Ny sökning
ST0060

Grundläggande statistik med tillämpningar inom naturvetenskap

Det här är kursen för dig som vill lära dig grunderna som behövs för att behandla datamaterial, presentera resultatet och dra statistiskt säkra slutsatser. Statistik har också blivit en nödvändig del för att förstå den moderna världen, och det du lär dig på den här kursen kommer att hjälpa dig att förstå lite mer.Det mesta vi observerar påverkas av saker vi inte kan kontrollera och denna slumpmässiga variation är grunden för den här kursen. Hur kan vi säga att det blir varmare om det finns årsvariation i temperaturen? Hur kan vi säga att en metod för att förhindra virusangrepp är mer effektiv än en annan om virusspridningen beror på slumpen?I kursen presenteras några av de praktiska statistiska metoder som krävs för att läsa och förstå modern vetenskaplig forskning med naturvetenskaplig inriktning. Kursen tar dig från de mest grundläggande statistiska metoderna som du kan beräkna på egen hand till några av de mer komplicerade statistiska modeller som används i forskningen. Det du lär dig kommer att vara särskilt användbart när du skall göra ditt examensarbete, men också om du siktar på en framtid inom forskning eller ett yrke där man hanterar mycket data.Kursen ger en teoretisk grund och filosofi som gör att du under och efter kursen kan använda statistiska metoder i praktiskt arbete där olika modeller testas och diskuteras. Under kursen används programmet R, som även är användbart bortom statistiken, till exempel för visuell presentation, bioinformatik och GIS

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

ST0060-10311 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för ST0060

Läsåret 2021/2022

Grundläggande statistik med tillämpningar inom naturvetenskap (ST0060-10151)

2021-09-30 - 2021-11-01

Kursplan

ST0060 Grundläggande statistik med tillämpningar inom naturvetenskap, 7,5 Hp

Basic Statistics with Applications to Natural Sciences

Ämnen

Statistik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 5,0 0102
Projekt 2,5 0103

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

• Naturkunskap 2**Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Mål

Kursen ska ge studenterna grundläggande kunskaper då det gäller terminologi, teori och tillämpningar inom statistiken. Speciellt fokus läggs på att förstå teorin och idéerna bakom de statistiska metoder som används inom naturvetenskapliga tillämpningar.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- visa förmåga att planera, presentera, analysera och diskutera ett experiment i statistiska termer

- beskriva och förklara grunderna för statistiska metoder och dess sannolikhetsteoretiska bas

- identifiera den statistiska frågeställningen i ett problem och tillämpa en lämplig statistisk metod för att besvara frågeställningen

- analysera enklare försök med hjälp av ett statistiskt programpaket.

Innehåll

Kursen innehåller den grund i sannolikhetsteori som anses nödvändig för att förstå grunderna i de statistiska metoderna senare i kursen. Statistiken koncentreras framförallt på försöksplanering samt konfidensintervall och hypotestest i olika experiment med en responsvariabel. Några av de begrepp som behandlas är

t-test, Chitvå-test, variansanalys och regression.Kursen bygger på föreläsningar, övningar och projekt. Övningarna består i diskussioner, räkneövningar och datorövningar. Ett eller flera projektarbeten som genomförs med hjälp av dator ska utföras och presenteras skriftligt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftlig tentamen samt redovisning av obligatoriska projektarbeten. För godkänd kurs fordras godkänd tentamen och godkända projektarbeten.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är i tid och innehåll anpassad att läsa efter ekologikursen BI1394 Grundläggande ekologi, men denna kurs är inte ett förkunskapskrav.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: BI1260, BI1363

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Statistik
Kurskod: ST0060 Anmälningskod: SLU-10311 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%