Ny sökning
SV0002

Skog, skogssektorn och hållbar utveckling

SV0002 Skog, skogssektorn och hållbar utveckling, 7,5 Hp

Forest, forest sector and sustainable development

Kursplan fastställd

2020-11-11

Ämnen

Företagsekonomi Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

- Naturkunskap 1b
- Samhällskunskap 1b

eller motsvarande kunskaper

Mål

Kursens syfte är att ge studenter grundläggande förståelse för hur olika aktörer från skogens primärproduktion till konsumtion av produkter och andra ekosystemtjänster hänger ihop i ett system, så kallade skogssektorns värdekedjor.

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna

- beskriva och diskutera skogens roll för olika ekosystemtjänster och dess betydelse i samhället
- beskriva och diskutera skogssektorns värdekedjor från primärproduktion fram till slutkonsument
- redogöra för ekonomiska-, miljömässiga- och sociala aspekter som är förknippade med en hållbar skogssektor i ett biobaserat samhälle
- redogöra för grundläggande svensk markanvändningshistoria kopplat till skogsbruk och skogsindustri
- beskriva hur företags- respektive nationalekonomi bidrar till fördjupad förståelse av skogssektorn
- visa grundläggande kunskaper i att söka vetenskaplig information, och beskriva hur vetenskaplig litteratur är uppbyggd.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till hur skogssektorns värdekedjor utgör delar i biobaserade samhällen, och inkluderar, bortsett från värdekedjor också grundläggande skogliga kunskaper, kunskaper från växande träd till färdiga produkter, inklusive samspelet mellan olika aktörer, industriproduktion och konsumenternas efterfrågan. I kursen identifieras även utmaningar och möjligheter i termer av ekonomiska-, miljömässiga- och sociala faktorer i arbetet för mer hållbara system.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarium, ett projektarbete samt exkursioner/studiebesök. Gästföreläsningar, studiebesök och exkursioner är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination samt närvaro vid obligatoriska moment.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är en introduktionskurs till ett program.

Kursplanen är uppdaterad i enlighet med Utbildningsnämndens beslut 2021-02-11 (§§ 9-10) om huvudområdet Skogsbruksvetenskap och om examenskrav (SLU.sfak.2021.3.1.1-22). Den ersätter därmed SG0269, fastställd av Programnämnden för utbildning inom skog (PN-S) 2020-11-11 (SLU.sfak.2020.3.1.1-447), pga ändrat huvudområde.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogsekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0269
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsekonomi (kandidat) Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0002 Anmälningskod: SLU-10347 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%