Ny sökning
SH0162

Skogsskötsel 1

Kursen skall utveckla studentens förmåga att, utifrån skogsägarens målsättning och samhällets styrmedel:

- kunna föreslå alternativa lösningar för skogsskötsel

- kunna konsekvensbedöma dessa samt

- kunna planera, organisera och genomföra åtgärder.

Mest tonvikt läggs vid skogsföryngring efter en slutavverkning.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för SH0162

Läsåret 2021/2022

Skogsskötsel 1 (SH0162-10103)

2021-08-23 - 2021-11-01

Kursplan

SH0162 Skogsskötsel 1, 15,0 Hp

Silviculture I

Ämnen

Skogshushållning

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Obligatoriska moment 5,0 0102
Skriftlig examination 10,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt- Skoglig grundutbildning och

- Yrkeserfarenhet motsvarande 6 månader och

- Kunskaper motsvarande 30 hp i skogshushållning eller kunskaper motsvarande 30 hp i skogsvetenskap.

Mål

Kursen syftar till att skapa förståelse för hur man bedriver en ändamålsenlig skogsskötsel, utifrån samhällets styrmedel och skogsägarens mål. Kursen har en tydlig yrkesförberedande inriktning med ett betydande inslag av fältövningar samt exkursioner, studieresor och andra undervisningsinslag tillsammans med representanter för skogsbranschen.Den studerande ska efter slutförd kurs kunna- redogöra för olika skogsbrukssätt samt beskriva ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av dessa

- redogöra för skogsbrukets förutsättningar i olika delar av Sverige

- tillämpa centrala begrepp kopplade till skogsproduktion samt kunna samla in och med statistiska metoder utvärdera data

- tillämpa kunskaper om miljöhänsyn vid skogsbruk samt särskilt behärska metoder för att motverka uppkomsten av skador på mark och vattendrag

- redogöra för olika metoder för skogsföryngring samt ha kännedom om vilka beslutsunderlag som påverkar valet av trädslag

- redogöra för processer avseende skogsträdsförädling och framställning av skogsodlingsmaterial

- redogöra för vanligt förekommande skogsskador och resonera kring skötselåtgärder för att hantera dessa.

Innehåll

Skogsskötsel 1 behandlar hur man utifrån samhällets styrmedel och skogsägarens mål och värderingar väljer strategier och metoder för att skapa önskade skogstillstånd. Kursen tillämpar och utvecklar de kunskaper och färdigheter som studenterna skaffat sig under utbildningens första år, bland annat inom marklära, klimatologi, skogsbiologi, mätningslära samt teknik.Kursen är tydligt yrkesförberedande och stor vikt läggs på möten med yrkesverksamma, vilka står för beprövad erfarenhet. Fyra av kursens tio veckor utgörs av studieresor i norra och södra Sverige. Kursens tillämpade inriktning och det betydande inslaget av aktiviteter där kunskap omsätts till praktisk handling innebär att kursen innehåller obligatoriska moment i form av resor, fältövningar och föreläsningar. Omfattning av obligatoriska moment beskrivs på kurshemsida och vid kursstart.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända muntliga och skriftliga redovisningar, godkända skriftliga tentamina samt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

I samband med de obligatoriska resorna med övernattning kommer en viss avgift att tas ut av studenten för att täcka kostnader för resa och logi.

Ansvarig institution/motsvarande

Skogsmästarskolan

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SH0150

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Litteraturlista för kursen Skogsskötsel 1, hösten 2022 (Preliminär)

Skogsstyrelsens skogsskötselserie (SSS) hittar du som PDF-filer på Skogsstyrelsens hemsida. Flera av delarna berör båda skötselkurserna. Vi kommer att ta upp beställningar och trycka dessa häften (om du hellre läser på papper).

Litteratur till tentamen 1 (tor 8/9) består av det som markerats med fet text. Till tentamen 2 (28/10) tillkommer resterande litteratur samt insupen kunskap från övningar, exkursioner, resor och föreläsningar.

Skogsskötsel-serien, nr

Rubrik

Justeringar, endast sidor

1. Skogsskötselns grunder och samband

2. Produktion av frö och plant

3. Plantering av barrträd

4. Naturlig föryngring av tall och gran (sid1-38, 101-113)

6. Röjning

10. Skötsel av ädellövskog

12. Skador på skog, del 1 (sid6-34, 46-75)

12. Skador på skog, del 2 (sid 1-33, 47- 60, 79-102)

14. Naturhänsyn

Nedanstående texter kommer att finnas som pdf på Canvas, de flesta går även att finna på nätet.

 1. Långnattsbehandling av gran. PLANTskolan. Lektion 17. 2020. Skogsforsk.
 2. Naturhänsyn vid avverkning. Fakta skog nr 3. 2015. SLU.
 3. Skog och Ren. 2014. Skogsstyrelsen.
 4. Förändringar i norra Sveriges skogar 1870-1991.
 5. Contortatall i Sverige. Fakta skog nr 9, 2011.
 6. The introduction of lodgepole pine for wood production in Sweden - a review.
 7. Smart hänsyn syntes om asp. Skogforsk.
 8. Produktion och skötsel av ek. Fakta skog nr 1. 2022. SLU.
 9. Blädningsbruk. Fakta skog nr 14. 2017. SLU.
 10. Hyggesfritt skogsbruk. ErasmusPlus O2-003. 2020.
 11. Jämställd återväxt. 2018. SLU.
 12. Skogsvårdslagen - portalparagrafen (§1) samt allt som behandlar skogskötselfrågor, speciellt trädslagsval, användning av exoter samt föryngringsfrågor.

Nedanstående böcker har ni sedan tidigare.

Skoglig produktionsekologi. Skogsstyrelsen. 2017.

Skogsdynamik och arters bevarande. Niklasson och Nilsson. 2005.

Utdelat mtrl under kursens gång tillkommer!

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0162 Anmälningskod: SLU-10271 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%