Ny sökning
SH0154

Skoglig planering

Kursen skall fungera som en synteskurs av tidigare grundkurser inom Skogsmästarprogrammet. Under kursen görs en skogsbruksplan åt en privat markägare och en övning på en större fastighet omfattar strategisk, taktisk och operativ planering.
Efter slutförd kurs skall studenten:
- kunna planera, organisera och utveckla arbetet inom ett skogligt verksamhetsområde

- kunna analysera planeringsbehovet och bedöma vilka metoder för datafångst som stämmer med det

- kunna ge förslag på lämpliga skogsskötselåtgärder på bestånds- och innehavsnivå baserat på skogens förutsättningar och skogsägarens ekonomiska målsättning

- kunna ta god hänsyn till biologisk mångfald, kulturmiljöbevarande, skogens sociala värden och andra förvaltningsmål som kan påverka skogsbruket

- kunna redogöra för forskningsläget inom de områden som kursen behandlar

Andra kursvärderingar för SH0154

Läsåret 2020/2021

Skoglig planering (SH0154-40002) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Skoglig planering (SH0154-40022) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Skoglig planering (SH0154-40047) 2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Skoglig planering (SH0154-40060) 2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Skoglig planering (SH0154-40113) 2017-03-22 - 2017-06-04

SH0154 Skoglig planering, 15,0 Hp

Forestry planning

Kursplan fastställd

2015-11-11

Ämnen

Skogshushållning

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skoglig planering 10,00 1002
Skogsbruksplan 5,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- Skoglig grundutbildning och
- Yrkeserfarenhet motsvarande 6 månader samt
- Kunskaper motsvarande 60 hp i skogshushållning eller
- Kunskaper motsvarande 60 hp i skogsvetenskap

Mål

Kursen skall fungera som en synteskurs av tidigare grundkurser inom Skogsmästarprogrammet. Under kursen görs en skogsbruksplan åt en privat markägare och en övning på en större fastighet som omfattar strategisk, taktisk och operativ planering.

Efter slutförd kurs skall studenten kunna:

- redogöra för planering och organisation inom skoglig verksamhet;

- analysera planeringsbehovet och utifrån detta bedöma olika metoder för att planera och leda datafångst;

- redogöra för, och ge förslag på, lämpliga skogsskötselåtgärder på bestånds- och innehavsnivå baserat på skogens förutsättningar och skogsägarens målsättning;

- ta god hänsyn till biologisk mångfald, kulturmiljöbevarande, skogens sociala värden och andra förvaltningsmål som kan påverka skogsbruket;

- redogöra för forskningsläget inom de områden som kursen behandlar.

Innehåll

Kursen är en yrkesförberedande synteskurs där tidigare inhämtade kunskaper i Skogsmästarprogrammet kombineras och används. Kursen innehåller ett stort antal obligatoriska övningar med såväl muntlig som skriftlig redovisning. Bl.a. görs en skogsbruksplan åt en privat markägare, dessutom genomförs en övning på en större fastighet som omfattar strategisk, taktisk och operativ planering med tillhörande virkesflödesplanering.

För att kunna anpassa den skogliga planeringen till skogsägarens/bolagets verksamhet och förutsättningar, tränas studenterna i målformulering och planeringsmetodik.

Genom att använda geografisk informationsteknologi med fjärranalys, datafångst och bearbetning, bl.a. med hjälp av geografiska informationssystem, tillämpas den kartteknik som är nödvändig för att studenten skall lyckas med att planera skogsbruk på ett effektivt sätt.

För att komma in i arbetssättet med att ständigt förbättra verksamheten genomförs tillämpad uppföljningsmetodik och avvikelseanalys där positiva och negativa erfarenheter kontinuerligt tas tillvara på ett systematiskt sätt.

I kursen ingår även ett antal föreläsningar med branschföreträdare där närvaro krävs.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända muntliga och skriftliga redovisningar, godkända skriftliga tentamina samt deltagande i obligatoriska moment. Godkänd digital skogsbruksplan.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

I samband med de obligatoriska resorna med övernattning kommer en viss avgift att tas ut av studenten för att täcka kostnader för resa och logi.

Ansvarig institution/motsvarande

Skogsmästarskolan

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0025
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0154 Anmälningskod: SLU-40011 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%