Ny sökning
SV0004

Skogens ekologi och produktionsförmåga - begränsningar och möjligheter

Hej igen!

Vi har nu beslutat att ha större delen av kursen digitalt, av smittskyddsskäl. Det är tråkigt, men vi bedömer att detta är nödvändigt. Och ämnet är av en sådan karaktär att det funkar att ha mycket digitalt. Det innebär att föreläsningar hålls via zoom på de tider som anges i schemat. För projektarbetet får studentgrupperna själva avgöra i vilken mån de vill träffas fysiskt (på Ultuna eller någon annanstans) eller via zoom. Exkursioner, övningar och seminarium planerar vi att ha på plats. Tentamen görs som en hemtenta.

Förändringar i åtgärderna för att minska risken för smittspridning kan göras under kursens gång.

/Thomas

Hej!

Och välkomna till kursen i Skogens ekologi och produktionsförmåga. Jag har länge önskat att vi skall ha mer skoglig undervisning på Ultuna, så jag ser verkligen fram emot att nu få leda en ny skoglig kurs här.

Det är bra om ni redan till kursstart har skaffat kursboken Grundbok för skogsbrukare.

I stora drag kommer schemat att se ut så här: på förmiddagarna är det föreläsningar på plats i Ultuna, medan det på eftermiddagarna är ett mera blandat program, med ett projektarbete, övningar och exkursioner. Exkursionerna kommer att vara korta och inom närområdet.

Jag är kursledare och professor vid Institutionen för ekologi. Nils Högberg är från Institutionen för skogens mykologi och växtpatologi och kommer att undervisa mycket i början av kursen. Några andra forskare från Inst. f Ekologi kommer också att medverka: Jan Bengtsson, Henrik Andrén och Maartje Klapwijk.

/Thomas

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-02-10 och 2022-03-03

SV0004 Skogens ekologi och produktionsförmåga - begränsningar och möjligheter, 7,5 Hp

Forest ecology and production potential - limitations and opportunities

Kursplan fastställd

2020-11-11

Ämnen

Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

- Naturkunskap 1b, alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2, alternativt Naturkunskap A

eller motsvarande kunskaper

Mål

Kursens syfte är att skapa grundläggande förståelse av förutsättningarna för skogens förmåga att upprätthålla och leverera olika typer av ekosystemtjänster och värden. Kursen ger också en introduktion till hur skogsbruk och skötselåtgärder samspelar med ståndortens (växtplatsens) produktionsförutsättningar.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- översiktligt beskriva jordens biom, samt förutsättningar för de i Sverige vanligt förekommande skogstyperna
- redogöra för grundläggande begrepp inom markvetenskap, hydrologi och klimatologi, samt översiktligt redogöra för Sveriges berggrund och på skogsmark vanligt förekommande jordarter och jordmåner.
- beskriva globala och lokala kretslopp för kol och de viktigaste växtnäringsämnena i skogsekosystemet
- översiktligt beskriva fysiologiska och ekologiska förutsättningar som avgör utbredning och produktivitet för vanligt förekommande organismer i svensk skogsmark (både träd och andra organismer)
- på en grundläggande nivå redogöra för hur skogsbrukets skötselåtgärder påverkar biologisk mångfald och leveransen av olika ekosystemtjänster
- förbereda och genomföra en muntlig redovisning.

Innehåll

Kursen avhandlar huvudsakligen svenska förhållanden, men ger även insikt om skog och skogsbrukets förutsättningar i andra delar av världen. Vid föreläsningar, gruppövningar, inlämningsuppgifter och redovisning av projektarbeten behandlas
- organismers anpassningar till sin miljö och hur dessa påverkar struktur och dynamik i skogliga ekosystem.
- grundläggande begrepp och processer inom markvetenskap och ekologi med betydelse för för tillväxt och biologiskmångfald hos träd och andra organismer i skogen
- grundläggande principer för de biogeokemiska kretsloppen (t ex de för kol och kväve), energiflöden, samt faktorer och processer som reglerar skogens primärproduktion och biologiska mångfald
- faktorer som möjliggör och begränsar skogens olika värden och introduktion till hur skogsbruk och skötselåtgärder samspelar med ståndortens (växtplatsens) produktionsförutsättningar
- hur man förbereder och genomför en muntlig presentation.

Obligatoriska moment utgörs av redovisning av eget projektarbete och deltagande vid andras projektredovisningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination, godkända övningar och inlämningsuppgifter, samt godkänd muntlig redovisning. Fullgjorda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursplanen är uppdaterad i enlighet med Utbildningsnämndens beslut 2021-02-11 (§§ 9-10) om huvudområdet Skogsbruksvetenskap och om examenskrav (SLU.sfak.2021.3.1.1-22). Den ersätter därmed SG0267, fastställd av Programnämnden för utbildning inom skog (PN-S) 2020-11-11 (SLU.sfak.2020.3.1.1-447), pga ändrat huvudområde.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi
Medansvariga:
Institutionen för mark och miljö
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0267
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Grundbok för skogsbrukare. Fakta om skog och skogsbruk
Kommentar: Utgiven av Skogsstyrelsen, och kan beställas direkt från dem. Den aktuella upplagan är från 2013, som är den fjärde. Den här boken kommer ni att behöva under hela kursen, så se till att ni har tillgång till den från kursens första dag.
2) Rapporter samt enstaka kapitel från olika läroböcker
Kommentar: På kursens hemsida i Canvas kommer det att finnas detaljerad information om detta, samt pdf-filer. Behöver ni information om denna litteratur före kursstart, hör av er till Thomas Ranius, som är kursledare.
3) Videoklipp från Youtube
Kommentar: Vi kommer att använda flera videoklipp från Youtube. Länkar kommer att finnas på kursens Canvas-sida. Behöver ni information om dessa videoklipp före kursstart, hör av er till Thomas Ranius, som är kursledare.
4) Vetenskapliga artiklar till ett litteraturseminarium
Kommentar: Inför ett litteraturseminarium kommer alla studenter att läsa en vetenskaplig artikel. Alla instruktioner kommer att finnas på kursens Canvas-hemsida. Behöver du information om detta före kursstart, hör av dig till Thomas Ranius, som är kursledare.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsekonomi (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0004 Anmälningskod: SLU-30301 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%