveriges Skogsindustrier, Svenskt Trä, Stockholm. Hörnfeldt, R. 1998. Känn igen trä. Lärobok om träslag i Norden. Infoskog Inforest AB. Garpenberg. Nylinder, M & Fryk, H. 2015, Timmer, Institutionen för skogens produkter, Uppsala. Nylinder, M & Fryk, H. 2015, Massaved, Institutionen för skogens produkter, Uppsala. Nylinder, M, Woxblom, L. & Fryk, H. 2006, Ädellöv, Virke och förädling, Institutionen för skogens produkter, Uppsala. Andersson, Bengt. 2020, ”Gott virke” Skogshistoriska Sällskapet. Kan beställas direkt från författaren och kostar ca 100 kr. bengt@gottvirke.se Statistik Kompendium i statistik för skogsmästare Staffan Stenhag Delas ut i pappersform och läggs ut på Fronter som pdf:er. GIT Kompendium GIT, geografisk information och kartor, Lars Norman

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0147 Anmälningskod: SLU-30021 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%