Ny sökning
SH0149

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning

Kursvärderingen är avslutad

SH0149-30002 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SH0149

Läsåret 2019/2020

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning (SH0149-30036) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning (SH0149-30073) 2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning (SH0149-30074) 2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning (SH0149-30172) 2017-01-16 - 2017-03-21

SH0149 Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning, 15,0 Hp

Business management and business leadership in forest sector

Kursplan fastställd

2015-11-11

Ämnen

Skogshushållning

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Affärskunskap 8,50 1002
Verksamhetsledning 6,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- Skoglig grundutbildning och
- Yrkeserfarenhet motsvarande 6 månader samt
- Kunskaper motsvarande 45 hp i skogshushållning eller
- Kunskaper motsvarande 45 hp i skogsvetenskap

Mål

Den studerande ska efter slutförd kurs kunna:

- redogöra för grundläggande teorier för hur olika marknader fungerar samt samhällets mål och styrmedel för hållbar utveckling;

- redogöra för skillnader mellan olika juridiska företagsformer, samt tillämpa några vanliga köp- och avtalslagar;

- genomföra och redogöra för avkastningsvärdering av en mindre skogsfastighet;

- redogöra för utvecklande och genomförande av affärspocesser för ett integrerat värdeskapande i företag;

- redogöra för på arbertsmarknaden förekommande arbetsrättsliga regler, skogssektorns organisationsstrukturer och arbetsmiljö;

- redogöra för hur man planerar, leder och utvärderar projektverksamhet;

- redogöra för svensk skogspolitik, dess processer, aktörer, innehåll samt mål och medel;

- beskriva skogssituationen globalt, dess funktioner och utvecklingstrender, samt kunna redogöra för skogssektorns internationella aktörer, processer och utmaningar.

Innehåll

Kursen knyter samman ämnena affärskunskap och verksamhetsledning för att ge en ökad förståelse för inverkande faktorer på skogssektorn och skogsföretagen beträffande dess verksamhet och utveckling.

Affärskunskap avser här det samhällsekonomiska perspektivet, juridiska företagsformer, avkastningsvärdering, samt medarbetarens roll i handel med skogliga varor och företagstjänster.

Verksamhetsledning avser här en introduktion till skogssektorns organisationsstrukturer, projektledning, arbetssätt och arbetsmiljö samt skogspolitik. Slutligen ingår att förstå skogsbrukets situation och utmaningar i ett globalt perspektiv.

Kursen är en yrkesförberedande kurs innehållande flera obligatoriska övningar med såväl muntlig som skriftlig redovisning. I kursen kommer också branschföreträdare att ha ett antal föresläsningar där närvaro krävs. Slutligen ingår en obligatorisk studieresa.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända muntliga och skriftliga redovisningar, godkända skriftliga tentamina samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

- För den obligatoriska studieresan tas en viss avgift för resa och logi ut av studenten. Möjlighet till viss sponsring från skogsbranschen finns. Detta bygger dock på deltagarnas egna engagemang.

Ansvarig institution/motsvarande

Skogsmästarskolan

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)

Betygskriterier: Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning

Kursen är uppdelad i två moduler, affärskunskap och verksamhetsledning, som vardera innefattar 4 moment. Nedan redovisas betygskriterier för respektive moment.

SLU tillämpar en 4-gradig betygsskala, dvs 5, 4, 3 och U, där 5 är högsta betyg. U är underkänd och motsvarar ej klarade minimikrav för tentamen eller ej genomförda obligatoriska uppgifter.

Betyg för hela kursen är en viktad sammanställning (i tid) av de resultat som erhållits från respektive moment.

Modul Verksamhetsledning, 6,5 hp

Betygs-

Nivå

Moment 1: Global utblick (9 dagar): 3 dagar föredragningar (nedan betygskriterier) samt 6 dagar internationell resa (godkänd med närvaro och reserapport) – OBS! Resan kommer ersättas med annan aktivitet. Resa inställd pga Corona-pandemin.

3

Förklara skogssektorns situation globalt och dess funktioner. Uppvisa kunskaper i internationella aktörers roller och sektorns globala utmaningar.

4

Att uppvisa en god insikt i skogssektorns situation globalt, dess funktioner och utvecklingstrender. Uppvisa kunskaper i internationella aktörers roller, internationella processer och sektorns globala utmaningar.

5

Att uppvisa mycket goda insikter i skogssektorns globala situation, dess funktioner och utvecklingstrender. Uppvisa goda kunskaper i internationella aktörers agerande, internationella processer och sektorns globala utmaningar.

Betygs-

nivå

Moment 2: Skogsengelska (3 dagar)

3

Redovisa bra kunskaper i engelsk skogsterminologi, att korrekt kunna återge information från engelska skogstexter. Att genomföra skoglig presentation på engelska med diskussion.

4

Uppvisa goda kunskaper i engelsk skogsterminologi, att korrekt kunna återge information från engelska skogstexter. Att genomföra en god skoglig presentation på engelska, med utvecklad diskussion.

5

Uppvisa mycket goda kunskaper i engelsk skogsterminologi. Att korrekt återge information från avancerade engelska skogstexter. Att genomföra en mycket god skoglig presentation på engelska, med fördjupad diskussion.

Betygs-

nivå

Moment 3: Skogspolitik (3 dagar)

3

Redovisa goda kunskaper avseende Svensk skogspolitik, dess processer, aktörer, innehåll, mål och medel.

4

Redovisa fördjupade kunskaper avseende Svensk skogspolitik, dess processer, aktörer, innehåll, mål och medel. Förklara de skogliga sektorsmålen och beskriva de nationella miljömålens relation till skogssektorn.

5

Redovisa fördjupade kunskaper avseende Svensk skogspolitik, dess processer, aktörer, innehåll, mål och medel. Förklara övriga myndigheters och internationell inverkan på svensk skogspolitik.

Betygs-

nivå

Moment 4: Ledarskap och arbetsrätt (6 dagar)

Inom momentet ingår två bedömningsområden, varav en tentamen. Tentamen kommer ske inom främst arbetsrätt. Examinationen utgår från betygsnivåerna 3-5. Därutöver ett antal övningar inom ledarskap, styrning, ledning och arbetsrätt. Förutom tentamen kommer ett arbete göras inom projektplanering, som bedöms med Godkänd eller Underkänd.

3

Ledarskap och Arbetsrätt: Den studerande kan redogöra för grundläggande arbetsrättslig lagstiftning och därtill anknutet regelverk. Samt godkändkravet enligt ovan inom Projektplanering.

4

Ledarskap och Arbetsrätt: Den studerande kan med klarhet och tydlighet redogöra för grundläggande arbetsrättslig lagstiftning och därtill anknutet regelverk. Samt godkändkravet enligt ovan inom Projektplanering.

5

Ledarskap och Arbetsrätt: Den studerande kan med övertygande klarhet och betydande tydlighet redogöra för grundläggande arbetsrättslig lagstiftning och därtill anknutet regelverk. Samt godkändkravet enligt ovan inom Projektplanering.

Modul Affärskunskap, 8,5 hp

Endast en betygsnivå

Moment 1: Avkastningsvärdering (4 dagar)

Godkänd

En väl genomförd och godkänd uppgift avseende en avkastningsvärdering på skogsfastighet

Betygsnivå

Moment 2: Affärsmannaskap (8 dagar)

3

Redogöra för grundläggande principer i köp och säljprocesser, kommunikationens roll i affärsprocessen och planera och genomföra affärsverksamhet.

4

Utöver betyg 3 kunna uppvisa en god insikt i affärsmannaskapets roll för integrationen av affärsprocesser för värdeskapande i företaget och redogöra för personliga egenskaper och att utveckla/vårda affärsrelationer.

5

Utöver betyg 4 kunna uppvisa mycket goda kunskaper upphandling/försäljningsrelationer, liksom i kommunikation/affärsetik samt de operativa momenten I affärsförhandlingar.

Betygsnivå

Moment 3: Samhällsekonomi (9 dagar)

3

Uppvisa grundläggande kunskaper om samhällsekonomi avseende marknader och priser, tillväxt konjunktur och stabilisering

4

Som nivå 3 men visar god kunskap och förståelse

5

Som nivå 4 men visar mycket god kunskap och förståelse

Betygsnivå

Moment 4: Avtalsrätt och Juridik (4 dagar)

3

Uppvisa grundläggande kunskaper om avtalsrätt och företagsformer i Sverige

4

Som nivå 3 men visar god kunskap och förståelse

5

Som nivå 4 men visar mycket god kunskap och förståelse

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0149 Anmälningskod: SLU-30002 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%