Ny sökning
SH0158

Skogsbruk och virkesproduktion

Kursen ger en översikt av hur skogsbruk bedrivs i de nordiska länderna och omfattar hela kedjan från plantskola till avverkning. Kursen inleds med en skogshistorisk överblick från de senaste hundrafemtio åren. De aktuella skogstillståndet i landet avseende bl a virkesvolymer, trädslag, åldersklasser, geografisk fördelning redovisas. Andra allmänna intressen som kan påverka skogsskötseln och virkesproduktionen presenteras och diskuteras.
I momentet skogsskötsel belyses och diskuteras olika skötselåtgärder från föryngring till slutavverkning och ekonomin i de olika stegen. Vanligt förekommande system för avverkning och transporter presenteras och analyseras. De olika virkessortimenten på marknaden belyses liksom olika etablerade handelsformer för virkesråvara. Kursen bygger på litteraturstudier, föreläsningar av såväl interna lärare som gästföreläsare. För vissa moment ingår praktiska övningar. Kursen omfattar även 3 dagars studiebesök i syfte att belysa praktiskt skogsbruk.

Hej alla studenter,

Varmt välkomna till kursen Skogsbruk och virkesproduktion vårterminen 2021. Uppropet blir torsdag 18/2 kl 0915 via Zoom. Jag har mailat ut en Zoom-länk till alla antagna studenter. Har du inte fått länken så hör av dig till mig på anders.lindhagen@slu.se

In i det sista har vi funderat på hur kursen ska anpassas till den rådande pandemin. Alla föreläsningar kommer genomföras digitalt i Zoom och även det seminarium som tidigare var planerat att ske på Campus flyttas till samma digitala plattform. Vidare kommer tentamen genomföras som hemtentamen. Allt detta för att så långt möjligt undvika smittspridning.

I kursen har tidigare år funnits ett fältmoment som krävt obligatorisk närvaro. Fältmimenten har genomförts som en studieresa till skogarna på Östads marker utanför Alingsås. Med de restriktioner som gäller under vårterminen är resan inte genomförbar i sin vanliga form och då studentantalet på kursen ser ut att bli stort är det omöjligt att anpassa den på ett smittsäkert sätt. Det blir även svårt att få till en fältdel nära Uppsala i mindre grupper. Vi kanske kan få till någon mindre sådan övning i slutet av kursen men som det ser ut kommer kursen genomföras helt utan gemensamma fältmoment.

Åter varmt välkomna till kursen

Anders Lindhagen

kursledare

Kursvärderingen är avslutad

SH0158-30279 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SH0158

Läsåret 2019/2020

Skogsbruk och virkesproduktion (SH0158-30051) 2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Skogsbruk och virkesproduktion (SH0158-30243) 2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2017/2018

Skogsbruk och virkesproduktion (SH0158-30033) 2018-01-15 - 2018-02-14

SH0158 Skogsbruk och virkesproduktion, 7,5 Hp

Forestry and Woodproduction

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Skogshushållning

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skogshushållning 7,50 1002

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp kurser på grundnivå.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenterna i sin framtida yrkesroll ska ha kunskap om svenskt skogsbruk dess förvaltning och produktion.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- beskriva skogstillståndet i Sverige med hänsyn till ägarstruktur, tillväxt och avverkning,
- översiktligt analysera skogsproduktionens förutsättningar i Sverige
- redogöra för de metoder efter vilka svenskt skogsbruk bedrivs avseende skogsproduktion, avverkning och transporter,
- beskriva de produkter som skogsbruket levererar till industriella användare
- tillämpa grundläggande skogliga kalkyler
- redogöra för hur allmänna intressen, som rekreation och artbevarande påverkar svenskt skogsbruk
- Skriftligt redogöra för fördjupad förståelse inom en vald del av kursens i övrigt breda innehåll

Innehåll

Kursen ger en översikt av hur skogsbruk bedrivs i de nordiska länderna och omfattar hela kedjan från plantskola till avverkning. Kursen inleds med en skogshistorisk överblick från de senaste hundrafemtio åren. De aktuella skogstillståndet i landet avseende bl a virkesvolymer, trädslag, åldersklasser, geografisk fördelning redovisas. Andra allmänna intressen som kan påverka skogsskötseln och virkesproduktionen presenteras och diskuteras.
I momentet skogsskötsel belyses och diskuteras olika skötselåtgärder från föryngring till slutavverkning och ekonomin i de olika stegen. Vanligt förekommande system för avverkning och transporter presenteras och analyseras. De olika virkessortimenten på marknaden belyses liksom olika etablerade handelsformer för virkesråvara. Kursen bygger på litteraturstudier, föreläsningar av såväl interna lärare som gästföreläsare. Ett skriftligt arbete där studenten fördjupar sig inom en mindre del av kursens innehåll ingår. Färdighetstränande övningar i mindre grupper förekommer motsvarande ca 20 timmar. I kursen ingår en obligatorisk studieresa på 3 dagar förutsatt att finansiering för denna resa kan ordnas.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen och godkända övningsuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogsekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: SH0110, SH0157
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Literature
Kommentar: Litteratur SH0158 Skogsbruk och virkesproduktion Huvudbok för kursen är: Grundbok för skogsbrukare. Skogsstyrelsens bokhandel. Pris ca 345 SEK Denna bok går översiktligt igenom de flesta av kursens moment. Boken ger en grundläggande överblick. Vissa studenter har kunnat klara kursen genom att hitta motsvarande information i andra källor. Framförallt i fördjupningsliteraturen nedan. Fördjupningar med hjälp av utdelat material samt med hjälp av material tillgängligt på internet. Främst dessa länkar: https://www.skogsstyrelsen.se/skogsskotselserien http://www.skogskunskap.se/ Ovanstående används som referensverk och ibland görs fördjupningar i denna litteratur.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (270 hp) Ekonomi - kandidatprogram Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0158 Anmälningskod: SLU-30279 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%