Ny sökning
SH0153

Vägar och vatten

Efter genomgången kurs ska studenten, i vägavsnittet, kunna:

- redovisa hur vägplaneringen påverkar vägens ekonomi och funktion inkl. effekter på landskap och vatten

- välja och tillämpa projekteringsmetoder för enkla vägar

- beskriva hur klimatförändringar, ökade logistikkrav och miljöambitioner påverkar kraven på skogsvägar

- redogöra för prospektering, förädling, tillverkning och användning av material för vägar och konstbyggnader

- utforma och dimensionera enkla anordningar för vägens dränering och erosionsskydd

- beskriva alternativa transportlösningar i väglöst land

- redogöra för vanliga tekniker och utrustningar för byggande och underhåll av skogsbilvägar.

Efter genomgången kurs ska studenten, i vattenavsnittet kunna redogöra för:

- vad ett avrinningsområdesanpassat skogsbruk är och hur det kan bedrivas

- olika ekosystem, arter, funktionella strukturer och processer som förekommer i eller i närheten av skogslandskapets sjöar och vattendrag

- planering skydd, skötsel, restaurering och skapande av funktionella livsmiljöer vid sjöar och vattendrag med utgångspunkt från avrinningsområdet samt

- ha kunskap och färdighet i att planera utforma och genomföra ett projektarbete i form av ett skogsfaktablad i grupp.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SH0153

Läsåret 2021/2022

Vägar och vatten (SH0153-30026)

2022-02-18 - 2022-05-01

Läsåret 2020/2021

Vägar och vatten (SH0153-30003)

2021-02-18 - 2021-05-02

Läsåret 2019/2020

Vägar och vatten (SH0153-30099)

2020-02-20 - 2020-04-30

Läsåret 2018/2019

Vägar och vatten (SH0153-30074)

2019-02-18 - 2019-04-26

Läsåret 2017/2018

Vägar och vatten (SH0153-30071)

2018-02-19 - 2018-04-29

Kursplan

SH0153 Vägar och vatten, 7,5 Hp

Roads and water

Ämnen

Skogshushållning

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- Kunskaper motsvarande 90 hp i skogshushållning eller

- Kunskaper motsvarande 90 hp i skogsvetenskap

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten, i vägavsnittet, kunna:- redovisa hur vägplaneringen påverkar vägens ekonomi och funktion inkl. effekter på landskap och vatten;- välja och tillämpa projekteringsmetoder för enkla vägar;- beskriva hur klimatförändringar, ökade logistikkrav och miljöambitioner påverkar kraven på skogsvägar;- redogöra för prospektering, förädling, tillverkning och användning av material för vägar och konstbyggnader;- utforma och dimensionera enkla anordningar för vägens dränering och erosionsskydd;- beskriva alternativa transportlösningar i väglöst land;- redogöra för vanliga tekniker och utrustningar för byggande och underhåll av skogsbilvägar.Efter genomgången kurs ska studenten, i vattenavsnittet kunna redogöra för:- hur ett avrinningsområdesanpassat skogsbruk kan bedrivas;- olika ekosystem, arter, funktionella strukturer och processer som förekommer i eller i närheten av skogslandskapets sjöar och vattendrag;- planering skydd, skötsel, restaurering och skapande av funktionella livsmiljöer vid sjöar och vattendrag med utgångspunkt från avrinningsområdet samt;- ha kunskap och färdighet i att planera utforma och genomföra ett projektarbete i form av ett skogsfaktablad eller en poster i grupp.

Innehåll

Kursen är en yrkesförberedande kurs innehållande flera oblilgatoriska övningar med såväl muntlig som skriftlig redovisning. I kursen kommer också yrkesverksamma att ha ett antal föreläsningar där närvaro krävs. De ingående studieresorna är också obligatoriska.Vägavsnittets innehåll:- Kursen är en yrkesförberedande kurs innehållande flera obligatoriska övningar med såväl muntlig som skriflrtig redovisning. I kursen kommer också branschföreträdare att ha ett antal föresläningar där närvaro krävs. De ingående studieresorna är också obligatoriska.- Föreläsningar och lektioner behandlar olika principer, metoder och verktyg för planering och projektering av vägar inklusive konstbyggnader och andra dräneringsanordningar, prospektering och förädling av grusmaterial. Viktiga ingående moment är då grundläggande geoteknik och hydrologi. Även teknik och organisation av byggnads- och underhållsverksamheter ingår.- Vid övningar, och laborationer befästes kunskaper inom vägplanering och – projektering, bygg- och geoteknik, hydrologi och materialprospektering inklusive laborationer genomföres.- Studiebesök och exkursioner vid olika företag belyser bl.a. genomförande av vägunderhåll vintertid och vid barmark, vägbyggnadsteknik inkl. tillfälliga vintervägar samt användande av olika material.- Projektarbetet som t.ex. kan omfatta en fullständig projektering av ett vägbygge eller genomgripande upprustning skall ge en hög nivå av tillämpning av kunskaperna.Vattenavsnittets innehåll:- Litteraturen återkopplar till aktuella internationella och nationella miljömål och direktiv avseende avrinningsområden och avrinningsområdesanpassat skogsbruk.- Vid lektioner och seminarier behandlas olika akvatiska ekosystem, arter, strukturer och processer som förekommer i skogslandskapets sjöar och vattendrag.- Frågor tas upp om skogliga aktörers förmåga och möjligheter att planera, sköta, skydda och eventuellt även restaurera funktionella livsmiljöer vid sjöar och vattendrag med utgångspunkt från ett avrinningsområdesperspektiv.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända muntliga och skriftliga redovisningar, godkända skriftliga tentamina samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

I samband med de obligatoriska resorna med övernattning kommer en viss avgift att tas ut av studenten för att täcka kostnader för resa och logi.

Ansvarig institution/motsvarande

Skogsmästarskolan

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0153 Anmälningskod: SLU-30227 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%