Ny sökning
SH0163

Skogsskötsel 2

Kursen skall utveckla studentens förmåga att, utifrån skogsägarens målsättning och samhällets styrmedel:

- kunna föreslå alternativa lösningar för skogsskötsel

- kunna konsekvensbedöma dessa samt

- kunna planera, organisera och genomföra åtgärder

Mest tonvikt läggs vid beståndsvård i etablerade skogsföryngringar fram till slutavverkning.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SH0163

Läsåret 2021/2022

Skogsskötsel 2 (SH0163-20041)

2021-11-02 - 2022-01-16

Kursplan

SH0163 Skogsskötsel 2, 15,0 Hp

Silviculture 2

Ämnen

Skogshushållning

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Modul 1 4,5 0102
Modul 2 4,5 0103
Modul 3 6,0 0104

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt- Skoglig grundutbildning och

- Yrkeserfarenhet motsvarande 6 månader och

- Kunskaper motsvarande 30 hp i skogshushållning eller kunskaper motsvarande 30 hp i skogsvetenskap.

Mål

Kursen syftar till att skapa förståelse för hur man bedriver en ändamålsenlig skogsskötsel, med särskilt fokus på framställning och hantering av skogsodlingsmaterial samt skötsel av yngre och medelålders bestånd, utifrån samhällets styrmedel och skogsägarens mål. Kursen har en tydlig yrkesförberedande inriktning med ett betydande inslag av fältövningar, exkursioner och andra undervisningsinslag tillsammans med representanter för skogsbranschen.Den studerande ska efter slutförd kurs kunna- redogöra för, planera, organisera och kostnadsberäkna olika skogsskötselåtgärder

- planera, organisera och utvärdera åtgärder för att nå god miljöhänsyn samt behärska metoder för att motverka uppkomsten av skador på växande skog, mark och vattendrag

- redogöra för skogsträdsförädling respektive framställning, lagring och distribution av skogsodlingsmaterial, samt vara orienterad om aktuell forskning inom dessa områden

- planera och genomföra de vanligaste åtgärderna för att accelerera skogens värdetillväxt samt motverka uppkomsten av skador på miljön i samband med detta

- föreslå aktiva åtgärder för skogsskydd samt behärska metoder för att förebygga skador

- redogöra för egenskaper och försörjnings- och redovisningskedjor för skogliga produkter såsom timmer, massaved och biobränslen samt kunna planera, organisera, kostnads- och intäktsberäkna uttag av sådana produkter

- söka, kritiskt granska och bearbeta information samt förmedla framtagna resultat i enlighet med akademisk tradition. Därtill ska den studerande kunna tillgodogöra sig faktakunskaper med hjälp såväl av vetenskapliga publikationer som av engelskspråkig facklitteratur

- redogöra för kunskaper i ämnet skogshushållning med tydlig fördjupning inom valda delområden.

Innehåll

Inom kursen behandlas framställning och hantering av skogsodlingsmaterial, samt skötsel av yngre och medelålders bestånd. Utifrån skogsägarens mål och samhällets styrmedel, samt aktuellt kunskapsläge, ska studenten kunna utforma förslag till olika skötselstrategier. Det kan såväl handla om att prioritera virkesproduktionen som att anpassa skogen för rekreation och hälsa. Stor vikt läggs vid planeringsövningar i fält, laborationer, fördjupande projektarbeten, studiebesök och möten med forskare och andra yrkesverksamma. Kursen innebär även möjlighet till fördjupning inom olika delområden.Kursen är tydligt yrkesförberedande och stor vikt läggs på möten med yrkesverksamma, vilka står för beprövad erfarenhet. Kursens tillämpade inriktning och det betydande inslaget av aktiviteter där kunskap omsätts till praktisk handling innebär att kursen innehåller obligatoriska moment i form av fältövningar, laborationer och föreläsningar. Omfattning av obligatoriska moment beskrivs på kurshemsida och vid kursstart.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända muntliga och skriftliga redovisningar, godkända skriftliga tentamina samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Skogsmästarskolan

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SH0151

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0163 Anmälningskod: SLU-20151 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%