Ny sökning
SV0001

Skogliga skötselsystem och skogsskötselåtgärder

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SV0001-40156 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SV0001

Läsåret 2021/2022

Skogliga skötselsystem och skogsskötselåtgärder (SV0001-M4156)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan

SV0001 Skogliga skötselsystem och skogsskötselåtgärder, 15,0 Hp

Forest management methods

Ämnen

Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skogliga skötselsystem 6,0 0102
Heurekaövningar 3,0 0103
Exkursioner 2,0 0104
Skötselplan 4,0 0105

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:- 15 hp skogsvetenskap eller

- 15 hp skogsbruksvetenskap eller

- 15 hp biologi eller

- 15 hp miljövetenskap eller

- 15 hp landskapsarkitektur eller

- 15 hp lantbruksvetenskap eller

- 15 hp naturresurshushållningsamt engelska B.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna en grundläggande förståelse för de skogsskötselsystem och skogsskötselåtgärder som finns tillgängliga och ofta används i Skandinavien och norra Europa. Under kursen utvärderas skötselsystem och skogliga skötselåtgärder utifrån olika hållbarhetsperspektiv, både ekonomiska, sociala och miljömässiga. Hur skogsskötseln kan anpassas till ett förändrat klimat och för att bevara den biologiska mångfalden kommer också att diskuteras, samt effekter på olika ekosystemtjänster.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- redogöra för vanligt förekommande skötselsystem och skogsskötselåtgärder i Skandinavien och norra Europa

- applicera lämpliga skogsskötselåtgärder beroende på skogens tillstånd och föreslå framtida åtgärder

- analysera hur olika skogsskötselåtgärder påverkar skogens ekosystemtjänster

- redogöra för nya skogsskötselåtgärder och hur dessa kan ersätta tidigare använda

- identifiera åtgärder som är vetenskapligt belagda inom skogsskötselområdet

- utforma skötselråd med hänsyn till skogsägarens uppställda mål.

Innehåll

Kursen inleds med att ge studenterna en övergripande bild av det skogsbruk som bedrivs i Skandinavien och norra Europa. Under kursens gång kommer de vanligaste skogsskötselåtgärderna som används i olika faser av en omloppstid att studeras. Olika skötselsystem för att hantera både likåldriga och olikåldriga skogar samt deras effekter på olika ekosystemstjänster tas upp under kursens gång. Efter kursens slut ska studenterna kunna använda sina kunskaper till rådgivning om vilka skötselsystem och skogsskötselåtgärder som är lämpliga att använda beroende på skogsägarens mål och med hänsyn till produktion av olika ekosystemtjänster.Kursen ges på helfart och genomförs med en blandning av föreläsningar, självständiga arbeten, grupparbeten och exkursioner. En del av exkursionerna och vissa grupparbeten kräver obligatorisk närvaro för att bli godkänd på kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen

Godkända inlämningsuppgifter

Godkänt deltagande i obligatoriska moment
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Student rekommenderas ha baskunskaper i trädens fysiologi, marklära, statistik och ekologi motsvarande grundnivå för att kunna tillgodogöra sig kursen, därtill att ha introducerats till vetenskapligt skrivande då denna metod tillämpas vid alla skriftliga inlämningsuppgifter.Eventuellt kan extra kostnader för exkursioner tillkomma.Kursen överlappar med vissa moment i grundkurserna inom Skogsvetarprogrammet, såsom SG0265 Praktiskt skogsbruk, SG0268 Skog – nyttjande och värden och BI1382 Skoglig ekologi och botanik.Kursplanen är uppdaterad i enlighet med Utbildningsnämndens beslut 2021-02-11 (§§ 9-10) om huvudområdet Skogsbruksvetenskap och om examenskrav (SLU.sfak.2021.3.1.1-22). Den ersätter därmed SG0270, fastställd av Programnämnden för utbildning inom skog (PN-S) 2020-11-11 (SLU.sfak.2020.3.1.1-447), pga ändrat huvudområde.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0270

Betygskriterier

Grading criteria Forest management methods SV0001 15 hp

Modules

• Silvicultural systems 6 hp

• Excursions 2 hp

• Management plan 4 hp

• Heureka exercise 3 hp

All modules will use the same grading scale:

5:Pass with Distinction

4:Pass with Credit

3:Pass

U:Fail

To achieve a higher grade than 3:Pass the assignments need to be handed in on time.

Grade

Silvicultural systems

Excursions

Management plan

Heureka

5

Written exam, result 80-100 %

The student participates in the excursions and hands in an excursion report on time. The student is active by asking questions and opens for discussions and/or elaborates and discusses in the travel report.

The student carries out the project task and presents the work according to the instructions. The student links the project to theoretical and practical implications regarding the complexity of forest management.

The student performs all exercises and hands in the written report on time. The student explains and elaborate the answers given in the exercise.

4

Written exam, result 70 – 79 %

The student participates in the excursion and hands in an excursion report on time. The student is active by asking questions and/or elaborates in the travel report

The student carries out the project task and presents the work according to the instructions. The student provides relevant insight on the implications in practical forestry.

The student performs all exercises and hands in the written report on time. The student explains the answers given in the exercise.

3

Written exam, result 60 – 69 %

The student participates in the excursion and hands in an excursion report.

The student carries out the project task and presents the work according to the instructions.

The student performs all exercises, hands in the report, and answers the questions.

Litteraturlista

  1. The practice of silviculture – applied forest ecology. 10th edition. Författare: Ashton, M.S. and Kelty, M. J. ISBN: ISBN 978-1-119-27130-7 1) Forest management in Sweden – current practice and historical background. Författare: Roberge, J-M. and Fries, C. (eds) ISBN: Skogsstyrelsen rapport 2020/4 [Forest management in Sweden – current practice and historical background.] (<https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2020/rapport-2020-4-forest-management-in-sweden.pdf >)1) Tree and Forest Measurement Författare: West, P. W. [Tree and Forest Measurement] (<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-95966-3 >)1) Even-Aged and Uneven-Aged Forest Management in Boreal Fennoscandia: A Review Författare: Kuuluvainen, T., Tahvonen, O. and Aakala, T ISBN: AMBIO 2012 (41):720–737 [Even-Aged and Uneven-Aged Forest Management in Boreal Fennoscandia: A Review] (https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-012-0289-y)1) Designing the urban forest of tomorrow: pre-commercial thinning adapted for use in urban areas in Sweden. Författare: Rydberg, D. and Falck, J. ISBN: Arboricultural Journal 22, 147-171 [Designing the urban forest of tomorrow: pre-commercial thinning adapted for use in urban areas in Sweden. ] (<https://doi.org/10.1080/03071375.1998.9747201 >)1) Is coppice a potential for urban forestry? The social perspective. Författare: Nielsen, A.B. and Moller, F. ISBN: Urban Forestry & Urban Greening 7, 129-138 [Is coppice a potential for urban forestry? The social perspective. ] (<https://doi.org/10.1016/j.ufug.2008.02.005 >)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0001 Anmälningskod: SLU-40156 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%