Ny sökning
ST0060

Grundläggande statistik med tillämpningar inom naturvetenskap

Det här är kursen för dig som vill lära dig grunderna som behövs för att behandla datamaterial, presentera resultatet och dra statistiskt säkra slutsatser. Statistik har också blivit en nödvändig del för att förstå den moderna världen, och det du lär dig på den här kursen kommer att hjälpa dig att förstå lite mer.

Det mesta vi observerar påverkas av saker vi inte kan kontrollera och denna slumpmässiga variation är grunden för den här kursen. Hur kan vi säga att det blir varmare om det finns årsvariation i temperaturen? Hur kan vi säga att en metod för att förhindra virusangrepp är mer effektiv än en annan om virusspridningen beror på slumpen?

I kursen presenteras några av de praktiska statistiska metoder som krävs för att läsa och förstå modern vetenskaplig forskning med naturvetenskaplig inriktning. Kursen tar dig från de mest grundläggande statistiska metoderna som du kan beräkna på egen hand till några av de mer komplicerade statistiska modeller som används i forskningen. Det du lär dig kommer att vara särskilt användbart när du skall göra ditt examensarbete, men också om du siktar på en framtid inom forskning eller ett yrke där man hanterar mycket data.

Kursen ger en teoretisk grund och filosofi som gör att du under och efter kursen kan använda statistiska metoder i praktiskt arbete där olika modeller testas och diskuteras. Under kursen används programmet R, som även är användbart bortom statistiken, till exempel för visuell presentation, bioinformatik och GIS

Denna kurs på 7,5 hp hålls för första gången och kurslitteraturen håller på att uppdateras. I tidigare kurser har vi använt boken BIOMETRI, Grundläggande biologisk statistik, som täcker kursen men också innehåller material som kan göra den svår att läsa på egen hand.

I år planerar vi därför att göra ett material som kommer att finnas tillgängligt på Canvassidan för kursen. Detta material bygger på ett äldre kompendium som skall omarbetas för att passa denna kurs och är inte färdigt ännu. Om du vill ha detta äldre kompendium (som senare kommer att finnas på Canvas) för att se vad kursen innehåller redan nu så kontakta kursledaren via mail.

Schemat som nu ligger ute är direkt kopierat från TimeEdit och saknar tid för skriftlig tentamen som kommer att vara den 1 november. Schemat är anpassat för dem som har planer på att läsa ekologikursen parallellt med statistiken.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-25 och 2021-11-15

ST0060 Grundläggande statistik med tillämpningar inom naturvetenskap, 7,5 Hp

Basic Statistics with Applications to Natural Sciences

Kursplan fastställd

2020-11-12

Ämnen

Statistik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 5,00 1002
Projekt 2,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2*

*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Mål

Kursen ska ge studenterna grundläggande kunskaper då det gäller terminologi, teori och tillämpningar inom statistiken. Speciellt fokus läggs på att förstå teorin och idéerna bakom de statistiska metoder som används inom naturvetenskapliga tillämpningar.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- visa förmåga att planera, presentera, analysera och diskutera ett experiment i statistiska termer
- beskriva och förklara grunderna för statistiska metoder och dess sannolikhetsteoretiska bas
- identifiera den statistiska frågeställningen i ett problem och tillämpa en lämplig statistisk metod för att besvara frågeställningen
- analysera enklare försök med hjälp av ett statistiskt programpaket.

Innehåll

Kursen innehåller den grund i sannolikhetsteori som anses nödvändig för att förstå grunderna i de statistiska metoderna senare i kursen. Statistiken koncentreras framförallt på försöksplanering samt konfidensintervall och hypotestest i olika experiment med en responsvariabel. Några av de begrepp som behandlas är
t-test, Chitvå-test, variansanalys och regression.

Kursen bygger på föreläsningar, övningar och projekt. Övningarna består i diskussioner, räkneövningar och datorövningar. Ett eller flera projektarbeten som genomförs med hjälp av dator ska utföras och presenteras skriftligt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftlig tentamen samt redovisning av obligatoriska projektarbeten. För godkänd kurs fordras godkänd tentamen och godkända projektarbeten.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är i tid och innehåll anpassad att läsa efter ekologikursen BI1394 Grundläggande ekologi, men denna kurs är inte ett förkunskapskrav.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: BI1260, BI1363
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Grundläggande statistik med tillämpningar inom naturvetenskap
Kommentar: Preliminär titel. Detta material kommer att vara tillgängligt via Canvassidan vid kursstart men är inte färdigt ännu. Kontakta kursledaren eller se Canvassidan, när den är publicerad, för mer information.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Statistik
Kurskod: ST0060 Anmälningskod: SLU-10151 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%