Ny sökning
SV0002

Skog, skogssektorn och hållbar utveckling

Kursen ger en introduktion till skog, skogsbruk och hållbar utveckling. Skogssektorns roll i ett biobaserat samhälle belyses och värdekedjor ända från anläggningen av ny skog till en färdig produkt eller ekosystemtjänst beskrivs.

I kursen ingår föreläsningar exkursioner och studiebesök som tillsammans med studenternas eget arbete, enskilt och i studiegrupper ger grundläggande förståelse för ett hållbart brukande av skogsresursen. Såväl ekonomisk, social som ekologisk hållbarhet belyses. Kursen tar sin utgångspunkt i den svenska skogssektorn. Denna är dock mycket internationell och det görs många internationella jämförelser och reflektioner.

Skogssektorn omfattar en lång rad olika aktörer som företrädare för skogsindustrin, skogsägande bolag, enskilda skogsägare, statliga och kommunala myndigheter, certifieringsorganisationer och föreningar som t ex ägnar sig åt naturvård eller friluftsliv. Studenterna ges en överblick och får bekanta sig med hur dessa aktörer arbetar.

Kursen ges även grundläggande kunskaper om skogen och brukandet av skogen. Studenterna tränas i att läsa och förstå vetenskapliga artiklar samt att skriva texter med vetenskapligt och sakligt innehåll.

Information från kursledaren

Hej och varmt välkomna till kursen och till programmet Skogsekonomi kandidat!

Programmet börjar med ett upprop på Ultuna Uppsala måndagen den 29/8. Mer information om tid och plats kommer i god tid innan kursstart.

Kursen inleds sedan dagen efter kl 09.15 med föreläsningar. Ett schema kommer läggas ut senast en månad före kursstart.

Kursen är upplagd så att examinationen består av inlämningsuppgifter, seminarium och Quiz. Den första salstentan kommer på nästa kurs. Det innebär även att ni kommer söka och läsa lite olika litteratur beroende på vilken grupp och vilket ämne ni får/väljer i er seminarieuppgift. Den litteratur som läggs ut här är mer övergripande grundböcker som är att betrakta som grundkunskaper som är bra att ha med sig genom hela programmet.

I kursen och även senare i programmet kommer vi ibland vara ute i skog och mark. Ta därför med er kläder för utevistelse redan till första kursen. Det finns även fästingar i markerna runt Uppsala och vi rekommenderar att ni vaccinerar et mot TBE.

Åter Varmt välkomna,

Anders Lindhagen

Programstudierektor och kursledare för första kursen

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-09-21 och 2022-10-12

Andra kursvärderingar för SV0002

Läsåret 2021/2022

Skog, skogssektorn och hållbar utveckling (SV0002-10347)

2021-08-30 - 2021-09-29

Kursplan

SV0002 Skog, skogssektorn och hållbar utveckling, 7,5 Hp

Forest, forest sector and sustainable development

Ämnen

Skogsbruksvetenskap Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och- Naturkunskap 1b

- Samhällskunskap 1beller motsvarande kunskaper

Mål

Kursens syfte är att ge studenter grundläggande förståelse för hur olika aktörer från skogens primärproduktion till konsumtion av produkter och andra ekosystemtjänster hänger ihop i ett system, så kallade skogssektorns värdekedjor.Efter avslutad kurs ska studenterna kunna- beskriva och diskutera skogens roll för olika ekosystemtjänster och dess betydelse i samhället

- beskriva och diskutera skogssektorns värdekedjor från primärproduktion fram till slutkonsument

- redogöra för ekonomiska-, miljömässiga- och sociala aspekter som är förknippade med en hållbar skogssektor i ett biobaserat samhälle

- redogöra för grundläggande svensk markanvändningshistoria kopplat till skogsbruk och skogsindustri

- beskriva hur företags- respektive nationalekonomi bidrar till fördjupad förståelse av skogssektorn

- visa grundläggande kunskaper i att söka vetenskaplig information, och beskriva hur vetenskaplig litteratur är uppbyggd.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till hur skogssektorns värdekedjor utgör delar i biobaserade samhällen, och inkluderar, bortsett från värdekedjor också grundläggande skogliga kunskaper, kunskaper från växande träd till färdiga produkter, inklusive samspelet mellan olika aktörer, industriproduktion och konsumenternas efterfrågan. I kursen identifieras även utmaningar och möjligheter i termer av ekonomiska-, miljömässiga- och sociala faktorer i arbetet för mer hållbara system.Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarium, ett projektarbete samt exkursioner/studiebesök. Gästföreläsningar, studiebesök och exkursioner är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination samt närvaro vid obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är en introduktionskurs till ett program.Kursplanen är uppdaterad i enlighet med Utbildningsnämndens beslut 2021-02-11 (§§ 9-10) om huvudområdet Skogsbruksvetenskap och om examenskrav (SLU.sfak.2021.3.1.1-22). Den ersätter därmed SG0269, fastställd av Programnämnden för utbildning inom skog (PN-S) 2020-11-11 (SLU.sfak.2020.3.1.1-447), pga ändrat huvudområde.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogsekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0269

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Hållbar utveckling : livskvalitet, beteende och teknik Författare: Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren ISBN: 9789144151458 [Hållbar utveckling : livskvalitet, beteende och teknik] (https://www.bokus.com/bok/9789144151458/hallbar-utveckling-livskvalitet-beteende-och-teknik/
  2. Grundbok för skogsbrukare - Fakta om skog och skogsbruk Författare: Skogsstyrelsen [Grundbok för skogsbrukare - Fakta om skog och skogsbruk] (https://shop.skogsstyrelsen.se/sv/bocker-broschyrer/bocker/grundbok-for-skogsbrukare-fakta-om-skog-och-skogsbruk.html)
  3. Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan Författare: Skogsstyrelsen [Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan] (https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2017/rapport-201713-skogens-ekosystemtjanster---status-och-paverkan.pdf)1)
  4. Skogsnäringens värdekedjor Definition, dagsläge och angelägna utvecklingsområden Författare: KSLA [Skogsnäringens värdekedjor Definition, dagsläge och angelägna utvecklingsområden] (http://www.ksla.se/wp-content/uploads/2014/04/KSLAT-1-2014_Skogsnaringens-vardekedjor.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsbruksvetenskap Företagsekonomi
Kurskod: SV0002 Anmälningskod: SLU-10167 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skogsekonomi Studietakt: 100%