Ny sökning
SH0147

Skogliga beslutsunderlag

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SH0147

Läsåret 2021/2022

Skogliga beslutsunderlag (SH0147-30021)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Skogliga beslutsunderlag (SH0147-30001)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Skogliga beslutsunderlag (SH0147-30035)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Skogliga beslutsunderlag (SH0147-30072)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Skogliga beslutsunderlag (SH0147-30073)

2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Skogliga beslutsunderlag (SH0147-30171)

2017-01-16 - 2017-03-21

Läsåret 2015/2016

Skogliga beslutsunderlag (SH0147-30105)

2016-01-18 - 2016-03-21

Kursplan

SH0147 Skogliga beslutsunderlag, 15,0 Hp

Forestry decision-making bases

Ämnen

Skogshushållning

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå samt- Matematik 2a, alternativt Matematik 2b, alternativt Matematik 2c

- Naturkunskap 2

- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1

- Skoglig grundutbildning och

- Yrkeserfarenhet motsvarande 6 månader.

Mål

Den studerande ska efter slutförd kurs

- kunna identifiera och redogöra för virkesegenskaper hos olika träslag,

- kunna utföra i skogsbruket vanliga kalkyler och beräkningar som prestations- och resursberäkningar, maskinkostnadskalkyler samt vägkalkyler

- kunna samla in, bearbeta och presentera ett statistiskt datamaterial i enlighet med vedertagna vetenskapliga metoder,

- behärska grundläggande sannolikhetsteori samt statistisk inferensteori för beräkning av konfidensintervall och genomförande av hypotesprövning,

- kunna använda bilder, kartor och databaser för att skaffa fram och analysera lägesbunden information relevant för skogsbruket,

- kunna göra finansiella analyser och budgetar för ett mindre företag i skogsbranschen,

- kunna redogöra för grundläggande teorier om kapitalanskaffning, försäkringar och de skatter som berör det enskilda skogsägandet.

Innehåll

Beslut i skogsbruket grundas i diverse underlag och denna kurs fokuserar på hur dessa underlag kan tas fram. Kursen handlar dels om hur de biologiska förutsättningarna i träets virkesegenskaper ger förutsättningar för råvarans använding, och dels om de ekonomiska verktyg som används för att analysera mindre företag i skogsbranschen. En stor del av kursen ägnas åt hur skogliga beslutsunderlag kan tas fram och presenteras på ett statistiskt korrekt sätt och hur geografisk informationsteknologi (GIT) kan användas för detta. Förutom föreläsningar innehåller kursen flera obligatoriska övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

-Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinator rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.

-Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

-Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

-Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

-Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

-Obligatoriska resor med övernattningar kan förekomma. En viss kostnad per

övernattningstillfälle kommer att tas ut av student.

Ansvarig institution/motsvarande

Skogsmästarskolan

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0147 Anmälningskod: SLU-30224 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%