Ny sökning
SH0160

Kolning och skogshistoria

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SH0160

Läsåret 2021/2022

Kolning och skogshistoria (SH0160-50010)

2022-06-13 - 2022-08-28

Läsåret 2020/2021

Kolning och skogshistoria (SH0160-50002)

2021-06-14 - 2021-08-22

Läsåret 2019/2020

Kolning och skogshistoria (SH0160-50083)

2020-06-15 - 2020-08-23

Läsåret 2018/2019

Kolning och skogshistoria (SH0160-50040)

2019-06-10 - 2019-09-01

Kursplan

SH0160 Kolning och skogshistoria, 7,5 Hp

Charcoal Production and Forest History

Ämnen

Skogshushållning

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 30 hp på grundnivå.

Mål

Kursen syftar till att skapa förståelse för det svenska skogsbrukets historia samt ge praktisk och teoretisk kunskap om milkolning och dess betydelse för samhällsutvecklingen. Kursen kommer att ha en naturlig tyngdpunkt på kolning och dess betydelse samt ge möjlighet till fördjupning inom något skogshistoriskt ämnesområde.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- översiktligt beskriva det svenska skogsbrukets historia samt utförligt redogöra för något skogshistoriskt ämnesområde genom eget valt arbete

- redogöra för kolningens historia samt dess betydelse för skogsbruk och järnhantering

- redogöra för kolningsprocessen och centrala begrepp som förekommer i samband med kolning

- beskriva och analysera de energiflöden och den resurshushållning som kolningsbruket var en del av

- praktiskt framställa träkol genom resning, kolning och rivning av en kolmila

Innehåll

Kursen inleds med ett obligatoriskt seminarium med föreläsningar om kolningens historia samt dess ekonomiska och energimässiga betydelse. I samband med seminariet genomförs en exkursion med besök på några platser för att ge perspektiv på träkolsanvändning samt järnhanteringens historiska betydelse. I kursen ingår egna litteraturstudier i skogshistoria vilka ska resultera i en skriftlig rapport med muntlig redovisning vid obligatoriskt slutseminarium. Kolningsprocessen, från resning av kolmila till färdig kol, övas praktiskt under ledning av erfarna kolare.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Aktivt deltagande vid föreläsning och exkursion. Aktivt medverkande vid resning, kolning och rivning av kolmila. Godkänd skriftlig rapport samt godkänd muntlig presentation av densamma och dessutom deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen genomförs på distans med fem obligatoriska fysiska sammankomster i Skinnskatteberg. Den första sammankomsten (en dag i juni) består av kursintroduktion och föreläsningar om skogshistoria. Tillfälle två (en dag i juli) ägnas åt att belysa sambandet mellan gruvdrift, kolning, järnframställning och vidareförädling. Tillfälle tre, fyra och fem infaller under den tvåveckorsperiod i augusti när kolmilan reses, kolas och därefter rivs. Det innebär att studenten aktivt deltar i tre viktiga moment i kolningen; byggandet av milan, kolningsprocessen och tillvaratagandet av det färdiga kolet. I samband med den femte sammankomsten genomförs ett seminarium då studenternas projekt redovisas och resultatet av kolningen presenteras.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs

hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Skogsmästarskolan

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0160 Anmälningskod: SLU-50055 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Skogsmästarskolan Studietakt: 50%