Ny sökning
SH0149

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SH0149

Läsåret 2021/2022

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning (SH0149-30022)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning (SH0149-30002)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning (SH0149-30036)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning (SH0149-30073)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning (SH0149-30074)

2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning (SH0149-30172)

2017-01-16 - 2017-03-21

Kursplan

SH0149 Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning, 15,0 Hp

Business management and business leadership in forest sector

Ämnen

Skogshushållning

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Affärskunskap 8,5 0202
Verksamhetsledning 6,5 0203

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- Skoglig grundutbildning och

- Yrkeserfarenhet motsvarande 6 månader samt

- Kunskaper motsvarande 45 hp i skogshushållning eller

- Kunskaper motsvarande 45 hp i skogsvetenskap

Mål

Den studerande ska efter slutförd kurs kunna:- redogöra för grundläggande teorier för hur olika marknader fungerar samt samhällets mål och styrmedel för hållbar utveckling;- redogöra för skillnader mellan olika juridiska företagsformer, samt tillämpa några vanliga köp- och avtalslagar;- genomföra och redogöra för avkastningsvärdering av en mindre skogsfastighet;- redogöra för utvecklande och genomförande av affärspocesser för ett integrerat värdeskapande i företag;- redogöra för på arbertsmarknaden förekommande arbetsrättsliga regler, skogssektorns organisationsstrukturer och arbetsmiljö;- redogöra för hur man planerar, leder och utvärderar projektverksamhet;- redogöra för svensk skogspolitik, dess processer, aktörer, innehåll samt mål och medel;- beskriva skogssituationen globalt, dess funktioner och utvecklingstrender, samt kunna redogöra för skogssektorns internationella aktörer, processer och utmaningar.

Innehåll

Kursen knyter samman ämnena affärskunskap och verksamhetsledning för att ge en ökad förståelse för inverkande faktorer på skogssektorn och skogsföretagen beträffande dess verksamhet och utveckling.Affärskunskap avser här det samhällsekonomiska perspektivet, juridiska företagsformer, avkastningsvärdering, samt medarbetarens roll i handel med skogliga varor och företagstjänster.Verksamhetsledning avser här en introduktion till skogssektorns organisationsstrukturer, projektledning, arbetssätt och arbetsmiljö samt skogspolitik. Slutligen ingår att förstå skogsbrukets situation och utmaningar i ett globalt perspektiv.Kursen är en yrkesförberedande kurs innehållande flera obligatoriska övningar med såväl muntlig som skriftlig redovisning. I kursen kommer också branschföreträdare att ha ett antal föresläsningar där närvaro krävs. Slutligen ingår en obligatorisk studieresa.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända muntliga och skriftliga redovisningar, godkända skriftliga tentamina samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

- För den obligatoriska studieresan tas en viss avgift för resa och logi ut av studenten. Möjlighet till viss sponsring från skogsbranschen finns. Detta bygger dock på deltagarnas egna engagemang.

Ansvarig institution/motsvarande

Skogsmästarskolan

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0149 Anmälningskod: SLU-30226 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%