Ny sökning
ST0060

Grundläggande statistik med tillämpningar inom naturvetenskap

ST0060 Grundläggande statistik med tillämpningar inom naturvetenskap, 7,5 Hp

Basic Statistics with Applications to Natural Sciences

Kursplan fastställd

2020-11-12

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2*

*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Mål

Kursen ska ge studenterna grundläggande kunskaper då det gäller terminologi, teori och tillämpningar inom statistiken. Speciellt fokus läggs på att förstå teorin och idéerna bakom de statistiska metoder som används inom naturvetenskapliga tillämpningar.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- visa förmåga att planera, presentera, analysera och diskutera ett experiment i statistiska termer
- beskriva och förklara grunderna för statistiska metoder och dess sannolikhetsteoretiska bas
- identifiera den statistiska frågeställningen i ett problem och tillämpa en lämplig statistisk metod för att besvara frågeställningen
- analysera enklare försök med hjälp av ett statistiskt programpaket.

Innehåll

Kursen innehåller den grund i sannolikhetsteori som anses nödvändig för att förstå grunderna i de statistiska metoderna senare i kursen. Statistiken koncentreras framförallt på försöksplanering samt konfidensintervall och hypotestest i olika experiment med en responsvariabel. Några av de begrepp som behandlas är
t-test, Chitvå-test, variansanalys och regression.

Kursen bygger på föreläsningar, övningar och projekt. Övningarna består i diskussioner, räkneövningar och datorövningar. Ett eller flera projektarbeten som genomförs med hjälp av dator ska utföras och presenteras skriftligt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftlig tentamen samt redovisning av obligatoriska projektarbeten. För godkänd kurs fordras godkänd tentamen och godkända projektarbeten.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är i tid och innehåll anpassad att läsa efter ekologikursen BI1394 Grundläggande ekologi, men denna kurs är inte ett förkunskapskrav.

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: BI1260, BI1363
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå Kurskod: ST0060 Anmälningskod: SLU-10151 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100%