Ny sökning
SH0151

Skogsskötsel 2

Kursen skall utveckla studentens förmåga att, utifrån skogsägarens målsättning och samhällets styrmedel:
- kunna föreslå alternativa lösningar för skogsskötsel
- kunna konsekvensbedöma dessa samt
- kunna planera, organisera och genomföra åtgärder
Mest tonvikt läggs vid beståndsvård i etablerade skogsföryngringar fram till slutavverkning.

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för SH0151

Läsåret 2019/2020

Skogsskötsel 2 (SH0151-20002), Skinnskatteberg 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Skogsskötsel 2 (SH0151-20002), Skinnskatteberg 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Skogsskötsel 2 (SH0151-20002), Skinnskatteberg 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Skogsskötsel 2 (SH0151-20002), Skinnskatteberg 2016-11-01 - 2017-01-15

SH0151 Skogsskötsel 2, 15,0 Hp

Silviculture 2

Kursplan fastställd

2015-11-11

Ämnen

Skogshushållning

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Modul 1 4,50 1002
Modul 2 4,50 1003
Modul 3 6,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- Skoglig grundutbildning och
- Yrkeserfarenhet motsvarande 6 månader samt
- Kunskaper motsvarande 30 hp i skogshushållning eller
- Kunskaper motsvarande 30 hp i skogsvetenskap

Mål

Den studerande ska efter slutförd kurs:

- kunna redogöra för, planera, organisera och konstnadsberäkna åtgärder som syftar till att ta tillvara och utveckla skogens produktionspotential och egenskaper;

- kunna planera, organisera och utvärdera åtgärder för att främja naturvärden samt motverka uppkomsten av skador på miljön;

- kunna planera och genomföra de vanligaste åtgärderna för att accelerera skogens värdetillväxt samt motverka uppkomsten av skador på miljön i samband med detta;

- kunna föreslå åtgärder för att motverka skador i växande skog;

- kunna söka, kritiskt granska och bearbeta information samt förmedla de framtagna resultaten;

- kunna redogöra för kunskaper i ämnet skogshushållning med tydlig fördjupning inom valda delområden.

Innehåll

Skogsskötsel 2 bygger vidare på de kunskaper och färdigheter som studenterna inhämtat i Skogsskötsel 1. Kursen fokuserar på skötsel av yngre och medelålders bestånd fram till slutavverkning. Utifrån skogsägarens mål och samhällets styrmedel, samt aktuellt kunskapsläge, ska studenten kunna utforma förslag till olika skötselstrategier. Stor vikt läggs vid planeringsövningar i fält, fördjupande projektarbeten, studiebesök och möten med forskare och andra yrkersverksamma.

Kursen är en yrkesförberedande kurs innehållande flera obligatoriska övningar med såväl muntlig som skriftlig redovisning. I kursen kommer också branschföreträdare att ha ett antal föreläsningar där närvaro krävs.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända muntliga och skriftliga redovisningar, godkända skriftliga tentamina samt deltagande i obligatoriska moment.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Skogsmästarskolan

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0018

Betygskriterier för kursen ligger även på Canvas.

Lärområden och betygskriterier inom kursen Skogsskötsel 2, 15 hp inom Skogsmästarprogrammet

Kursen innehåller 7 lärområden. Lärområde 1-5 innehåller kriterier för betygen 3, 4 och 5, medan Lärområde 6-7 endast innehåller kriterier för betyg 3. Dessutom finns ett ytterligare krav för godkänd kurs formulerat.

Lärområde 1

Kriterier för betyg 3:

• Studenten kan redogöra för hur skogsträdsförädling samt framställning, lagring och distribution av skogsodlingsmaterial utförs i praktiken.

Kriterier för betyg 4:

• Studenten kan ge en ingående redogörelse för strategier och metoder för skogsträdsförädling samt hur detta genomförs i praktiken. Studenten kan demonstrera ingående kunskaper om framställning, lagring och distribution av skogsodlingsmaterial.

Kriterier för betyg 5:

• I tillägg till kriterierna för betyget 4 skall studenten visa mycket god förmåga till kritisk granskning. Dessutom visar studenten kännedom om forskning inom kunskapsområdet.

Lärområde 2

Kriterier för betyg 3:

• Studenten kan redogöra för åtgärder som syftar till att ta tillvara och utveckla skogens produktionspotential utifrån skilda förutsättningar.

• Dessutom kan studenten beskriva hur olika strategier i skogsskötseln påverkar beståndets egenskaper fram till slutskörd.

• Studenten kan planera, organisera och kostnadsberäkna skogsvårdsåtgärder.

Kriterier för betyg 4:

• Studenten kan ingående analysera och beskriva produktionsförutsättningar, samt kan även föreslå flera alternativa åtgärder för att vidmakthålla och förstärka beståndets värdeutveckling.

Kriterier för betyg 5:

• I tillägg till kriterierna för betyget 4 skall studenten visa mycket god förmåga till kritisk granskning samt kunna argumentera och försvara sina ställningstaganden.

• Dessutom visar studenten fördjupad kunskap om forskning och utvecklingsarbete inom kunskapsområdet.

Lärområde 3

Kriterier för betyg 3:

• Studenten kan göra en rimlig avvägning mellan produktions- och naturvårdsaspekter samt kunna föreslå åtgärder för att vidmakthålla och förstärka naturvärden. Dessutom kan studenten beräkna de ekonomiska konsekvenserna av detta.

Kriterier för betyg 4:

• Studenten kan göra en ingående och rimlig avvägning mellan produktions- och naturvårdsaspekter samt kunna föreslå åtgärder för att vidmakthålla och förstärka dessa naturvärden.

• Studenten demonstrerar även ingående teoretiska kunskaper i bevarandebiologi.

Kriterier för betyg 5:

• I tillägg till kriterierna för betyget 4 skall studenten visa mycket god förmåga till kritisk granskning samt kunna argumentera för och försvara sina ställningstaganden.

• Dessutom visar studenten god orientering om forskningsläget inom kunskapsområdet.

Lärområde 4

Kriterier för betyg 3:

• Studenten kan redogöra för de viktigaste åtgärderna för att påverka skogsbeståndets virkesproduktion och värdetillväxt. Studenten känner till vilken potential åtgärderna kan ha samt vilka egenskaper som respektive åtgärd kan påverka.

• Studenten kan analysera egenskaperna i ett skogsbestånd och därefter föreslå lämpliga åtgärder baserade på markens och beståndets beskaffenhet och historik i kombination med brukarens långsiktiga mål.

• Studenten är medveten om åtgärdernas miljökonsekvenser samt konsekvenser för skogens hälsa.

• Studenten har kunskap om de lagar som kan ha påverkan på åtgärdernas genomförande.

• Studenten känner till tekniken för åtgärdernas genomförande. Studenten skall även kunna planera, genomföra och utvärdera åtgärderna.

Kriterier för betyg 4:

• Studenten kan förutom kriterierna för betyg 3 ingående resonera om de bakomliggande mekanismer som direkt och indirekt påverkar volymtillväxt, virkeskvalitet, samt beståndets hälsa vid respektive åtgärd.

Kriterier för betyg 5:

• Förutom kriterierna för betyg 4 har studenten orienterat sig vad gäller de senaste forskningsresultaten inom området, samt besitter mycket god kännedom om kunskapsområdets teori och tillämpningar och kan kritiskt granska och värdera ny information.

Lärområde 5

Kriterier för betyg 3

• Studenten känner till och kan redogöra för de viktigaste skaderiskerna i växande skogsbestånd. Studenten kan göra rimliga bedömningar avseende skaderisker.

• Studenten skall känna till hur man kan förebygga eller minska effekterna av riskfaktorer.

• Studenten skall kunna planera, genomföra och utvärdera skogsskyddsåtgärder.

Kriterier för betyg 4:

• Studenten kan förutom kriterierna för betyg 3 ingående resonera kring de bakomliggande mekanismer och samband som styr uppkomsten av biotiska och abiotiska skador.

Kriterier för betyg 5:

• Förutom kriterierna för betyg 4 har studenten orienterat sig i viktiga delar av de senaste forskningsresultaten inom området, samt har mycket god kännedom om kunskapsområdets teori.

Lärområde 6

Kriterier för betyg 3 Studenten har förmåga att:

• hantera de vanligaste sökverktygen för information och har förmågan att kritiskt värdera informationskällor.

• omsätta insamlad information och författa en rapport enligt ett enhetligt och strukturerat format och med ett korrekt språk.

• orientera sig vad gäller internationell publicering av forskningsresultat.

• samarbeta i mindre grupp.

Lärområde 7

Kriterier för betyg 3 Studenten har förmåga att:

• fördjupa sig inom ett avgränsat problemområde relaterat till skogsskötsel.

• på ett genomtänkt och pedagogiskt sätt muntligt presentera och diskutera resultaten i den skrivna rapporten, samt tillgodogöra sig andra gruppers presentationer under seminarieliknande former.

• samarbeta i mindre grupp.

Övrigt kurskrav för godkänd kurs

Kravet på minst 70% registrerat deltagande i obligatoriska moment (gulmarkerade i schemat) uppfylls. För de planerade seminariedagarna gäller 100% registrerat deltagande.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0151 Anmälningskod: SLU-20002 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%